Kritiky.cz > Recenze > My dva a křen -

My dva a křen -

//
//
My dva a křen - RECENZE

27.December.2006 Recenze Autor: Slávek Anlauf

Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaru­če­ně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názo­rů fil­mo­vých kri­ti­ků. Ve svě­tě, ale i u nás, udě­lo­va­la někte­rá média této kome­dii jen dvou­hvěz­dič­ko­vé ohod­no­ce­ní! Opravdu je to tako­vá bída? Ne!
Díky dosti otřes­né­mu hod­no­ce­ní kri­ti­ků, kte­ré této kome­dii udě­li­li, jsem se na ni oprav­du netě­šil. Kvůli dojmům z ostat­ních recen­zí jsem před­po­ví­dal, že to bude oprav­do­vá nuda a sláta­ni­na v jed­nom bale­ní. O to bylo mé pře­kva­pe­ní vět­ší, když jsem se u toho­to sním­ku oprav­du bavil. Převážně mě zau­ja­ly vtip­né momen­ty, kte­ré jsou oprav­du vyve­de­né a bude­te se u nich sku­teč­ně bavit. Je to úpl­ně něco jiné­ho než kdeja­ká kome­die, kte­rá se vám bude sna­žit vnu­tit svo­jí trap­nos­tí a tak vyvo­lat smích. Zde toho docí­li­li tak, že vybra­li oprav­du obstoj­né herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré nezkla­ma­lo, dopadlo pří­mo výbor­ně. Do rolí se totiž vži­li zku­še­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kte­ří se v tom­to žán­ru oprav­du umí pohy­bo­vat. Díky tomu to naštěs­tí nedo­padlo tak, jako napří­klad s fil­mem Ochránce s Vinem Dieslem,  kde tvůr­ci pře­ce­ni­li jeho kome­di­ál­ní um a film dopa­dl oprav­du otřes­ně. Kate Hudsonová, Matt Dillon, Michael Douglas byli oprav­du výbor­ní, ale Owen Wilson  byl napros­to úžas­ný. On je totiž hlav­ní pilíř úspě­chu. Jeho kre­a­ce jsou oprav­du pove­de­né a věř­te mi, že tako­vé­ho smo­la­ře jste už dlou­ho ve svě­tě fil­mu nevi­dě­li. Díky němu na mě sní­mek vyřa­zo­val tako­vý klid a poho­du, jakou už jsem dlou­ho v tom­to žán­ru neza­žil. To dosti ovliv­ni­lo moje vní­ma­ní fil­mu, byl jsem s ním napros­to v poho­dě a bavil mě. Doufám, že tako­vý pocit při jeho sle­do­vá­ní bude­te mít i vy.
Dále mě zau­ja­la hra­vost pro­ta­go­nis­tů, se kte­rou se navzá­jem dopl­ňo­va­li, což není v tom žán­ru pří­liš obvyk­lé. To napo­moh­lo ješ­tě k lep­ší­mu vní­ma­ní sním­ku, a tak bude pro vás ješ­tě o něco zábav­něj­ší. Tentokrát se reži­sér­ské­ho postu uja­la hned dvo­ji­ce reži­sé­rů , Anthony Russo a Joe Russo. Tito nezná­mí „brat­ři fil­mu“ nato­či­li pou­ze dvo­ji­ci kome­dií, včet­ně této. Ta dru­há měla název Bombakšeft. Tu jsem sice nevi­děl, tak­že nemo­hu  porov­ná­vat z osob­ních zku­še­nos­tí. Co jsem ale vyče­tl z ostat­ních recen­zí, tak nešlo o žád­ný zázrak. Jak je ale vidět, tvůr­ci si za ta léta roz­mys­le­li, co sku­teč­ně chtě­jí točit, a tak stvo­ři­li koneč­ně kva­lit­ní roman­tic­kou kome­dii se vcel­ku dob­rým dějem, tedy v rám­ci mož­nos­tí. Ten ale zde není zas až tak důle­ži­tý, jako ve všech kome­di­ích. Děj se točí oko­lo novo­pe­če­né­ho man­žel­ské­ho páru. Carl (Matt Dillon) a Molly (Kate Hudsonová) jsou něko­lik dní šťast­ně svo­ji, tedy ale­spoň pro­za­tím. Kámoš Carla, Dupree (Owen Wilson) totiž při­šel o byt a teď nemá kde byd­let. Carl mu nabíd­ne aby byd­lel u nich v domě, Dupree to nako­nec při­jme. Bude se sna­žit najít něja­kou prá­ci, to ale spus­tí kolo­toč humor­ných situ­a­cí…
V něko­li­ka člán­cích se obje­vi­lo, že ten­to film je pří­liš klišé. Já se ptám, co je to klišé? Když se něco opa­ku­je? Pokud ano, tak by to byly sko­ro všech­ny fil­my z posled­ní doby , jeli­kož v nich sko­ro vždy něco pozná­vá­me, tudíž nelze říci, že je tato kome­die klišé. Osobně si mys­lím, že média byla ovliv­ně­na jiný­mi médii. Ovšem, neby­lo by to popr­vé, ale kdo ví, tře­ba mám jen zvrá­ce­ný vkus . Bez ohle­du na ostat­ní názo­ry si reži­sé­ři s tím­to sním­kem u mě polep­ši­li repu­ta­ci.
Verdikt:  Tvůrci se z minu­lých chyb pou­či­li a výsled­kem je vel­mi pří­jem­ný film, kte­rý vás dosta­ne do té správ­né poho­dy. V pová­noč­ním stre­su ide­ál­ní kom­bi­na­ce a skvě­lá roman­tic­ká kome­die. Kult se z toho nikdy nesta­ne, ale dobrou zába­vu roz­hod­ně nabíd­ne.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

  • Peklo s princeznou18. dubna 2009 Peklo s princeznou Peklo s princeznou je nová česká rodinná pohádka, která bude v kinech od 29.1.2009. V hlavních rolích budete mít možnost vidět spousty známích tváří jako […] Posted in Recenze
  • Okamžik zlomu11. července 2008 Okamžik zlomu Okamžik zlomu 07.06.2007 recenze Přečteno: 54 krát Právnické snímky tvoří zajímavou odnož filmového průmyslu. […] Posted in Recenze
  • PlayAllspoluprace154. ledna 2007 My dva a křen - RECENZE Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaručeně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názorů filmových kritiků. Ve světě, ale i u nás, udělovala některá média této komedii jen […] Posted in Filmové recenze
  • Divoké vlny29. srpna 2007 Divoké vlny Tučňáci, tučňáci, tučňáci, tady zase tučňáci. Jsou všude. Roztrhl se pytel s tímto tématem, kterému se léta všichni vyhýbali? Po Happy Feet, Divočině, […] Posted in Recenze
  • Zodiac16. září 2008 Zodiac Zodiac 22.4.2007 recenze Přečteno: 111 krát Chce to mimořádný […] Posted in Recenze
  • Okamžik zlomu - Fracture11. srpna 2011 Okamžik zlomu - Fracture Podstata právnického thrilleru, v němž proti sobě stojí vrah Athony Hopkins a žalobce Ryan Gosling, je dokonale vystižena […] Posted in Recenze
  • Mé druhé já13. března 2010 Mé druhé já Mé druhé já 21.10.2007 recenze Přečteno: 123 krát Při každovečerním venčení psa je spolu se svým snoubencem napadena […] Posted in Recenze
  • How I Met Your Mother24. září 2008 How I Met Your Mother Současná americká seriálová produkce je více než uspokojivá. Prostřednictvím internetu (co si budeme povídat, […] Posted in Recenze
  • Hory mají oči 215. června 2011 Hory mají oči 2 Hory mají oči 2 11.01.2007 recenze Přečteno: 74 krát Řekneme si to na rovinu. Banda zmutovaných horníků, kteří […] Posted in Recenze
  • Andělé a démoni6. září 2011 Andělé a démoni Dlouho očekávané kontroverzní dílo podle předlohy Dana Browna se na nás valí rychlostí světla. Již 14. května nastolí postupně vzrůstající komerční nadvládu […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...