Kritiky.cz > Recenze knih > Muž, který chtěl být šťastný

Muž, který chtěl být šťastný

MKCBS

Muž, kte­rý chtěl být šťast­ný se ode­hrá­vá v krás­ném pro­stře­dí kou­zel­né­ho ost­ro­va Bali. Hlavním hrdi­nou je mla­dý Američan jmé­nem Julien, kte­rý tu trá­ví svo­ji vysně­nou dovo­le­nou, a jak už to tak bývá, není vůbec spo­ko­je­ný se svým vlast­ním živo­tem. Pár dní před odjez­dem domů se doví­dá o jed­nom starém a moud­rém léči­te­li, kte­ré­ho nako­nec osob­ně navští­ví, a prá­vě díky němu úpl­ně změ­ní pohled na svůj dosa­vad­ní život.

Ač Julien neměl žád­ný kon­krét­ní důvod k této návštěvě, neboť se těšil vel­mi dob­ré­mu zdra­ví a nic mu prak­tic­ky nechy­bě­lo, tak dopadlo vše nako­nec úpl­ně jinak. Že tomu tak není, se už měl za malou chvi­lič­ku pře­svěd­čit sám na vlast­ní oči.

Samtyang Juliena pro­hlé­dl a jeho dia­gnó­za zně­la jas­ně a nekom­pro­mis­ně tj. že se sice těší dob­ré­mu zdra­ví, ale tam uvnitř sebe sama není vůbec šťast­ný. Ostatně, co jiné­ho mohl i poslu­chač od toho­to typu kni­hy čekat...

 „Jsme tím, co si mys­lí­me. Ze svých myš­le­nek sta­ví­me svůj svět.“ Buddha

Velmi mě fas­ci­no­val samot­ný moud­rý sta­řec Samtyang zosob­ňu­jí­cí celo­ži­vot­ní moud­rost, kte­rou roz­dá­val prak­tic­ky na potká­ní pro­střed­nic­tvím svých myš­le­nek, rad a neotře­lých život­ních lek­cí. Díky němu měl poslu­chač mož­nost neob­vyk­lým nad­hle­dem pro­zřít nad svým dosa­vad­ním živo­tem, srov­nat si své vlast­ní pri­o­ri­ty, poznat sebe sama a zjis­tit v čem prá­vě spo­čí­vá jeho vlast­ní štěs­tí.

Ať už chce­te či niko­liv, je to dlou­há ces­ta o hle­dá­ní sebe sama. Máte mož­nost si vyslech­nout jed­not­li­vé roz­ho­vo­ry hlav­ních pro­ta­go­nis­tů o pod­stat­ných i méně pod­stat­ných věcech týka­jí­cích se kaž­do­den­ní­ho živo­ta, o smys­lu sku­teč­ných lid­ských hod­not, ale i o tom, jak „se najít“, jak se zba­vit svých hloupých před­sud­ků, a jak obje­vit sílu a změ­nit svůj vlast­ní život, žít ho napl­no ve sho­dě se svým vlast­ním štěs­tím, jež ho napl­ní nejen uspo­ko­je­ním, ale i lás­kou a poro­zu­mě­ním.

Z jeho vel­mi jed­no­du­chých a prostých myš­le­nek, rad a návo­dů si uvě­do­mí­te, že všech­no, co říká, už dáv­no víte, ale sami se tím v živo­tě neří­dí­te. Nutí vás se nad tím nevě­dom­ky zamys­let a koneč­ně při­jmout jako sou­část své­ho dale­ko „šťast­něj­ší­ho a spo­ko­je­něj­ší­ho“ živo­ta.

Tento, ale­spoň pro mě, pou­ta­vý pří­běh, je leh­ký, vel­mi pří­jem­ně se poslou­chá, a už i všu­dypří­tom­ná atmo­sfé­ra krás­né­ho ost­ro­va vás doslo­va pohl­tí a odvá­dí od běž­ných kaž­do­den­ních sta­ros­tí k zasně­ní se a zamyš­le­ní se. Noříte se do kli­du, skrom­nos­ti, přá­tel­ské­ho při­ví­tá­ní a ode­vzdá­ní se na ces­tě za hle­dá­ním své­ho vlast­ní­ho štěs­tí, dale­ko od stre­su, pre­su a povin­nos­tí. Stačí se jen od toho vše­ho nau­čit se osvo­bo­dit, odpou­tat se a být koneč­ně sám sebou!

Krásná moti­vač­ní kni­ha, kte­rá vás krok za kro­kem pro­střed­nic­tvím „život­ních lek­cí“ nave­de na ten správ­ný směr, jak si uspo­řá­dat svůj vlast­ní život, srov­nat si svo­je pri­o­ri­ty a dosáh­nout život­ní spo­ko­je­nos­ti a štěs­tí.

Předloží vám neotře­lé myš­len­ky, kte­ré se vám vry­jí hlu­bo­ko do srd­ce, a kte­ré se sta­nou sou­čás­tí vaše­ho „nové­ho“ živo­ta. A hlav­ně nikdy neza­po­meň­te na tyto slo­va:

„Nikdy niko­ho nene­chej, aby ti říkal, co doká­žeš nebo nedo­ká­žeš. Je na tobě, co si vybe­reš, a jak budeš žít!“

Muž, kte­rý chtěl být šťast­ný

Autor: Laurent Gounelle

Interpret: Jan Meduna, Jaromír Meduna

Vydavatel: Rybka Publishers

Typ: Audiokniha

Délka: 4 hodi­ny 30 minut

  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […] Posted in Recenze knih
  • Jason Bateman (Zootropolis: Město zvířat) režisérem...8. srpna 2020 Jason Bateman (Zootropolis: Město zvířat) režisérem... Jason Bateman (Zootropolis: Město zvířat) režisérem adaptace audioknihy Superworld. Tu produkčně zajistí studio Warner Bros. a scénář k ní napíše Mark Perez (Noční hra, Accepted). […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • John Flanagan – Hořící most (audiokniha)12. května 2020 John Flanagan – Hořící most (audiokniha) Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začala jsem se během karantény probírat hodně starými rozepsanými články, které v Evernote mám, a našla jsem rozepsanou recenzi na […] Posted in Audioknihy
  • Petra Dvořáková – Vrány (recenzní audiokniha)5. května 2020 Petra Dvořáková – Vrány (recenzní audiokniha) Za poskytnutí audioknihy k recenzi děkuji vydavatelství OneHotBook Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Na začátku února u nás vyšla novinka od velice populární […] Posted in Audioknihy
  • Tesař  - příběh pro úspěch (ané)19. dubna 2020 Tesař  - příběh pro úspěch (ané) Podnikatel Michael se jednoho dne probudí v nemocnici s ovázanou hlavou a netuší, jak se tam ocitl. Tak začíná anotace knihy Tesař, kterou napsal Jon Gordon, Zajímá vás, jak se mu to […] Posted in Recenze knih
  • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […] Posted in Recenze knih
  • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […] Posted in Recenze knih
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […] Posted in Recenze knih
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […] Posted in Recenze knih
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...