Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muži v černém 3 - 80 %

Muži v černém 3 - 80 %

MB3

Každé pokra­čo­vá­ní úspěš­ných fil­mů je hod­no­ce­no opti­kou pře­cho­zích dílů a v pří­pa­dě MiB3 může­me s potě­še­ním kon­sta­to­vat, že se poved­lo. Přispěly k tomu zejmé­na dvě sku­teč­nos­ti -  zapra­co­vá­ní „nové“ posta­vy mla­dé­ho agen­ta „K“ ve výbor­ném podá­ní Joshe Brolina a vyu­ži­tí moti­vu ces­to­vá­ní v čase, kte­ré nově oži­vi­lo dějo­vou lin­ku záchra­ny pla­ne­ty Země od zni­če­ní od mimo­zemš­ťa­nů.

Oba dva před­cho­zí díly jsou posta­ve­ny pře­váž­ně na výko­nech před­sta­vi­te­lů agen­tů „K“ (Tomy Lee Jones) a „J“ (Will Smith). V MiB3 si T.L.Jones zahrál pou­ze v něko­li­ka scé­nách na počát­ku a na kon­ci fil­mu, ze scé­ny nao­pak téměř „nesle­ze“ W.Smith. V střed­ní čás­ti na sebe ale str­há­vá pozor­nost Josh Brolin jako mla­dý agent „K“, kdy divá­ci, zna­lí před­cho­zích dílů, pod­vě­do­mě porov­ná­va­jí a vychut­ná­va­jí si herec­ká poje­tí obou před­sta­vi­te­lů agen­ta „K“.

Co se týče ces­to­vá­ní v čase, nelze si nevzpo­me­nout na čes­ký film reži­sé­ra Jindřicha Poláka z roku 1977 „Zítra vsta­nu a opa­řím se čajem“. V obou fil­mech bylo vyu­ži­to ces­to­vá­ní v čase do minu­los­ti vzdá­le­né něko­lik desí­tek let k zámě­ru pro­ve­de­ní zásad­ní změ­ně his­to­rie i pro krát­ké sko­ky v čase pro řeše­ní aktu­ál­ní kri­tic­ké situ­a­ce hlav­ní­ho hrdi­ny. Vzhledem k malé prav­dě­po­dob­nos­ti, že by scé­náris­ta a reži­sér byli znal­ci čes­ko­slo­ven­ské fil­mo­té­ky, uka­zu­je se, že dob­ré nápa­dy se uplat­ní vždy.

Po úvod­ní scé­ně, kdy z věze­ní na Měsíci unik­ne hlav­ní mimo­zem­ský padouch Boris (Jemaine Clement), se film roz­jíž­dí poma­lu a spí­še to vypa­dá jako kon­ver­zač­ka, ve kte­ré se řeší vztah mezi agen­ty „J“ a „K“. To se však záhy změ­ní a děj se roz­je­de sviž­ným tem­pem s vyu­ži­tím všech nástro­jů, kte­ré měli tvůr­ci k dis­po­zi­ci – noví mimo­zemš­ťa­né, tri­ko­vé scé­ny, tech­nic­ké vyná­le­zy apod. Děj má, až na drob­ná poza­sta­ve­ní, spád, akč­ní scé­ny jsou pojmu­ty stan­dard­ně a nájezdy kame­ry umoc­ňu­je tech­no­lo­gie 3D.

Mimozemšťané v sou­čas­ných podo­bách i v retro­po­do­bách z roku 1969 jsou brá­ni již jako nedíl­ná sou­část lid­ské spo­leč­nos­ti. Nedivím se, že reži­sér Barry Sonnnefeld v jed­nom roz­ho­vo­ru uvá­dí : „I dnes se mi pořád běž­ně stá­vá, že jdu po Times Square, dívám se na někte­ré lidi a říkám si „Hmmm, hmmm...to není člo­věk. To je mimo­zemšťan.“ Obdobný pocit jsem měl po shléd­nu­tí fil­mu, když do vagó­nu met­ra vstou­pil muž, u kte­ré­ho mě, vzhle­dem k jeho vizá­ži, oka­mži­tě napadlo: „To je také mimo­zemšťan !“.

Oproti MiB2 se tvůr­ci vyva­ro­va­li úče­lo­vých „směš­ných“ scé­nek jako­by z jiné­ho žán­ru (vále­ní se agen­ta „J“ v hro­ma­dě plas­to­vých rour, bojo­vé umě­ní agen­ta „Z“). V MiB3 nalez­ne­me humor jem­něj­ší­ho raže­ní, jako popis úsměv­né­ho výra­zu agen­ta „K“ od agen­ta „J“ nebo pada­jí­cí busi­nessman po kra­chu na bur­ze během sko­ku v čase. Dozvíme se mimo­cho­dem, že dal­ší úspěš­ný mimo­zemšťan je Mick Jagger a humor­ná je i scé­na a Andy Warholem, kte­rý žádá agen­ta „K“, aby zin­sce­no­val jeho smrt, že už ze zou­fal­ství dělá rekla­my na polév­ky a baná­ny. Mezi remi­nis­cen­ce na před­cho­zí díl pat­ří foto býva­lé­ho kole­gy mops­lí­ka Franka v bytě agen­ta „J“.

Rok 1969 je při­po­me­nut nejen vizá­ží hip­pies na uli­cích New Yorku, ale atmo­sfé­ru dokres­lu­je i dobo­vá hud­ba.

Závěr:

Doporučujeme navští­vit a užít si, film má vše, co mám film o MiB mít.

  • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tahle země není pro starý16. září 2020 Tahle země není pro starý Čas od času se film noir vrací. Protože příběhy o sociální a společenské předurčenosti a bezvýchodnosti mají v kinematografii už od 30. let svoje nezpochybnitelné místo. V tvorbě bří Coenů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temné stíny - Johnny Depp v režii Tima Burtona. Tentokrát jako upír13. května 2020 Temné stíny - Johnny Depp v režii Tima Burtona. Tentokrát jako upír Temné stíny vstupují do života rodiny Collinsů na tajemné usedlosti na kraji města Collinsport. Režisér Tim Burton si tentokrát pro svou upírskou pohádku pro dospělé vybral historii lásky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games23. srpna 2019 Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games Will Smith je herec, který dokáže sám utáhnout celý film anebo seriál. Dokazoval to ve Fresh Princovi, ale i ve filmech Já, robot nebo Hitch. A jak už z jeho snímků vyplývá, není to zrovna […] Posted in Retro filmové recenze
  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […] Posted in Speciály
  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […] Posted in Filmové recenze
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […] Posted in Filmové recenze
  • mib logo29. července 2002 MEN IN BLACK Americký 4. červenec a vůkol nastalý prodloužený víkend znamená pro jakýkoliv dobře inzerovaný film zaručený úspěch. Otcové a matky ve snaze uspokojit vřeštící ratolesti vyklopili by […] Posted in Filmové recenze
  • MIIB29. července 2002 MIIB Dobrý den mimozemšťani. Vítejte na naší planetě Zemi, ukažte vaše pasy a prosím, pokud chcete vycházet, vycházejte pouze v noci a pokud vás někdo potká považujte se za Teplouše. A pokud […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,17699 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51709 KB. | 23.10.2021 - 19:30:22