Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní

Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní

0039572704 MuKtUzNe velka
0039572704 MuKtUzNe velka

Hledáte pří­jem­né čte­ní s humo­rem a zají­ma­vou záplet­kou? Máte rádi tajem­ství a romá­ny plné něhy a lás­ky? Román Muž, kte­rý neza­vo­lal od autor­ky Rosie Walsh, vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi. 

Sarah a Eddie se do sebe bez­hla­vě zami­lu­jí. Stráví spo­lu sedm úžas­ných dní, kte­ré nezů­sta­nou bez násled­ků. Eddie odjíž­dí na plá­no­va­nou dovo­le­nou a slí­bí Sarah, že se ozve. Bohužel ale tak neu­či­ní. Sarah se oprav­du trá­pí, neví, co se děje, proč se Eddie neza­vo­lá. Začne kvů­li tomu pod­ni­kat i kro­ky, kte­ré by za zdra­vé­ho rozu­mu nor­mál­ně neu­dě­la­la. Existuje jeden oprav­du pád­ný důvod, proč se Eddie neo­zý­vá. Jaké tajem­ství v sobě drží? Co jeho mat­ka i zemře­lá sest­ra? Co s tím má spo­leč­né­ho? Dokáže Sarah najít svou ztra­ce­nou lás­ku? Vyřeší se něco, co mezi jejich rodi­nou visí ve vzdu­chu? Přečtěte si ten­to srd­cervou­cí dojem­ný pří­běh o všech podo­bách lás­ky, plný něhy, humo­ru a lás­ky.

Zpočátku jsem se nemoh­la do kni­hy začíst. Děj byl pří­liš jed­no­du­chý, málo postav. Nic zvlášt­ní­ho se tam nedě­lo. Pořád jsem si říka­la, co se tam může zají­ma­vé­ho stát. Dokonce jsem chtě­la kni­hu odlo­žit. Postupem času ale děj nabí­ral na obrát­ky a záplet­ka začí­na­la být více než zají­ma­vá. Od kni­hy jsem se nemoh­la odtrh­nout a muse­la ji pros­tě dočíst. V pod­sta­tě do kon­ce kni­hy jsem nevě­dě­la, jaké tajem­ství Eddie skrý­vá a mož­ná ho i tro­chu odsu­zo­va­la za to, jak se zacho­val. Až jsem ale pře­čet­la až sko­ro kni­hu do kon­ce, pocho­pi­la jsem, proč se hlav­ní posta­vi­ly zacho­va­ly prá­vě tak. Knihu bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la. Pokud čeká­te milost­ný román, bude­te zkla­ma­ní. To neče­kej­te.

Ukázka z kni­hy:

Bylo to pátý den naše­ho bláz­ni­vé­ho milost­né­ho román­ku, když jsem se na Eddieho Davida podí­va­la a řek­la jsem si: Dokážu si před­sta­vit, že bych s tebou strá­vi­la zby­tek živo­ta. Klidně bych se  tomu zavá­za­la tře­ba hned, tady na mís­tě, a vím, že bych toho neli­to­va­la.

Kdybys mi řekl, abych tu zůsta­la, kdy­bys mě požá­dal, abych tu s tebou zača­la žít, tak bych zůsta­la. I když tě znám tepr­ve pár dní, i když jsem pří­sa­ha­la, že už se sem nikdy nevrá­tím. Kvůli tobě bych tu zůsta­la.

Autor: Rosie Walsh

Žánr: román, belet­rie

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 383

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1259-6

Rosie Walsh

Rosie Walsh je spi­so­va­tel­ka a býva­lá doku­men­tár­ní pro­du­cent­ka. Několik knih napsa­la pod pseu­do­ny­mem Lucy Robinson, pod svým pra­vým jmé­nem pak debu­to­va­la s romá­nem Muž, kte­rý už neza­vo­lal. Momentálně žije s man­že­lem a synem v Bristolu. Než měla dítě, ces­to­va­la po celém svě­tě, hrá­la na hous­le v orchest­ru, cvi­či­la jógu, tan­či­la, běha­la a pra­co­va­la jako dob­ro­vol­ni­ce v cha­ri­tě boju­jí­cí pro­ti negra­mot­nos­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,68100 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56768 KB. | 29.06.2022 - 04:52:49