Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal. Do jisté míry se stal synonymem pro horor, aby pak přesedlal na další žánry. „Muž ve stínu“ je především politickým thrillerem, napětí zde nechybí.

Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal. Do jisté míry se stal synonymem pro horor, aby pak přesedlal na další žánry. „Muž ve stínu“ je především politickým thrillerem, napětí zde nechybí.

Muz

Roman Polanski už vět­ši­nou nena­tá­čí fil­my, kte­ré jej v minu­los­ti tolik pro­sla­vi­li. Hnus, Rosemary má děťát­ko nebo „Ples upí­rů“. Na horo­ry tro­chu zane­vřel a věnu­je se hlav­ně dra­ma­tům. Jeho posled­ním horo­rem je Devátá brá­na z roku 1999. Pravda, pak sice nato­čil jen dva celo­ve­čer­ní fil­my, hlav­ně „Pianista“ byl úspěš­ný, ale roz­hod­ně se nejed­ná o něco, co by se byť jen podo­ba­lo jeho horo­ro­vým začát­kům. O to více jsem se těšil na „Muže ve stí­nu“, kte­rý měl být ale­spoň thrille­rem, i když hlav­ně poli­tic­kým.

Tak na zdraví. Mám to tady všechno napsané.

Herecké obsa­ze­ní sli­bo­va­lo mno­hé. Ewan McGregor je skvě­lým her­cem, kte­rý už byl před téměř dva­ce­ti lety výbor­ný, když si zahrál v „Trainspottingu“ reži­sé­ra Dannyho Boyla. Vedle něj se pak měl obje­vit Pierce Brosnan, kte­rý může hrát i v pito­mos­ti, ale díky jeho bon­dov­ské­mu cha­risma­tu vět­ši­nou zaujme. V „Muži bez stí­nu“ mno­ho pro­sto­ru nemá, ale když už, je na něm vidět, že si svou roli uží­vá a dává do ní všech­no. Nejen kla­ďa­sy umí tenhle rodi­lý Ir, kte­rý si ve sním­ku zahrál Skota. Mihnou se zde ješ­tě Tom Wilkinson („Batman začí­ná“), Olivia Williams („Šestý smy­sl“) nebo Jon Bernthal (seri­ál „The Walking Dead“). Pozornost se však celou dobu točí oko­lo Ewana McGregora.

Je to souboj, ale ne otevřený, spíš taková studená válka.

Herec, mimo­cho­dem skot­ské­ho půvo­du, dostal za úkol ztvár­nit posta­vu tzv. ducha. Duchem je člo­věk, kte­rý má za úkol napsat živo­to­pis význam­né osob­nos­ti, ale při­tom jeho jmé­no nebu­de nikde uve­de­no. Duch pros­tě odve­de svo­ji prá­ci, dosta­ne za ni zapla­ce­no a zase zmi­zí někam do ústra­ní. O něja­kém napl­ně­ní se v této prá­ci asi nedá mlu­vit. Peníze však vět­ši­nou sto­jí za to, a tak jde pýcha stra­nou a nastou­pí oby­čej­ná dři­na.

Pierce Brosnan rozhodně není kladnou postavou.

Ghost v podá­ní Ewana McGregora je při­dě­len k samot­né­mu pre­mi­é­ro­vi a má nahra­dit jiné­ho ducha, kte­rý zemřel za záhad­ných okol­nos­tí. Tajemství se pro­lí­ná celým fil­mem. Duch má za úkol v krát­kém ter­mí­nu jed­no­ho měsí­ce, nako­nec pou­ze čtr­nác­ti dní, vytvo­řit kni­hu z mate­ri­á­lů, kte­ré jsou již sepsa­né, ale kte­ré potře­bu­jí nut­ně upra­vit, redi­go­vat a pře­psat. Do své­ho úko­lu se pouš­tí s ver­vou, ale postu­pem času zjiš­ťu­je, že těch tajem­ství je nějak moc. Ničemu pří­liš nepo­mů­že, když se díky postu­pu ve vál­ce pre­mi­ér dostá­vá pod ostrou kri­ti­ku, demon­stra­ce jsou na den­ním pořád­ku, ale co víc, pre­mi­é­ro­vi může hro­zit aten­tát.

A nakonec zbude jenom ten papír.

Roman Polanski uká­zal, že mu poli­tic­ký thriller jde, kdy ale v hlav­ním dění je vždy oso­ba, na kte­rou poli­ti­ka dopa­dá spíš omy­lem. Sám duch na začát­ku pro­hla­šu­je, že o poli­ti­ce nic neví, ale nako­nec sám pozná­vá, co je to za maši­ne­rii, jak jsou zde vzta­hy pro­ple­te­né. Podání není špat­né, Polanski má skvě­lý styl, ale film je mís­ty tro­chu nud­ný, tro­chu dlou­hý. Až posled­ní půl hodi­na je koneč­ným roz­hře­še­ním a také asi nej­za­jí­ma­věj­ší čás­tí. Jinak oce­ňu­ji, že Polanski obsa­dil i v šesta­de­va­de­sá­ti letech skvě­lé­ho Eliho Wallacha.

Hodnocení: 75%


Recenze z  16. 07. 2012.


Photo © Pathé

  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […] Posted in Zajímavosti
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Filmové recenze
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM Posted in Videa
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Dnes neumírej - Poslední Bond Pierce Brosnana5. března 2021 Dnes neumírej - Poslední Bond Pierce Brosnana James Bond (Pierce Brosnan) se po 14 měsících v zajetí v Jižní Koreji dostává na svobodu. Společně s agentkou CIA Jinx (Halle Berry) se bude muset vypořádat s miliardářem Gravesem (Toby […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zítřek nikdy neumírá - Druhý Bond Pierce Brosnana.19. února 2021 Zítřek nikdy neumírá - Druhý Bond Pierce Brosnana. Když se bezohledný mediální magnát Elliot Carver (Jonathan Pryce) pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zlaté oko - první James Bond nové éry12. února 2021 Zlaté oko - první James Bond nové éry Když James Bond (Pierce Brosnan) před několika lety likvidoval s agentem 006 Alecem (Sean Bean) sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let.12. ledna 2021 Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let. Starostka amerického města otevřela dveře Policejní akademie nové generaci policistů: přijat je každý, kdo o to požádá, bez ohledu na výšku, váhu, věk, pohlaví, rasu, vyznání či vzdělání. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie11. listopadu 2020 Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie Tři pistolníci, nepřátelé na život a na smrt, a každý zná část tajemství, bez něhož ti ostatní nikdy nenajdou ukrytý zlatý poklad. Jako první se o něm dozví zabiják Sentenza zvaný […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,23139 s | počet dotazů: 238 | paměť: 47044 KB. | 05.03.2021 - 23:02:22