Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muž z oceli | Man of Steel [80%]

Muž z oceli | Man of Steel [80%]

man of steel warner bros061
man of steel warner bros061

Nejikoničtější komik­so­vý hrdi­na všech dob se vra­cí ve vel­kém sty­lu. Zatímco kon­ku­ren­ce bodu­je a Batman si dává pau­zu, nad­chá­zí čas na návrat nej­vět­ší­ho komik­so­vé­ho hrdi­ny, kte­ré­ho zná jak malé dítě tak lidé v důcho­do­vém věku. Superman je zkrát­ka znač­ka, kte­rá nemá moc obdo­by. Na fil­mo­vém poli však už dáv­no vykli­dil pozi­ce a ani jeho pseu­do­ná­vrat Superman se vra­cí moc nevyšel.Zack Snyder opro­ti tomu před lety při­ve­dl na svět jed­nu z nej­za­jí­ma­věj­ších komik­so­vých adap­ta­cí, antic­kou řež­bu 300: Bitva u Thermopyl. Svůj cit pro pod­ma­ni­vé roz­po­hy­bo­vá­ní komik­su pak ješ­tě potvr­dil o něco nověj­ší­mi Strážci: Watchmen. Po nich se však jeho dva sním­ky setka­ly s s neú­spě­chem jak v kinech tak u divá­ků. Kombinace těch­to dvou jmen se tak nabí­zí jako ide­ál­ní kom­bi­na­ce. Dokáže Muž z oce­li napl­nit vel­ká oče­ká­vá­ní, resus­ci­to­vat Snyderovu kari­é­ru a navrá­tit na stří­br­né plát­no nej­vět­ší­ho hrdi­nu ve vel­kém sty­lu?
Někdy i vyspě­lé civi­li­za­ce mohou udě­lat jed­no chyb­né r ozhod­nu­tí, kte­ré ovliv­ní celé lid­stvo a v koneč­ném důsled­ku při­ne­se záhu­bu celé rase. Jedno tako­vé uči­ni­la i rada star­ších na pla­ne­tě Krypton a odsou­di­la tak kdy­si vzkvé­ta­jí­cí civi­li­za­ci k záhubě. Jeden z vyso­ce posta­ve­ných lidí, Jor El však ješ­tě před záhu­bou svo­jí a svých soukme­nov­ců sti­hl vyslat ke hvězdám jedi­nou nadě­ji pro tuto rasu. Svého prvo­ro­ze­né­ho syna Kal Ela vyslal na pla­ne­tu, kde má mož­nost pomo­ci jiné civi­li­za­ci nezo­pa­ko­vat chy­by té svo­jí. O mno­ho let poz­dě­ji, desít­ky let po zká­ze Kryptonu, najde svo­ji ces­tu na Zemi vůd­ce pře­ži­vších Kryptoňanů gene­rál Zod. Jeho úkol je jas­ný. Vypátrat Jor Elova syna a dostat z něj gene­tic­ký klíč pro pro záchra­nu svých lidí. Kal El má před sebou vel­ké roz­hod­nu­tí, kte­ré ovliv­ní nejen jeho osud, ale také osud dvou civi­li­za­cí.

Muž z oce­li před sebou měl těž­ký úkol. Byl posled­ní šan­cí, jak zachrá­nit DC Comics a udr­žet je tak ve hře. Zatímco totiž kole­go­vé z Marvelu dopu­jí v posled­ních letech do kin své hrdi­ny jak na běží­cím páse, u jejich kon­ku­ren­ce to tak slav­né není. Batman, kte­rý by kon­ci­po­ván poně­kud mimo uni­ver­zum pře­ky­pu­jí­cí více hrdi­ny svo­ji šta­ci loni na něja­kou dobu zakon­čil a tak na něj spo­lé­hat mini­mál­ně v násle­du­jí­cích letech ješ­tě moc nemo­hou. Green Lantern jakož­to dal­ší potřeb­ný člen týmu navíc neo­sl­nil a Warnerům vypá­lil do peně­že­nek nema­lou díru. Pokud by tak neu­spěl i pan S, s fil­mo­vo komik­so­vým uni­ver­zem by bylo vyme­te­no. To se naštěs­tí nesta­lo a vče­ra do našich kin vlé­tl koneč­ně zase super­hr­din­ský film, kte­rý o sobě dává po prá­vu vědět.

 man-of-steel-picture02

Snyder jed­no­du­še při­vá­dí nej­slav­něj­ší­ho nosi­te­le pláš­těn­ky do nové­ho tisí­ci­le­tí. Po poně­kud zpá­teč­nic­kém poku­su Bryana Singera před lety je totiž Superman ten­to­krá­te dospě­lej­ší a nechal si narůst pořád­né sebe­vě­do­mí. Pokud jste si v nác­ti­le­tých snech před­sta­vo­va­li, jaké by to bylo, kdy­by se do toho Kal El se svý­mi nepřá­te­li pus­til napl­no, Snyder vám tyto vlh­ké sny spl­ní i s nášu­pem. Ještě nikdy totiž nevy­pa­dal ten­to komik­so­vý hrdi­na na plát­ně tak dob­ře. Solidní akce kte­ré nechy­bí potřeb­né kou­le, osu­do­vá lin­ka a pře­de­vším dosta­teč­ná por­ce kva­lit­ní sci fi, kte­rou dosta­ne­te spo­lu v jed­nom více jak dvou­ho­di­no­vém, vizu­ál­ně pod­ma­ni­vém bale­ní. Je bez dis­ku­zí, že se do kin dostal zatím nej­lep­ší díl pří­bě­hů toho­to hrdi­ny, stej­ně tak jako jeden z nej­lep­ších film samot­né­ho Snydera.

Samozřejmě to ale nezna­me­ná, že je vše ide­ál­ní. Ba prá­vě nao­pak. Na jed­né stra­ně máme totiž sní­mek, kte­rý řekl bych až ulti­mát­ním způ­so­bem plní nadě­je fanouš­ků v plno­krev­ný komik­so­vý film, kte­rý své­mu půvo­du nezů­stá­vá nic dlu­žen a při­tom nepů­so­bí blbě. Nabízí skvost­nou uvo­zu­jí­cí sek­ven­ci kte­rá neza­po­mí­ná na pod­sta­tu hrdi­no­va půvo­du, jed­ny z nej­lep­ších digi­tál­ních tri­ků z posled­ní dobů kte­ré jen dokres­lu­jí skvost­nou vizu­ál­ní strán­ku a tomu vše­mu vévo­dí nesku­teč­ně pad­nou­cí obsa­ze­ní. Marlon Brando našel ve skvě­lém Russellovi Croweovi více než jen zdat­nou náhra­du, Amy Adams role Lois sed­ne jak při­ši­tá a démo­nic­ký Michael Shannon jen doka­zu­je, proč byl tou nej­vět­ší cas­tingo­vou jis­to­tou. Terence Stamp ani dal­ší kte­ří se o tuto roli pro­sa­di­li v minu­los­ti mu nesa­ha­jí ani po kot­ní­ky.

Na dru­hou stra­nu je zde ale něko­lik zásad­ních pro­blé­mů, kte­ré pro něko­ho budou tím momen­tem, kdy se láme chle­ba. Tím prv­ním je scé­nář, kte­rý ve svo­jí sna­ze zapů­so­bit a stih­nout vše půso­bí tro­chu nedo­ta­že­ně, zkrat­ko­vi­tě a čas­to i uspě­cha­ně. Druhým poně­kud pro­blé­mo­vým bodem je pak Hans Zimmer. Skladatel kte­rý zdá se jede v posled­ních letech tro­chu na vol­no­běh totiž ten­to­krát při­pra­vu­je poně­kud nepří­jem­né zkla­má­ní. Hlavní motiv je sice pří­jem­ný a dosta­ne se pod kůži, nicmé­ně do ori­gi­na­li­ty má dale­ko a jeho něko­li­ka­ná­sob­ná recyk­la­ce ve všech důle­ži­tých momen­tech sním­ku ten­to smut­ný fakt jen pod­tr­hu­je. Chvílemi se tak může stát, že si nejste jis­ti, zda sle­du­je­te Batmana nebo hrdi­nu v mod­rém tri­ko­tu. Tím tře­tím pro­blé­mem sním­ku je pak kame­ra, kte­rá v mno­ha čás­tech zby­teč­ně zabí­jí jinak nápa­di­tou scé­nu a repe­ti­tiv­nost někte­rých postu­pů je po pár desít­kách minut už tro­chu otrav­ná.

man-of-steel07

Takže jak si tedy vedl Superman po návra­tu z odpo­čin­ku? Prošel s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí lépe, než se kdo před lety opo­vá­žil oče­ká­vat. Muž z oce­li je roz­hod­ně jed­nou z nej­vy­da­ře­něj­ších komik­so­vých řežeb, kte­ré jsme měli mož­nost vidět v kinech. Co do měřít­ka nezů­stal kon­ku­ren­ci nic dlu­žen a uká­zal, že tahle posta­va nemu­sí být vyob­ra­ze­ná jen jako Mirek Dušín s čupři­nou, nicmé­ně když se to vez­me za správ­né otě­že, může i ten­to hrdi­na vytáh­nout drá­py a třís­ky už jen líta­jí. Pokud se Warneři budou držet podob­ně nasto­le­né­ho tren­du, máme se my divá­ci nač těšit a Marvel to s tím komik­so­vým téměř mono­po­lem nebu­de mít tak jed­no­du­ché. Jen to příš­tě bude chtít v někte­rých ohle­dech schop­něj­ší lidi. Tak jako tak, návště­va kina je jed­nou z povin­nos­tí toho­to léta.
Nejslavnější hrdin­ný bijec hlá­sí návrat. Mirka Dušína ze sta­ré ško­ly jako posled­ně ale ten­to­krá­te neče­kej­te. Superman totiž koneč­ně při­chá­zí do nové­ho tisí­ci­le­tí s tako­vou ver­vou, že nene­chá na kon­ku­ren­ci nit suchou. Zack Snyder doká­zal, že v něm ten režij­ní cit oprav­du je a nato­čil svo­ji nej­pompoéz­něj­ší adap­ta­ci a prav­dě­po­dob­ně i jeden z svých nej­lep­ších sním­ků. Komiksová lahůd­ka však ten­to­krá­te není bez men­ších i zásad­něj­ších vad na krá­se, kte­ré ji tro­chu podrá­že­jí nohy. Skvěle obsa­ze­ný sní­mek, s půso­bi­vou sci fi vlož­kou a měřít­kem kte­ré by udě­la­lo pomyš­le­ní i Michaelu Bayovi na jed­né stra­ně, ztrá­ta jaké­ko­liv inven­ce a skla­da­tel­ské­ho kre­di­tu u Hanse Zimmera, ne upl­ně ide­ál­ní scé­nář a mís­ty trestu­hod­ně špat­ná kame­ra na stra­ně dru­hé. Tak jako tak, Superman se koneč­ně vrá­til a uká­zal, že mu ten odpo­či­nek jen pro­spěl a je potře­ba s ním do budouc­na setsa­kra­ment­sky počí­tat.

Originál člán­ku ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77997 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56157 KB. | 26.05.2022 - 06:01:01