Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Muž se železnou maskou

Muž se železnou maskou

Ve Francii vlád­ne mla­dý král Ludvík XIV. Je to aro­gant­ní a cynic­ký muž, kte­ré­ho zají­ma­jí pou­ze krás­né ženy a dvor­ní slav­nos­ti. Nezáleží mu na tom, že v Paříži trpí lidé hla­dy a chtě­jí pro­ti povstat. Když se mu to jeho ministři odvá­ží říct, naří­dí, aby lidem roz­da­li sta­ré záso­by jíd­la ze skla­dů, kte­ré jsou shni­lé a tím pádem se neda­jí jíst. Nad krá­lo­vým živo­tem bdí kapi­tán muš­ke­tý­rů věr­ný d’Artagnan. Někdy se u dvo­ra též zdr­žu­jí d’Artagnanovi sta­ří přá­te­lé Porthos a Aramis. Aramis je teď nej­vyš­ším před­sta­ve­ným jezu­i­tů a Porthos se věnu­je všem zába­vám a rados­tem, kte­ré Paříž nabí­zí. Pouze Athos žije na svém ven­kov­ském síd­le se svým jedi­ným synem Raulem. Raul se po vzo­ru své­ho otce roz­hod­ne stát muš­ke­tý­rem, a pro­to při­jíž­dí oba do Paříže. S sebou má Raul ješ­tě něko­ho. Svou snou­ben­ku, krás­nou Christine.


Muž se železnou maskou

1. děj fil­mu:

Ve Francii vlád­ne mla­dý král Ludvík XIV. Je to aro­gant­ní a cynic­ký muž, kte­ré­ho zají­ma­jí pou­ze krás­né ženy a dvor­ní slav­nos­ti. Nezáleží mu na tom, že v Paříži trpí lidé hla­dy a  chtě­jí pro­ti povstat. Když se mu to jeho ministři odvá­ží říct, naří­dí, aby lidem roz­da­li sta­ré záso­by jíd­la ze skla­dů, kte­ré jsou shni­lé a tím pádem se neda­jí jíst.
Nad krá­lo­vým živo­tem bdí kapi­tán muš­ke­tý­rů věr­ný d’Artagnan. Někdy se u dvo­ra též zdr­žu­jí d’Artagnanovi sta­ří přá­te­lé Porthos a Aramis. Aramis je teď nej­vyš­ším před­sta­ve­ným jezu­i­tů a Porthos se věnu­je všem zába­vám a rados­tem, kte­ré Paříž nabí­zí. Pouze Athos žije na svém ven­kov­ském síd­le se svým jedi­ným synem Raulem. Raul se po vzo­ru své­ho otce roz­hod­ne stát muš­ke­tý­rem, a pro­to při­jíž­dí oba do Paříže. S sebou má Raul ješ­tě něko­ho. Svou snou­ben­ku, krás­nou Christine.
Král Ludvík však Christine uvi­dí a roz­hod­ne se ji zís­kat. Ta však nechce zra­dit Raula. Ludvík pro­to posí­lá Raula do boje pro­ti Holanďanům s  pří­ka­zem, aby se posta­vil do ohnis­ka nej­vět­ší­ho boje. Raul pad­ne a Christine se sta­ne krá­lo­vou milen­kou. Udělá to, pro­to­že její mat­ka i sest­ra trpí nou­zí a jsou nemoc­né a král jí slí­bí, že se o ně posta­rá a pošle k nim své nej­lep­ší léka­ře. Pak jí ale při­jde zprá­va o Raulově smr­ti a jeho dopis na roz­lou­če­nou. Trápí ji výčit­ky svě­do­mí a obě­sí se. Král nepo­ci­ťu­je něja­ký vel­ký zármu­tek. Jiné je to s  otcem Raula Athosem. Ten se chce Ludvíkovi XIV. pomstít. K němu se při­dá i  Aramis, pro­to­že už má jis­tý plán a Porthos, pro­to­že se nudí a chce si koneč­ně jed­nou zase pořád­ně zašer­mo­vat. Pouze d’Artagnan návrhy na spik­nu­tí odmít­ne. Chce zacho­vat věr­nost své­mu krá­li. Mimo jiné je totiž milen­cem krá­lov­ny - mat­ky Anny Rakouské.
Aramisův plán je zce­la jed­no­du­chý. Jen vel­mi málo zasvě­ce­ných zná sku­teč­né okol­nos­ti krá­lo­va naro­ze­ní. Nejdříve se naro­dil Ludvík, ale bohu­žel měl ješ­tě mlad­ší­ho bra­t­ra. Dvojče. Král Ludvík XIII. se obá­val občan­ské vál­ky, kte­rá by moh­la jed­nou vznik­nout, a pro­to nechá mlad­ší­ho syna, kte­rý se jme­nu­je Filip, odvést na ven­kov a peč­li­vě ho stře­žit. Královně řekl, že její dru­hé dítě se naro­di­lo mrt­vé. Filip žije pokoj­ně na ven­ko­vě, ale ke své smů­le je své­mu brat­ru veli­ce podob­ný. Když se tedy Ludvík sta­ne krá­lem, pošle Aramise za Filipem a naří­dí mu, aby mu zamkl obli­čej do želez­né mas­ky, aby ho nikdo nemohl poznat a zavřít do věze­ní. Aramis to udě­lá.
Děj pokra­ču­je o osm let poz­dě­ji. Aramis vidí, že Ludvík se na krá­le neho­dí, a pro­to ho chce vymě­nit za Filipa. Převlékne se za kně­ze a pod zámin­kou, že jede věz­ně vyzpo­ví­dat, při­plu­je na loď­ce do Filipova věze­ní. Přiveze tam taj­ně pod kut­nou mrt­vé­ho muže se želez­nou mas­kou na obli­če­je a vymě­ní ho za Filipa, kte­ré pod kut­nou pro­pa­šu­je zpět do loď­ky k přá­te­lům. Strážcům namlu­ví, že vězeň při zpo­vě­di zemřel. Strážci se obá­va­jí moru, a pro­to mu ani v nejmen­ším nebrá­ní v odcho­du. Athos dosta­ne za úkol Filipa nau­čit vše­mu, co potře­bu­je znát král. Jenomže je tu malý pro­blém. Ludvík je aro­gant­ní, pyš­ní, cynic­ký a lhos­tej­ný. Filip ne. Ten se zají­má o  všech­no kolem sebe, je přá­tel­ský a milý. Musí se nau­čit bra­t­ro­vu cho­vá­ní. Oba brat­ři mají být vymě­ně­ni při krá­lov­ském maš­kar­ním ple­se. Jenomže všich­ni zapo­mně­li na d’Artagnana, kte­rý nemá ani tuše­ní o tom, že jeho král má dvoj­če.
Do plá­nu je zasvě­ce­na i mat­ka Ludvíka a Filipa krá­lov­na - mat­ka, pro­to­že Aramis je jejím zpo­věd­ní­kem.
Na maš­kar­ním ple­se král Ludvík tan­čí, ale najed­nou něko­li­krát zahléd­ne mezi tan­čí­cí­mi želez­nou mas­ku. Stejnou, jakou kdy­si nechal nasa­dit své­mu bra­t­ro­vi… Zavře se o samo­tě ve své lož­ni­ci. Na to čeká Athos, Porthos, Aramis a Filip. Tajným vcho­dem vstou­pí do krá­lo­vi lož­ni­ce, svá­žou Ludvíka a vymě­ní mu s Filipem šaty. Potom taj­nou chod­bou opět ode­jdou. Filip, teď už jako král Ludvík, odchá­zí zpět do taneč­ní­ho sálu. Jenomže jeho cho­vá­ní se výraz­ně liší od pra­vé­ho Ludvíka a d’Artagnanovi je to hned pode­zře­lé. Nechá obklí­čit všech­ny vcho­dy do Louvru a Filipa vylá­ká pod zámin­kou s sebou. Aramis, Athos a Porthos se zrov­na pokou­še­jí odplout do Seině s pra­vým Ludvíkem. D’Artagnan jim to však zne­mož­ní, a tak odplu­jí sami. Filip zůsta­ne zce­la v moci Ludvíka. Královna - mat­ka i d’Artagnan se ho sice zastá­va­jí, ale král je nemi­lo­srd­ný. Nechá Filipa vsa­dit zpět do želez­né mas­ky a uvěz­nit do jed­né z  pod­zem­ních kobek Bastily.
D’Artagnan se však roz­hod­ne změ­nit stra­ny. Je mu líto Filipa. Pošle svým třem přá­te­lům vzkaz, že o půl­no­ci na deset minut zdr­ží strá­že.
Athos, Porthos a Aramis obelstí stráž­ce a vnik­nou do Bastily. Vysvobodí Filipa z jeho cely, ale nepo­da­ří se jim včas utéct. Král Ludvík je se svý­mi lid­mi obklí­čí. Nakonec zůsta­nou i s d’Artagnanem obklí­če­ní bez nadě­je na něja­kou záchra­nu. Král Ludvík sice nabí­zí d’Artagnanovi milost a jeho přá­te­lům rych­lou smrt, když se vzda­jí, ale d’Artagnan to odmít­ne. Přizná šoku­jí­cí prav­du, kte­rou mu ten den sdě­li­la krá­lov­na - mat­ka. Filip a Ludvík jsou jeho děti… Čtyři muš­ke­tý­ři a Filip se odváž­ně vrh­nou pro­ti mno­ho­ná­sob­né pře­si­le. Jako zázra­kem zůsta­nou nezra­ně­ni, i když Ludvík při­ká­že stří­let. Ludvík však dýkou zabi­je d’Artagnana. Tím však ztra­tí své muš­ke­tý­ry, kte­ří za něj odmít­nou bojo­vat. Filipovi sun­da­jí mas­ku a uči­ní ho krá­lem po jmé­nem Ludvík XIV. Athos, Porthos a  Aramis jsou jeho rád­ci. Opravdový Ludvík je odve­zen na ven­kov a údaj­ně dostal milost a ode­šel do jiné země. D’Artagnan byl se slá­vou pohřben a Ludvík XIV. se stal nej­lep­ším a nej­slav­něj­ším krá­lem fran­couz­ské his­to­rie. Zařídil, aby v jeho zemi lidé už netr­pě­li hla­dem a za jeho vlá­dy Francie jenom vzkvé­ta­la.
Film nato­čil v roce 1998 ame­ric­ký reži­sér a scé­náris­ta R. Walace, kame­ra­ma­nem byl P.  Suschitzky. V hlav­ních rolích hrá­li Anne Parrilaudová, Gérard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich a Leonardo DiCaprio.
Film trvá asi sto minut.

2. legen­da od Alexandra Dumase st.

Podle kni­hy Alexandra Dumase st. měl sku­teč­ně Ludvík XIV. dvoj­če. Avšak krá­lov­na Anna Rakouská o tom vědě­la a Ludvík XIII. byl jejich otcem a roz­hod­ně ne d’Artagnan. I v Dumasově pří­bě­hu jsou naši sta­ří zná­mí muš­ke­tý­ři, ale pou­ze Aramis a Athos jsou na stra­ně Filipa. D’Artagnan a Porthos zůstá­va­jí věr­ní Ludvíkovi. Ale Aramis chce vymě­nit Filipa za Ludvíka, pře­de­vším z toho důvo­du, aby zís­kal vel­kou moc ve stá­tě. Filip by mu byl vděč­ný a urči­tě by ho vyzna­me­ná­val. Athos sku­teč­ně měl syna Raula, ale Raulova milo­va­ná se nejme­no­va­la Christine, ale Luisa de la Valliere a sku­teč­ně se sta­la milen­kou krá­le Ludvíka XIV. Ale zce­la dob­ro­vol­ně! Když byl Raul zra­zen, roz­ho­dl se odjet pryč z vlas­ti a zahy­nout v bitvě, což se mu také poda­ři­lo. Athos (jinak také hra­bě de la Fere) se tedy při­dá k Athosovi. Osvobodí Filipa, kte­rý je věz­něn v  Bastile, ale vůbec nemá žád­nou želez­nou mas­ku a vymě­ní ho za Ludvíka, kte­rý je tedy uvěz­něn a opráv­ně­ně se roz­či­lu­je.
Výměna je však d’Artagnanem odha­le­na a poda­ří se mu Ludvíka osvo­bo­dit. Od něj dosta­ne za úkol uvěz­nit Filipa a přes obli­čej mu dát uko­vat želez­nou mas­ku. Potom má dopad­nout své přá­te­le.
Skoro se mu to pove­de…
Příběh kon­čí tím, že Athos umí­rá, Porthos umí­rá a nako­nec zemře i d’Artagnan. Zachrání se pou­ze Aramis, kte­ré­mu se poda­ří uprch­nout do Španělska, kde zís­ká význam­ný poli­tic­ký post…

3. sku­teč­nost

Ve sku­teč­nos­ti je zřej­mě pří­běh pod­le Alexandra Dumase pou­ze vymyš­le­ný a z toho­to pří­bě­hu vychá­ze­li i ame­rič­tí tvůr­ci „Muže se želez­nou mas­kou“ (v ori­gi­ná­le „The Man int the Iron Mask“), ale z dal­ší­mi úpra­va­mi.
Dumas měl prav­du v pří­pa­dě milen­ky Ludvíka XIV. Luisy de la Valliere, kte­rá sku­teč­ně exis­to­va­la, sku­teč­ně se sta­la krá­lo­vou pro­slu­lou milen­kou, poro­di­la mu něko­lik dětí a potom se sta­la jep­tiš­kou v kláš­te­ře kar­me­li­tá­nek. I Raul exis­to­val. Byl to vikomt Raul de Brangelonne. Nezemřel však v bitvě, ale pro­to­že měl sla­bé a nemoc­né srd­ce. A jeho otec se nejme­no­val Athos a nebyl býva­lým krá­lov­ským muš­ke­tý­rem.
I s exis­ten­cí tří muš­ke­tý­rů je to veli­ce spor­né. Athos, Porthos a Aramis nee­xis­to­va­li. Zato o  d’Artagnanovi jed­nu zmín­ku máme. Jde o to, že pat­řil k dru­ži­ně šlech­ti­ců, kte­rá dopro­vá­ze­la kar­di­ná­la Mazarina do vyhnan­ství. Ale v době, kdy se má ode­hrát pří­běh „Muže se želez­nou mas­kou“, už byl Mazarin mrt­vý. A teď k tomu nej­dů­le­ži­těj­ší­mu. Královna Anna Rakouská zřej­mě nikdy nepo­ro­di­la dvoj­ča­ta. Měla dva syny. Ludvíka a Filipa. Ale Filip byl o něko­lik let mlad­ší a his­to­rie ho zná pod jmé­nem Filip I. Orleánský. Jeho prv­ní man­žel­kou nejdří­ve se sta­la Jindřiška Anglická a potom Liselotta Falcká. A Ludvík XIV. byl v době, ve kte­ré se měl ode­hrá­vat ten­to pří­běh už také žena­tý. Jeho man­žel­kou byla Marie Tereza Španělská. Ve fil­mo­vé ver­zi o tom není na roz­díl od Dumase sebe­men­ší zmín­ka.
Takže „Muž se želez­nou mas­kou“ je pou­ze his­to­ric­ká fik­ce, kte­rá v sobě má jen vel­mi málo prav­dy. Avšak milov­ní­ci roman­tic­kých fil­mů budou jis­tě potě­še­ni…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42321 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55913 KB. | 22.05.2022 - 03:11:16