Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muž na laně ve 3D budí závrať

Muž na laně ve 3D budí závrať

479980 article photo rPQA4ka0 900x
479980 article photo rPQA4ka0 900x
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmy „na zákla­dě sku­teč­né udá­los­ti“ pat­ří k své­byt­né­mu žán­ru. Nejde o to, zda­li se jed­ná o film his­to­ric­ký, váleč­ný nebo kri­mi­nál­ní. Inspirace sku­teč­ný­mi udá­lost­mi pří­běh vždy lépe pro­dá­vá divá­kům.

V mých očích žánr utvá­řel film „Zázraky se dějí“, nato­če­ný v roce 1974, kte­rý si pama­tu­ji ješ­tě z dět­ství. Chronologický pře­hled udá­los­tí jedi­né pře­ži­vší pasa­žér­ky letu do ama­zon­ské džun­gle. „Sedm let v Tibetu“ a „Schindlerův seznam“ při­da­ly k his­to­ric­kým udá­los­tem umě­lec­ký pře­sah, čímž se sta­ly znač­ně suges­tiv­ní­mi. V posled­ní době vše umoc­nil zvlášt­ní, doku­men­tár­ně ladě­ný, styl zpra­co­vá­ní, ve kte­rém rea­li­ta přes­ně odrá­ží his­to­ric­ké sku­teč­nos­ti zazna­me­na­né ve fil­mo­vých doku­men­tech. Za ten­to styl zís­kal před dvě­ma lety Oscara Affleckův film „Argo“.

Když se řek­ne Robert Zemeckis, dří­ve naro­ze­ní si vyba­ví kul­tov­ní sci-fi sérii „Návrat do budouc­nos­ti“, mlad­ší divá­ci tře­ba „Let“ nebo „Trosečníka“ s výbor­ným Tomem Hanksem v hlav­ní roli. Do fil­mo­vé his­to­rie se ten­to skvě­lý reži­sér navě­ky zapsal fil­mem „Forrest Gump“.

Ve svém nej­no­věj­ším fil­mu „Muž na laně“ („The Walk“) čer­pá to nej­lep­ší z žán­ru i ze své dlou­ho­le­té prá­ce.  Phillippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) vyprá­ví z vyhlíd­ky na Soše Svobody pří­běh smě­lé­ho artis­tic­ké­ho činu, kte­rý pro­ve­dl v roce 1974, když pře­šel ve sto­de­sá­tém pat­ře po laně mezi již­ní a sever­ní věží teh­dy ješ­tě ne zce­la dosta­vě­né­ho Světového obchod­ní­ho cen­t­ra (WTC).

Při návra­tu do mlá­dí pro­va­zo­chod­ce a žong­lé­ra Petita pro­po­ju­je reži­sér před­to­če­né his­to­ric­ké zábě­ry Paříže s nově nato­če­nou „minu­los­tí“, vyprá­vě­nou z pohle­du pro­va­zo­chod­ce. Příběh se pozvol­na roz­bí­há a poměr­ně vel­ký pro­stor je věno­ván popi­su jeho přá­tel a vzta­hu s uči­te­lem, jímž je slav­ný pro­va­zo­cho­dec Papa Rudy (Ben Kingsley).

Jakmile se pří­běh pře­ne­se do New Yorku, jeho tem­po se zvy­šu­je a napě­tí ros­te úměr­ně s pří­pra­vou akce a peri­pe­ti­e­mi v prů­bě­hu její­ho pro­ve­de­ní. Samotný pře­chod mezi obě­ma věže­mi po oce­lo­vém laně je maleb­nou ódou na odva­hu, krá­su z nepo­zna­né­ho a úto­kem na pud sebezá­cho­vy divá­ků. Vzpomínky Petita se zde mísí s rea­li­tou, stej­ně jako s ide­a­lis­tic­kým zkres­le­ním, kte­ré­mu pod­lé­ha­jí pod tíhou času všech­ny pří­běhy.

3D zpra­co­vá­ní je v tom­to fil­mu sku­teč­nou lahůd­kou. Pohledy do výš­ky i nebez­peč­ných hlu­bin půso­bí závrať, přes­to­že divák ví, že sedí bez­peč­ně v kině.  Lví podíl má na tom kame­ra­man Dariusz Wolski, kte­rý má za sebou vyni­ka­jí­cí rok (minu­le jsem psal o jeho podí­lu na „Marťanovi“). Hudbu slo­žil Zemeckisův tra­dič­ní spo­lu­pra­cov­ník Alan Silvestri.

Filmu lze vyčíst pou­ze zdlou­ha­vý začá­tek a fakt, že je v čes­ké dis­tri­buci uvá­děn pod stej­ným názvem, jako sedm let sta­rý doku­ment („Man on Wire“) o Petitově smě­lém činu.Gordon-Levitt podá­vá osca­ro­vý výkon. Robert Zemeckis nato­čil nád­her­ný film, kte­rý je poctou všem odváž­liv­cům a tichou vzpo­mín­kou na WTC, jehož oba mra­kodra­py byly zbo­ře­ny 11. září 2001 zfa­na­ti­zo­va­ný­mi Araby.

Moje hod­no­ce­ní: 85%

Blog auto­ra: http://potoczny.blog.idnes.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Muž na laně - 7/102. března 2016 Muž na laně - 7/10 Filmový režisér Robert Zemeckis má na svém kontě celou řadu úspěšných snímků, mezi které patří například Forrest Gump, Návrat do budoucnosti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlavní roli. […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka21. května 2020 Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Shane Black je v tomto akčním filmu nový režisér, na akci není až tak dobrý. Ale jako jeden z nejúspěšnějších […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […] Posted in Speciály
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […] Posted in Filmové recenze
  • IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno4. června 2012 IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno Společnost Marvel Studios v době fenomenálního úspěchu filmu Avengers v kinech po celém světě oznámila začátek natáčení třetího filmu Iron Man. Pod režijním vedením Shanea Blacka začal […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Den poté22. dubna 2022 Den poté Den poté je novým katastrofickým filmem, ve kterém vlivem globálního oteplování a tání ledovců dojde k narušení atlantického proudění a paradoxně na celé severní polokouli k prudkému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %30. března 2022 Příchozí nutí k zamyšlení - 65 % Lidé jsou zvláštní tvorové. Dokážou se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může chybět porozumění. Bylo by možné se s mimozemšťany domluvit? Jsou komunikační dovednosti přenosné a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27784 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58237 KB. | 15.08.2022 - 06:57:30