Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 %

Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 %

DSC 0212

Mrazivé obdo­bí plné sně­hu a ost­ré­ho vět­ru niko­ho ven nelá­ká, ale čle­no­vé Myší hlíd­ky si nemo­hou vybí­rat čas, kdy budou plnit důle­ži­té úko­ly. Obyvatelé Myšího teri­to­ria své Myší hlíd­ce věří a spo­lé­ha­jí, že se jim poda­ří vyře­šit pro­blémy stej­ně, jak se o tom čte­ná­ři moh­li pře­svěd­čit v kni­ze Myší hlíd­ka pod­zim. Justýn, Čakan, Boris, Straš a Surika jsou myši neo­hro­že­né, mají smy­sl pro zod­po­věd­nost, dosta­tek odva­hy i chyt­ros­ti, aby pro dob­ro myší říše udě­la­li vše, i za cenu nej­vyš­ší. Další pří­běh o Myší hlíd­ce vol­ně nava­zu­je na před­cho­zí kni­hu a nechá­vá hrdi­ny, aby se vypo­řá­da­li s nepří­z­ni­vým poča­sím i zví­ře­cí­mi nepřá­te­li. Pětice hrdi­nů má dosta­tek sym­pa­tic­kých vlast­nos­tí, pro­to­že jsou klad­ní hrdi­no­vé, i když nepat­ří mezi   vypra­co­va­né sval­na­té super­hr­di­ny. Pojí je však přá­tel­ství a sna­ha za kaž­dou ceny spl­nit svě­ře­ný úkol. Jsou to správ­ní hrdi­no­vé  z doby 1150. Ale čas tady nehra­je nej­dů­le­ži­těj­ší  roli, pro­to­že Myší hlíd­ka exis­tu­je nezá­vis­le na tom, jest­li bylo či neby­lo.

Americký autor David Petersen si zís­kal pří­zeň čte­ná­řů i kri­ti­ky svou prv­ní komik­so­vou kni­hou o Myší hlídce.Podzim, kte­rá vyšla v roce 2007, a po dvou letech při­šlo pocho­pi­tel­ně pokra­čo­vá­ní. Příběhy Myší hlíd­ky jsou zají­ma­vé kom­bi­na­cí výtvar­né­ho ztvár­ně­ní a vyu­ži­té fik­tiv­ní myto­lo­gie v řeči i jed­ná­ním jed­not­li­vých hrdi­nů. Barevnou šká­lu autor ome­zil a čas­to pou­ží­vá bíle “zasně­že­né“ scé­ny. V pod­zem­ních tune­lech pak vyu­ží­vá vel­kých kon­tras­tů od čer­né a tma­vě hně­dé po nasví­ce­ní scé­ny od pla­me­ne nebo svě­tel­né­ho paprsku. Barevně obra­zy ladí a nava­zu­jí na sebe atmo­sfé­rou i dějem. Zajímavé jsou také obra­zo­vé kom­po­zi­ce i zvo­le­né úhly pohle­du na růz­no­ro­dé kon­struk­ce nebo posta­vy. Ačkoliv se autor sna­ží kres­lit peč­li­vě a s citem pro detail, najdou se mís­ta, jako je tře­ba setká­ní s neto­pý­ry, kdy půso­bí kres­ba pří­liš tem­ně a nekon­krét­ně.

Příběh Myší hlíd­ky je jed­no­du­chý, ale díky tomu, že se hlíd­ka roz­dě­lí do dvou sku­pin, kte­ré pro­ží­va­jí růz­né situ­a­ce ve shod­ném čase, je obtíž­něj­ší se v ději ori­en­to­vat. Autor totiž vyba­vil pěti­ci hlav­ních hrdi­nů veli­ce podob­ným výra­zem, posta­vou i oble­če­ním. Ani text moc nepo­má­há, pro­to­že ho není mno­ho a občas by se hodil něja­ký komen­tář pro ujas­ně­ní děje.

I přes tyto výhra­dy půso­bí kni­ha dob­rým dojmem pře­de­vším díky cel­ko­vé­mu výtvar­né­mu zpra­co­vá­ní a výraz­ný­mi sym­pa­ti­e­mi nebo­jác­ným myškám a jejich přá­te­lům, mezi kte­ré se ten­to­krát řadí zají­ci. Jako odváž­né a pro dět­skou kni­hu neob­vyk­lé mi při­pa­dá zob­ra­ze­ní smr­ti jed­no­ho z čle­nů hlíd­ky. Je to však smrt hrdin­ská v boji, po kte­ré násle­du­je důstoj­ný smu­teč­ní obřad. Členové Myší hlíd­ky jsou ve spo­le­čen­ství vní­má­ni s úctou a respek­tem, jak si to zaslou­ží vzhle­dem ke své­mu posta­ve­ní i odváž­ným činům.

Autor se sna­ží vytvo­řit pro Myší hlíd­ku samo­stat­ný fik­tiv­ní svět, kte­rý je čás­teč­ně zachy­cen v pří­bě­hu. Existenci svě­ta pak roz­ví­jí dodat­ky v podo­bě mapy, popi­su Smrkové skrý­še, Temného vře­sov­ce i běž­ných myších řeme­sl­ní­ků. Jsou to drob­nos­ti z hle­dis­ka kni­hy, ale roz­ví­jí to celý pro­jekt Myšího teri­to­ria, kde se mohou v budouc­nos­ti ješ­tě dít dal­ší napí­na­vé pří­běhy. Myší hlíd­ka má i vlast­ní webo­vé strán­ky http://www.mouseguard.net/ a je mož­né, že si myší všim­ne něja­ký fil­mo­vý pro­du­cent a dočka­jí se i fil­mo­vé ver­ze. Ale to bude muset Petersen ješ­tě hod­ně zapra­co­vat a pro­mys­let pova­hy postav, jejich vzta­hy a pře­de­vším napsat dal­ší napí­na­vé pří­běhy.


 • Scénář a kres­ba: David Petersen
 • Překlad: Jan Kantůrek
 • Počet stran: 192 barev­ných
 • Vazba: váza­ná kniž­ní s pře­ba­lem
 • Rozměry:
  • šíř­ka: 215 mm
  • výš­ka: 215 mm
  • šíř­ka hřbe­tu: 21 mm
 • Věkové dopo­ru­če­ní: 9+
 • ISBN: 978-80-88152-17-0
 • EAN: 9788088152170

Kniha ke kou­pi na Comicscentrum.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,01436 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55015 KB. | 04.08.2021 - 04:56:58