Kritiky.cz > Recenze knih > Myší hlídka 3 - Černá sekera - 85 %

Myší hlídka 3 - Černá sekera - 85 %

DSCN0538

Další skvě­lé pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů Myší hlíd­ky, kte­ré se ode­hrá­vá ve fik­tiv­ní stře­do­vě­ké kra­ji­ně, kde bra­trstvo myší boju­je o své pře­ži­tí. Tentokrát se autor zamě­řil na Čakana, jed­no­ho z čle­nů myší hlíd­ky, kte­rý se vydá dob­ro­druž­nou výpra­vu přes moře k nezná­mým zemím za mýtic­kou zbra­ní vyko­va­nou legen­dár­ním ková­řem Okujem.  Na své ces­tě zachrá­ní vzne­še­nou myš Emu před smeč­kou krve­lač­ných kun a spo­leč­ně zdo­lá­va­jí i dal­ší nebez­pe­čí. Bojují s liš­kou i s roz­bou­ře­ným mořem. Nalézají však i přá­te­le a pomoc­ní­ky, kte­ří umí nalézt ve správ­nou chví­li ten nej­lep­ší způ­sob pomo­ci. Jako chrab­rý rytíř najde Čakan svůj cíl, ale mís­to rados­ti zaží­vá smu­tek. Tak to cho­dí bra­trstvu myší a tako­vý už je úděl čle­nů Myší hlíd­ky.

Komiksová kni­ha je dal­ším dílem Davida Petersena, kte­rý roz­hod­ně netr­pí nedo­stat­kem fan­ta­zie a výtvar­ných schop­nos­tí. S tím­to pev­ným zákla­dem a po úspě­chu před­cho­zích děl se autor roz­ho­dl vydat dal­ší dílo z báj­né říše myší. Hlavní posta­vou pří­bě­hu je jeden ze čle­nů Myší hlíd­ky, ale kolem něj se obje­vu­jí dal­ší čle­no­vé spo­le­čen­ství myší i svě­ta zví­řat. Jsou mezi nimi přá­tel­ské kach­ny i nebez­peč­né kuny a liš­ky. Prostředí kolem Čakana se neu­stá­le mění, chví­le napě­tí se stří­da­jí s radost­ným setká­ním a neu­stá­lé změ­ny půso­bí jako mag­net. Není jedi­ný obrá­zek, na kte­rém by si autor nedal zále­žet. S peč­li­vos­tí a citem pro detail je mož­né sle­do­vat pří­běh něko­li­krát po sobě a stá­le je co obje­vo­vat.

Kniha je již tra­dič­ně roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí a kaž­dá z nich nese vlast­ní dra­ma­tic­kou záplet­ku. V závě­ru kni­hy je mož­né obdi­vo­vat mapu a prů­vod­ce po tajem­ných mís­tech myší­ho teri­to­ria. Je těž­ké odo­lat magic­ké při­taž­li­vos­ti Petersonových kre­seb.

Musím říci, že Černá seke­ra je stej­ně krás­nou kni­hou jako před­chá­ze­jí­cí Podzim a Zima. Přestože tu vystu­pu­je jen jeden člen Myší hlíd­ky, neschá­zí pří­bě­hu napě­tí, vtip ani cit­li­vé momen­ty. Autor opět veli­ce peč­li­vě pro­pra­co­val jed­not­li­vé scé­ny, vytvo­řil dra­ma­tic­ké zvra­ty a pohrál si s inten­zi­tou zabar­ve­ní jed­not­li­vých situ­a­cí. Zasazení pří­bě­hu do stře­do­vě­kých reá­lií dodá­vá pří­bě­hu tajem­nost a pohád­ko­vost.

Oceňuji tvůr­čí schop­nos­ti auto­ra i jeho sna­hu zachy­tit morál­ní vlast­nos­ti a emo­ce jed­not­li­vých postav. Kniha půso­bí svým doko­na­lým výtvar­ným zpra­co­vá­ním stře­do­vě­ké atmo­sfé­ry a důmy­sl­ně pro­myš­le­ných tex­tech, kte­ré zaujmou čte­ná­ře bez ohle­du na věk. Už se těším na dal­ší pokra­čo­vá­ní.


Knihu si může­te kou­pit od naše­ho part­ne­ra Dobre-knihy.cz za 457 Kč (ve sle­vě).


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • CELOTÁBOROVÉ HRY4. prosince 2017 CELOTÁBOROVÉ HRY Doba, kdy program na dětských táborech byl tvořen systémem“zabavit děti v oddílech“ a „občas se sejít při celotáborové akci jako je sportovní odpoledne nebo táborák“, je už dávno pryč. […]