Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho

Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho

Mys
Mys
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Max Cady (Robert De Niro) opouš­tí věze­ní, kam byl před čtr­nác­ti lety odsou­zen za zná­sil­ně­ní. Je odhod­lán pomstít se své­mu teh­dej­ší­mu obháj­ci Samu Bowdenovi (Nick Nolte), kte­rý ve sna­ze potrestat zlo­čin, zata­jil sou­du důle­ži­tý důkaz svěd­čí­cí v Maxův pro­spěch. Jeho plán je nelí­tost­ný a pro­myš­le­ný. Nejprve Samovi, jeho ženě Leigh (Jessica Lange) a pat­nác­ti­le­té dce­ři Danielle (Juliette Lewis) zne­pří­jem­ní návště­vu kina, potom za ně zapla­tí v cuk­rár­ně... a tepr­ve na dru­hý den Sama oslo­ví a při­po­me­ne mu minu­lost. S kaž­dým dal­ším Maxovým obje­ve­ním atmo­sfé­ra nejis­to­ty stá­le více pře­růs­tá v napě­tí a strach.....

Každý den se nena­jde rema­ke, kte­rý by dle něko­li­ka lidí str­čil původ­ní film do kapsy, vět­ši­na názo­ru se ale sho­du­je, že jest­li něja­ký film str­ká do kapsy svou původ­ní před­lo­hu tak je to Mys hrů­zy z roku 1991, rema­ke Mys hrů­zy z roku 1962. Mys hrů­zy z roku 1991 je navíc geni­ál­ní ukáz­kou dvo­ji­ce reži­sé­ra Martina Scorseseho a herec­ké hvězdy Roberta De Nira obou v plné síle a pře­de­vším je jeden z nejmra­zi­věj­ších a nej­lep­ších thrille­rů všech dob.

Původně moh­lo být vše jinak a zatím­co Schindlerův seznam mohl reží­ro­vat Scorsese a Mys hrů­zy zase Steven Spielberg. Spielberg se ale poz­dě­ji roz­ho­dl, že je pro něj Mys hrů­zy pří­liš bru­tál­ní a záro­veň, že nemů­že nechat Scorseseho Schindlerův seznam reží­ro­vat, pro­to­že by tak při­šel o šan­ci své rodi­ně a přá­te­lům vysvět­lit důle­ži­tost udá­los­tí spo­je­né s holo­kaus­tem. Nakonec si tak dvo­ji­ce fil­my pro­ho­di­la a Scorsese si tak do fil­mo­gra­fie může při­psat jeden ze svých nej­vý­raz­něj­ších záře­zů, kte­rý má per­fekt­ní atmo­sfé­ru, gra­da­ci a pře­de­vším tu nej­lep­ší mož­nou ukáz­ku fil­mo­vé řeči.

Scorsese se u toho­to thrille­ru sil­ně inspi­ro­val tvor­bou Alfreda Hitchocka, své­ho oblí­be­né­ho reži­sé­ra dle jehož pozná­mek k nere­a­li­zo­va­né­mu fil­mu The Key to Reserva nato­čil 10-minutový krát­ký film. Zároveň oslo­vil své­ho dvor­ní­ho her­ce Roberta De Nira, při­čemž se jed­na­lo o jejich 7. spo­leč­nou spo­lu­prá­ci a také opět Scorsese pou­žil pro film hud­bu dáv­no zesnu­lé­ho skla­da­te­le Bernarda Hermanna, kte­rou pro film adap­to­val Elmer Bernstein. I ten­to soun­d­track poz­dě­ji parád­ně pomá­há bra­vur­ní atmo­sfé­ře fil­mu a těž­ko si už výsled­ný film před­sta­vit bez ní.

Mys hrů­zy je per­fekt­ním pří­kla­dem herec­ké­ho talen­tu Roberta De Nira. Jeho chlad­no­krev­ný psy­cho­pat Max Cady jde po svém býva­lém práv­ní­ko­vi Bodwenovi v podá­ní Nicka Nolteho poma­lu a bra­vur­ně se s ním hra­je jako kočka s myší. De Niro zde navíc před­ve­de jako Cady něko­lik poloh od klid­né­ho a vlast­ně šar­mant­ní­ho muže po napros­té­ho psy­cho­pa­ta, kte­ré­mu jde jen o tu nej­hor­ší mož­nou pomstu. De Niro si zde prá­vem došel pro nomi­na­ci na Oscara a i přes počet­nou šká­lu legen­dár­ních rolí je výkon v roli Maxe Cadyho snad i jeden z těch nej­pa­měti­hod­něj­ších.

Krom De Nira se za svůj výkon ve fil­mu dočka­la nomi­na­ce na Oscara i teh­dy 19-letá Juliette Lewis, kte­rá se jako Bowenova dce­ra Danielle sta­ne důle­ži­tým nástro­jem Cadyho jak zni­čit Bowena co nej­víc to jde. Danielle je typic­ká puber­ťač­ka, kte­rá těž­ko sná­ší své rodi­če, jejich kri­zi a do toho jí jako na zavo­la­nou pad­ne šar­mant­ní Max Cady u kte­ré­ho bohu­žel nezná její pra­vý tvář. Především ústřed­ní dia­lo­go­vá scé­na mezi těmi­to dvě­ma před­sta­vi­te­li je napros­to geni­ál­ním herec­kým kon­cer­tem obou zúčast­ně­ných a až pře­kva­pí jak moc je Lewis schop­ná držet krok s De Nirem.

Nick Nolte a Jessica Lange jsou tak ve finá­le o ždi­bec méně výraz­něj­ší her­ci, přes­to i oni jsou ale ve svých rolích parád­ní a pře­de­vším mezi Noltem a De Nirem sku­teč­ně fun­gu­je jaká­si vzá­jem­ná nená­vist a riva­li­ta. Bowenova man­žel­ka v podá­ní Jessica Lange poté díky­bo­hu není zby­teč­ně navíc ale i ona je nako­nec funkč­ní sou­čás­tí děje. Čtyři pro­ta­go­nis­té se tak nepře­krý­va­jí a pře­de­vším jejich vzá­jem­ná závě­reč­ná kon­fron­ta­ce na kon­ci sním­ku je sku­teč­ně tak osu­do­vá jak to taky celou dobu bylo postup­ně budo­vá­no a závěr fil­mu je tak napros­to bra­vur­ní vyvr­cho­le­ní dvou­ho­di­no­vé­ho psy­chic­ké­ho tero­ru jed­né ame­ric­ké rodin­ky.

Scorsese se toho fil­mu ujmul v 90. letech, v době kdy byl sku­teč­ně v napros­to plné síle a jeho napros­to živý režij­ní styl u kte­ré­ho je vidět napros­tá radost z mož­nos­ti něco fil­mo­vě vyprá­vět je vidět i zde. Scorseseho režie vždy měla náboj a ener­gii a ten­to psy­cho­lo­gic­ký thriller mu sedí napros­to výbor­ně. Už jen v detai­lech je sku­teč­ně vidět, že je Scorsese fanou­šek Hitchocka a pra­cu­je tak bra­vur­ně s atmo­sfé­rou jako prá­vě kdy­si on. Střih Jiřiny Péčové a Thelmy Schoonmakerové je poté bra­vur­ní a fun­gu­je pře­de­vším s postup­ným budo­vá­ním čím dál tím zou­fa­lej­ší atmo­sfé­ry, kte­rou divák s ústřed­ní rodin­kou pro­ží­vá a kon­krét­ně ze scé­ny se zamy­ká­ním zám­ků pros­tě sku­teč­ně mra­zí pře­de­vším s vyu­ži­tím parád­ní Herrmannovy hud­by.

Za kame­rou stal čas­tý spo­lu­pra­cov­ník Davida Lynche Freddie Francis a jeho pra­co­vá­ní s detai­ly je jen špič­kou ledov­ce geni­ál­ní­ho obra­zu s geni­ál­ně vyu­ži­tý­mi zábě­ry. Právě spo­je­ní Francisovo kame­ry, Herrmannovou soun­d­trac­ku, Scorseseho ener­ge­tic­ké režie a výbor­ně obsa­ze­ných her­ců dává ve finá­le sku­teč­ně vrchol thrille­ro­vé­ho žán­ru 90. let a neprá­vem tro­chu zapad­lý thriller na kte­rý se tak troš­ku mož­ná prá­ší kvů­li paměti­hod­něj­ším Scorseseho pec­kám a paměti­hod­něj­ším výko­nům De Nira. Přesto je to ale ško­da.

Mys hrů­zy je pros­tě geni­ál­ní psy­cho­lo­gic­ký thriller kde se sešel ten nej­lep­ší spo­leč­ný tým a stvo­řil něco sku­teč­ně legen­dár­ní­ho. Bravurní budo­vá­ní napě­tí, sku­teč­ně stís­ně­ná atmo­sfé­ra z poci­tu, že je psy­cho­pat De Niro za rohem a pře­de­vším parád­ně vyvr­cho­le­né finá­le tak nabíd­ne sku­teč­nou špič­ku své­ho žán­ru a jeden z těch fil­mů, kte­rý léty neztra­til nic ze své­ho už teh­dy bra­vur­ní­ho kouz­la. Především Scorseseho hrát­ky s pra­vi­dly žán­ru, bra­vur­ní budo­vá­ní napě­tí mezi posta­va­mi a De Nirova fyzic­ká pro­mě­na dáva­jí dohro­ma­dy něco na co by bylo hřích zapo­me­nout. Už pro­to, že moc podob­ně bra­vur­ně budo­va­ných thrille­rů (mini­mál­ně) v brz­ké době roz­hod­ně nevznik­ne.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Foto: Universal Home Video


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány.29. září 2020 Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány. V zaběhané mašinérii vztahů, orientované na legální i nelegální vydělávání peněz, se v rozmezí deseti let odehrává příběh trojice zúčastněných osob: Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“6. srpna 2018 Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“ ...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chvíli, kdy pozoruje své parťáky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chladnokrevně dorážejí polomrtvého „mobstera“, […] Posted in Filmové recenze
  • Věk nevinnosti28. června 2021 Věk nevinnosti Newland Archer (Daniel Day-Lewis) je bezúhonný advokát, který tajně touží po vášnivějším životě. Jeho zasnoubení s půvabnou, ale nezajímavou členkou místní smetánky May Wellandovou (Winona […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hvězdný prach24. července 2022 Hvězdný prach Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých. A co teprve máte dělat, když se z hvězdy vyklube přidrzlá holka, které jdou po krku snad všichni padouchové magické země? Hvězdný prach je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dvanáct rozhněvaných mužů27. května 2022 Dvanáct rozhněvaných mužů Dobrý film má mnoho podob, většina z nich je již notně okoukaná, což se často přisuzuje tomu, že film jako řemeslo má za sebou už poměrně dlouhou historii a zkrátka není jednoduché přijít […] Posted in Filmová klasika
  • Kmotr III7. dubna 2022 Kmotr III Nyní šedesátiletý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 %16. března 2022 Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 % V kinematografii rapidně ubývá témat. Proto si bude třeba zvyknout, že uvidíme již viděné, případně přetavené do nového hávu. Film „Gangster Squad“ je přesně ten případ. Přesto je zajímavý […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,56257 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61626 KB. | 01.12.2022 - 00:25:00