Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Múzy za ostnatým drátem

Múzy za ostnatým drátem

330627346 522481900046199 1618631961687682758 n
330627346 522481900046199 1618631961687682758 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čas od času ráda zablou­dím ke kni­hám, kte­ré se ode­hrá­va­jí v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky, a výjim­kou není ani kni­ha s pří­znač­ným názvem Múzy za ost­na­tým drá­tem od skvě­lé­ho spi­so­va­te­le J. C. Mateise, auto­ra Schindlerova sezna­mu a Tatéra z Osvětimi.

Tato kni­ha vel­mi bar­vi­tě líčí osu­dy dvou spi­so­va­te­lů (přá­tel Mathiase a Johannese) a jejich rodin, do jejichž poklid­ných živo­tů vtrh­la vál­ka a váleč­né běs­ně­ní, nikdy nekon­čí­cí strach a samo­zřej­mě i vel­ké ambi­ce zachrá­nit nejen sebe, ale i své nej­bliž­ší a svou milo­va­nou rodi­nu.

Krátce potom, co Hitler pře­vzal moc nad Rakouskem, ztrá­ce­jí Židé postup­ně veš­ke­rá svá prá­va a stá­va­jí se pro nacis­ty štva­nou zvě­ří, kte­rá nic nemů­že, mož­ná jen ode­vzdat veš­ke­rý svůj maje­tek a zemřít v někte­rém z kon­cen­t­rač­ních tábo­rů.

Díky své­mu židov­ské­mu půvo­du nesmí již Mathias s Johannesem psát své kni­hy pod vlast­ním jmé­nem, a i když se s touhle myš­len­kou nechtě­jí smí­řit, mají dale­ko jiné sta­ros­ti, neboť ve svém živo­tě musí čelit dale­ko hor­ší­mu nepří­te­li tj. masiv­ní nacis­tic­ké pro­pa­gan­dě, jež má pou­ze jedi­ný cíl: zba­vit se židů, ciká­nů a jiných živlů spo­leč­nos­ti.

„Život se poma­lu v uli­cích měnil , židov­ské obcho­dy skon­či­ly zabed­ně­né, někte­ré byly zavře­ny na pří­kaz, jiné opus­ti­li jejich maji­te­lé, mno­ho z nich bylo ocej­cho­vá­no Davidovou hvězdou nebo nápi­sem JUD, čas­to ve žlu­té bar­vě.. .“

Na obou přá­te­lích je, aby si kaž­dý našel a zvo­lil svou vlast­ní ces­tu, jak toto šíle­né „nacis­tic­ké“ běs­ně­ní pře­žít a nijak hlav­ně na sebe neu­pou­tat žád­nou pozor­nost. V jed­nom oka­mži­ku se ces­ty těch­to dvou přá­tel roz­dě­lí a my máme mož­nost sle­do­vat dva napros­to odliš­né osu­dy.

Na jed­né stra­ně dob­ro­vol­ná vol­ba žít v ile­ga­li­tě s novou iden­ti­tou, mož­ná tro­chu svo­bod­ně­ji, ale s neu­stá­lý­mi oba­va­mi, co kdy­by se něco poka­zi­lo... Teď z nich byli noví lidé, a muse­li se držet nových pra­vi­del. Vypadali jinak, měli jiná jmé­na.

A na stra­ně dru­hé nedob­ro­vol­nou vol­bou muset nastou­pit stras­tipl­nou ces­tu do jed­no­ho z nej­hor­ších vyhla­zo­va­cích kon­cen­t­rač­ních tábo­rů Sobibor. Jsem si jist, že nako­nec udě­lá­te tu správ­nou, ušlech­ti­lou věc a roz­hod­ne­te se svou rodi­nu zachrá­nit. Někdy se člo­věk musí něče­ho vzdát - i když je to vlast­ní život - aby zachrá­nil dru­hé.

Kdo z těch­to přá­tel doká­že pře­žít? A koho nako­nec dože­ne jeho sta­rý život?

Múzy za ost­na­tým drá­tem jsou dechbe­rou­cím pří­bě­hem, kte­rý ve vás bude ješ­tě dlou­hou dobu po pře­čte­ní rezo­no­vat. Díky skvě­lé­mu vypra­věč­ské­mu talen­tu si hra­vě před­sta­ví­te nejen ponu­rou a stís­ně­nou atmo­sfé­ru Vídně pod vlá­dou nacis­tic­ké­ho Německa, ale i pro­stře­dí kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra Sobibor, kte­ré­mu vlád­la všu­dypří­tom­ná smrt a bez­na­děj.

Navíc k dokres­le­ní pří­bě­hu autor pou­žil v úvo­du kaž­dé kapi­to­ly buď někte­rý z typic­kých výro­ků Sigmunda Freuda nebo úryv­ky z nacis­tic­ké pro­pa­gan­dy namí­ře­né pro­ti židům, jež v kni­ze více umoc­ni­ly pocit stra­chu a bez­na­dě­je.

Při čte­ní jsem se něko­li­krát neu­brá­ni­la slzám, neboť Múzy za ost­na­tým drá­tem jsou vel­mi sil­ným a  emo­tiv­ním pří­bě­hem. Stanete se tichý­mi svěd­ky utr­pe­ní lidí v kon­cen­t­rač­ních tábo­rech, koná­ní nacis­tů bez jakých­ko­liv zná­mek sli­to­vá­ní a sou­ci­tu či řádě­ní čle­nů gesta­pa. Z kaž­dé strán­ky této kni­hy na vás doslo­va kři­čí spous­ta boles­ti, utr­pe­ní a bez­na­dě­je.

Kniha Múzy za ost­na­tým drá­tem se vel­mi dob­ře čte, vel­mi rych­le vtáh­ne do děje a doko­na­le vykres­lí pro­stře­dí a atmo­sfé­ru doby dru­hé svě­to­vé vál­ky. Navíc po pře­čte­ní zjis­tí­te, že nic na svě­tě není tak pod­stat­né, jako je lás­ka, nezišt­né přá­tel­ství a chví­le s rodi­nou...

Může trvat mno­ho let, než to bře­me­no spad­ne doce­la, ale dnešek mě nade vší pochyb­nost nau­čil ale­spoň jed­no: s kaž­dou dal­ší osla­vou živo­ta a nadě­je v těch letech, kte­rá mám ješ­tě před sebou, bude zase o špet­ku leh­čí.

Múzy za ost­na­tým drá­tem

Napsal: J. C. Maaetis

Přeložila: Eva Kadlecová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

1. vydá­ní

Počet stran: 396

ISBN: 978-80-264-4576-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v zeleném svetru23. dubna 2023 Dívka v zeleném svetru Miluji příběhy napsané podle skutečných událostí, které jsou navíc napsány na pozadí druhé světové války, a proto není divu, že se v mé knihovně zabydlela kniha s názvem, Dívka v zeleném […] Posted in Recenze knih
  • Vyděšená k smrti19. prosince 2022 Vyděšená k smrti Koho vzrušuje strach druhých a proč si vybírá zrovna mladé dívky? První vražda vypadá skoro jako nepovedený únos, ale je tomu tak skutečně nebo zdání jen klame? Čtenář se seznamuje […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Temné a kruté lži11. března 2023 Temné a kruté lži Kniha s příznačným názvem "Temné a kruté lži" od Ginny Myers Sainové, jež vydalo nakladatelství Fragment, v sobě ukrývá spoustu tajemství, drobných milosrdných lží, nespoutané magie a […] Posted in Recenze knih
  • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,83492 s | počet dotazů: 269 | paměť: 60999 KB. | 08.06.2023 - 11:43:40