Muž, který chtěl být šťastný

MKCBS

Muž, kte­rý chtěl být šťast­ný se ode­hrá­vá v krás­ném pro­stře­dí kou­zel­né­ho ost­ro­va Bali. Hlavním hrdi­nou je mla­dý Američan jmé­nem Julien, kte­rý tu trá­ví svo­ji vysně­nou dovo­le­nou, a jak už to tak bývá, není vůbec spo­ko­je­ný se svým vlast­ním živo­tem. Pár dní před odjez­dem domů se doví­dá o jed­nom starém a moud­rém léči­te­li, kte­ré­ho nako­nec osob­ně navští­ví, a prá­vě díky němu úpl­ně změ­ní pohled na svůj dosa­vad­ní život.

Ač Julien neměl žád­ný kon­krét­ní důvod k této návštěvě, neboť se těšil vel­mi dob­ré­mu zdra­ví a nic mu prak­tic­ky nechy­bě­lo, tak dopadlo vše nako­nec úpl­ně jinak. Že tomu tak není, se už měl za malou chvi­lič­ku pře­svěd­čit sám na vlast­ní oči.

Samtyang Juliena pro­hlé­dl a jeho dia­gnó­za zně­la jas­ně a nekom­pro­mis­ně tj. že se sice těší dob­ré­mu zdra­ví, ale tam uvnitř sebe sama není vůbec šťast­ný. Ostatně, co jiné­ho mohl i poslu­chač od toho­to typu kni­hy čekat...

 „Jsme tím, co si mys­lí­me. Ze svých myš­le­nek sta­ví­me svůj svět.“ Buddha

Velmi mě fas­ci­no­val samot­ný moud­rý sta­řec Samtyang zosob­ňu­jí­cí celo­ži­vot­ní moud­rost, kte­rou roz­dá­val prak­tic­ky na potká­ní pro­střed­nic­tvím svých myš­le­nek, rad a neotře­lých život­ních lek­cí. Díky němu měl poslu­chač mož­nost neob­vyk­lým nad­hle­dem pro­zřít nad svým dosa­vad­ním živo­tem, srov­nat si své vlast­ní pri­o­ri­ty, poznat sebe sama a zjis­tit v čem prá­vě spo­čí­vá jeho vlast­ní štěs­tí.

Ať už chce­te či niko­liv, je to dlou­há ces­ta o hle­dá­ní sebe sama. Máte mož­nost si vyslech­nout jed­not­li­vé roz­ho­vo­ry hlav­ních pro­ta­go­nis­tů o pod­stat­ných i méně pod­stat­ných věcech týka­jí­cích se kaž­do­den­ní­ho živo­ta, o smys­lu sku­teč­ných lid­ských hod­not, ale i o tom, jak „se najít“, jak se zba­vit svých hloupých před­sud­ků, a jak obje­vit sílu a změ­nit svůj vlast­ní život, žít ho napl­no ve sho­dě se svým vlast­ním štěs­tím, jež ho napl­ní nejen uspo­ko­je­ním, ale i lás­kou a poro­zu­mě­ním.

Z jeho vel­mi jed­no­du­chých a prostých myš­le­nek, rad a návo­dů si uvě­do­mí­te, že všech­no, co říká, už dáv­no víte, ale sami se tím v živo­tě neří­dí­te. Nutí vás se nad tím nevě­dom­ky zamys­let a koneč­ně při­jmout jako sou­část své­ho dale­ko „šťast­něj­ší­ho a spo­ko­je­něj­ší­ho“ živo­ta.

Tento, ale­spoň pro mě, pou­ta­vý pří­běh, je leh­ký, vel­mi pří­jem­ně se poslou­chá, a už i všu­dypří­tom­ná atmo­sfé­ra krás­né­ho ost­ro­va vás doslo­va pohl­tí a odvá­dí od běž­ných kaž­do­den­ních sta­ros­tí k zasně­ní se a zamyš­le­ní se. Noříte se do kli­du, skrom­nos­ti, přá­tel­ské­ho při­ví­tá­ní a ode­vzdá­ní se na ces­tě za hle­dá­ním své­ho vlast­ní­ho štěs­tí, dale­ko od stre­su, pre­su a povin­nos­tí. Stačí se jen od toho vše­ho nau­čit se osvo­bo­dit, odpou­tat se a být koneč­ně sám sebou!

Krásná moti­vač­ní kni­ha, kte­rá vás krok za kro­kem pro­střed­nic­tvím „život­ních lek­cí“ nave­de na ten správ­ný směr, jak si uspo­řá­dat svůj vlast­ní život, srov­nat si svo­je pri­o­ri­ty a dosáh­nout život­ní spo­ko­je­nos­ti a štěs­tí.

Předloží vám neotře­lé myš­len­ky, kte­ré se vám vry­jí hlu­bo­ko do srd­ce, a kte­ré se sta­nou sou­čás­tí vaše­ho „nové­ho“ živo­ta. A hlav­ně nikdy neza­po­meň­te na tyto slo­va:

„Nikdy niko­ho nene­chej, aby ti říkal, co doká­žeš nebo nedo­ká­žeš. Je na tobě, co si vybe­reš, a jak budeš žít!“

Muž, kte­rý chtěl být šťast­ný

Autor: Laurent Gounelle

Interpret: Jan Meduna, Jaromír Meduna

Vydavatel: Rybka Publishers

Typ: Audiokniha

Délka: 4 hodi­ny 30 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […]
  • Adventní pohádkový kalendář - krátká pohádka na každý den před vánočním časem29. prosince 2018 Adventní pohádkový kalendář - krátká pohádka na každý den před vánočním časem O největším pánovi a největších botách - v malé vesničce bylo pár chaloupek a v jedné bydleli tři děti s tatínkem, který byl švec a milovanou maminkou. Tatínek celé dny vyhlížel někoho, […]
  • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […]
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […]
  • Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.27. ledna 2019 Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát. Průvodce na cestě ke svému šťastnějšímu já od populární koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé. Tahle kniha je doslova báječný a ověřený manuál pro všechny ženy, které […]
  • Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy26. prosince 2018 Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy Čert a Káča - klasická pohádka od Boženy Němcové - v jedné vesnici žila děvečka Káča, který byla hubatá a zlá. Vždycky jednou za týden běžela nastrojená k muzice, ale nikdo si pro ni nikdy […]
  • Každý den je nový začátek17. ledna 2019 Každý den je nový začátek Nová kniha (nebo spíš knížečka - je opravdu drobounká) Jarmily Mandžukové, která doteď psala hlavně knihy o správné stravě, nese podtitul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]