Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Muzikopohádky - metodická příručka pro hudební výchovu

Muzikopohádky - metodická příručka pro hudební výchovu

fairy tale 1077863
fairy tale 1077863

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Máte rádi hud­bu a pohád­ky? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Muzikopohádky, jejíž autor­kou je Šárka Komárková. 

9788026217299

Hned na začát­ku kni­hy nalez­ne­te podě­ko­vá­ní autor­ky všem těm, co se na kni­ze podí­le­li, pří­pad­ně autor­ce pomá­ha­li. Muzikopohádky vzni­ka­ly postup­ně, když autor­ka uspá­va­la svou dce­ru. Celistvost Muzikopohádek je dob­rým pomoc­ní­kem pro hudeb­ní výu­ku v mateř­ské ško­le a na prv­ním stup­ni základ­ních škol.

V kni­ze vás čeká cel­kem 17 pohá­dek o zví­řát­kách, trpas­lí­cích, vílách, skřít­cích, čaro­děj­ni­cích, prin­ceznách, stra­ši­dýl­kách, vlast­ně i dětech. Pomocí pohád­ky děti pocho­pí růz­né situ­a­ce, kte­ré díky pří­bě­hu pro­ži­jí. Za kaž­dou pohád­kou autor­ka při­pra­vi­la růz­né muzi­ko­te­ra­pe­u­tic­ké hudeb­ně vzdě­lá­va­cí hry, pís­nič­ky s noto­vým zápi­sem, námě­ty na tvo­ře­ní růz­ných hudeb­ních nástro­jů i podrob­ným postu­pem a obráz­ky, pohy­bo­vé hry, roz­po­čí­ta­dla a různá ryt­mic­ká cvi­če­ní. Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu nalez­ne­te otáz­ky k zamyš­le­ní, kte­ré může­te s dět­mi v komu­nit­ním kru­hu pro­bí­rat a poví­dat si o nich.

Kniha je napros­to báječ­ná. Ocení ji uči­tel­ky mateř­ských škol, prv­ní­ho stup­ně základ­ních škol, vedou­cí pohy­bo­vě - hudeb­ních krouž­ků, ale také rodi­če, či pra­ro­di­če, kte­ří mají rádi hud­bu, pohyb i pohád­ky.

Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s podrob­ný­mi návo­dy na výro­bu roz­ma­ni­tých hudeb­ních nástro­jů, námě­tů na různá cvi­če­ní, pís­nič­ky s noto­vým zápi­sem, kte­ré si s dět­mi může­te zahrát na růz­né hudeb­ní nástro­je a zazpí­vat. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka je na kniž­ním trhu veli­ce uni­kát­ní svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním, což je hudeb­ní výcho­va a tak vel­ké množ­ství námě­tů na výro­bu hudeb­ních nástro­jů i muzi­ko­te­ra­pe­u­tic­kých her.

Rozhodně ji s dět­mi v mateř­ské ško­le vyzkou­ším, jeli­kož nás čeka­jí téma­ta spo­je­ná s obdo­bím Masopustu, kte­ré je roz­hod­ně o hud­bě, tan­ci a hudeb­ních nástro­jích, věřím, že se mně tato meto­dic­ká pří­ruč­ka bude hodit.

Nejvíce mě zau­ja­la pohád­ka skřít­ka Hudbína a násled­ně výro­ba hudeb­ní­ho nástro­je Skřítka Hudbína z PET víček, kte­ré si s dět­mi vyro­bí­me.

Pohádky, pís­nič­ky a muzi­ko­te­ra­pe­u­tic­ké hry Šárky Komárkové nejsou zdá­ním dob­ra. Je to dob­ro samo. Kdybych popus­ti­la svou fan­ta­zii, tak mi Šárka Komárková při­pa­dá jako víla z pohád­ky o dře­vě­ných stře­ví­cích. Šárka je v pohád­kách doma. Má dět­skou duši a upřím­ný vztah k dětem. Kdybychom ji chtě­li zařa­dit do šab­lon obec­ně ctě­ných a poho­dl­ných stře­víč­ků, vza­li bychom jí tím to nej­vlast­něj­ší. Proto nebu­du déle zva­žo­vat, co ješ­tě k jejím pohád­kám napsat. Ale mohu dopo­ru­čit pou­ze jed­no: Přečtěte si je. Budou inspi­ra­cí dětem a nám dospě­lým dovo­lí zno­vu nahléd­nout do čis­té­ho svě­ta dět­ské fan­ta­zie. Slova Jitky Molavcové.

Ukázka z kni­hy:

Výroba hudeb­ní­ho nástro­je - Klapavé bot­ky kas­ta­ně­ty

Potřebujeme: kar­ton, stu­hu, děro­vač­ku, dvě kovo­vé zát­ky od limo­ná­dy, tka­nič­ky, lepi­dlo nebo tav­nou pis­to­li

Postup:

Na kar­ton obkres­lí­me obrys nohy a 2x vystřih­ne­me. Jednu část nechá­me v cel­ku. Do dru­hé čás­ti pro­dě­ra­ví­me otvo­ry na tka­nič­ky a odstřih­ne­me při­bliž­ně jed­nu tře­ti­nu od špič­ky. Zde vytvo­ří­me otvo­ry na zpět­né při­vá­zá­ní ke zby­lým dvě­ma tře­ti­nám. Potřebujeme docí­lit pohyb­li­vos­ti špič­ky. Na nepo­ru­še­nou část při­le­pí­me ze sho­ra na špič­ku zát­ku, stej­ně tak ji při­le­pí­me na odstři­že­nou jed­nu tře­ti­nu. Rozstřižené díly k sobě stuž­kou při­vá­že­me a do otvo­rů na tka­nič­ky pro­vlék­ne­me stu­hu jako tka­nič­ku na botě. Děti se pak mohou učit klič­ku. Tuto část s tka­nič­kou při­le­pí­me k nepo­ru­še­né čás­ti. Botky nám pohy­bem naho­ru a dolů krás­ně kla­pou.

Několik slov o autor­ce:

Šárka Komárková je uči­tel­ka pro dru­hý stu­peň ZŠ, obor mate­ma­ti­ka - hudeb­ní výcho­va. Absolvovala kla­sic­ký kurz muzi­ko­te­ra­pie u Markéty Gerlichové v Praze. Ve své kni­ze vychá­zí z vlast­ních boha­tých zku­še­nos­tí s pra­cí s dět­mi.

 

  • Autor: Šárka Komárková
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2021, Portál, Praha
  • Počet stran: 103
  • Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1729-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,82049 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55935 KB. | 22.05.2022 - 10:32:59