Kritiky.cz > Recenze her > MXGP 2019

MXGP 2019

mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Jako fot­ba­lo­vé a hoke­jo­vé hry (FIFA i NHL) tak i motor­ky se vydá­va­jí kaž­dý rok. Jednou z letoš­ních novi­nek je MXGP 2019, což je vlast­ně moto­kro­so­vá vari­an­ta MotoGP 19.

Předchozí vydá­ní jsme už recen­zo­va­li (v roce 2016) a tak v oče­ká­vá­ní, že se hra při­způ­so­bí hrá­čům a ješ­tě se vylep­ší za 3 roky, sle­du­je­me, jak se se hra vylep­ši­la jenom o kou­sek.

Začneme tím, že se se koneč­ně při­dal edi­tor tra­tí, a tak si může­me svo­ji trať vytvo­řit a sdí­let s růz­ný­mi dal­ší­mi inter­ne­to­vý­mi fanouš­ky. To že se řek­ne edi­tor tra­tí, tak si mys­lí­te, že vytvo­ří­te svo­jí uni­kát­ní trať s vel­mi vol­ným reži­mem a může­te si vytvo­řit coko­liv chce­te. Tak tomu není, režim edi­to­ru je pro­s­te limi­to­ván před­na­sta­ve­ný­mi zatáč­ka­mi, sko­ky a dal­ší­mi prv­ky, kde si může­te tra­su vhod­nou pro moto­kro­so­vé motor­ky vytvo­řit pou­ze s před­na­sta­ve­ný­mi prv­ky. I pro­stor je limi­to­ván, a tak si oprav­du nevy­tvo­ří­te uni­kát­ní tra­su na něko­lik desí­tek minut, růz­ný­mi kři­žo­vat­ka­mi a zají­ma­vý­mi prv­ky, kte­ré vaši tra­su ozvlášt­ní.

Důležitým prv­kem pro hra­ní těch­to her je hra­tel­nost, ale ta také není nic moc slav­ná, počí­ta­čo­ví pro­tiv­ní­ci jsou dost agre­siv­ní a pokud se nedo­sta­ne­te ihned na prv­ní mís­to, tak bohu­žel vás s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí čeká pád na zem a dota­ho­vá­ní pro­tiv­ní­ků, přes­to­že hra umož­ňu­je své­ho jezd­ce resetnout. Bohužel ale vaše závod­ní pole dost ute­če dopře­du, aniž by jste jej moh­li v kli­du bez pro­blé­mů dohnat.

Teď ke gra­fic­ké strán­ce. Hra se rok od roku vylep­šu­je, a tra­tě jsou čim dále lep­ší, na hry, kte­ré vzni­ka­jí ve vel­mi vel­kém roz­počtu to sice nemá, ale hrát se to dá. Motorka na bahni­té tra­ti v kole­jích jez­dí jak má, aniž by něco fun­go­va­lo špat­ně. Každá změ­na na tra­ti (kaž­dá vyje­tá kolej) je dost znát a tak si při­jdou na své fanouš­ci reál­né­ho hra­ní. Každé kolo v závo­dě je pro­to jiné, a čím dále těž­ší, jak tra­su závod­ní­ci zni­čí.

Teď ke kari­é­ře. No nic moc, tako­vý základ, kte­rý nám při­nes­ly i hry před něko­li­ka lety. Jezdíte za sebe, nebo za tým a postup­ně se vylep­šu­je­te a kupu­je­te sou­čás­ti motor­ky. Nic pře­vrat­né­ho.

Očekávání, že se hra ješ­tě vylep­ší opro­ti před­cho­zím roč­ní­ků, se nespl­ni­lo. Nový roč­ník při­nes­lo pou­ze malé změ­ny, nové sou­pis­ky a nedo­ko­na­lou novou tvor­bu tra­tí ‚kte­rou sice může­te sdí­let, hod­no­tit a sta­ho­vat tra­tě jiných tvůr­ců, ale bohu­žel je tvor­ba moc limi­to­va­ná, aby si člo­věk při­sta­vě­ní tra­tí užil.

Jestli mohu při­rov­nat tuto moto­kro­so­vou závod­ní hru k fot­ba­lu a hoke­ji o EA, tak jenom malé změ­ny ve hře nezdů­vod­ní cenu cca 1 000 Kč.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
MXGP 2019
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com