Kritiky.cz > Filmové recenze > Muž jménem Ove - 75 %

Muž jménem Ove - 75 %

Muz02

Ove je muž, kte­rý žije na okra­ji měs­ta v obyt­ném kom­ple­xu. Jeho dome­ček sou­se­dí s dal­ší­mi dom­ky, kte­ré jsou jeden od dru­hé­ho k nero­ze­zná­ní. Naštěstí jejich oby­va­te­lé jsou ale růz­no­ro­dí a zají­ma­ví. Ove pat­ří k nej­star­ším oby­va­te­lům komu­ni­ty, kte­ří zde žijí něko­lik desí­tek let. Zasloužil se o zave­de­ní pra­vi­del v komu­ni­tě a stá­le dbá na jejich dodr­žo­vá­ní. To mu také zabí­rá veš­ke­rý vol­ný čas, kte­ré­ho má nyní dosta­tek, pro­to­že je v důcho­du.  Jeho kaž­do­den­ní pra­cí je pro­chá­zet kom­plex a vše kon­t­ro­lo­vat, ať už je to par­ko­viš­tě, oko­lí domů nebo cho­vá­ní návštěv­ní­ků či míst­ních. Působí jako nevr­lý, podráž­dě­ný muž, kte­rý hle­dá na všem chy­by a rád se s ostat­ní­mi hádá. Jediné mís­to, kte­ré mu pak dodá­vá klid, je hřbi­tov, kam cho­dí ke hro­bu zesnu­lé ženy. Zároveň vzpo­mí­ná, jaké to bylo dří­ve, kdy byl mlad­ší a šťast­něj­ší. Naplánuje si tedy, že se co nejdří­ve setká s man­žel­kou. Při jed­nom z poku­sů o sebe­vraž­du vidí, jak se stě­hu­jí noví sou­se­dé, kte­ří mu při cou­vá­ní zbo­ří poš­tov­ní schrán­ku. Ove se tak sezná­mí s Parvaneh, Patrikem a jejich dce­ra­mi, a začí­ná dal­ší část jeho živo­ta.

muz01

Předlohou k fil­mu byla kni­ha od švéd­ské­ho spi­so­va­te­le Fredrika Backmana, best­seller Muž jmé­nem Ove. Scénář napsal Hannes Holm, kte­rý se ujal také režie. Napsat scé­nář pod­le svě­tozná­mé a úspěš­né kni­hy není jis­tě nic jed­no­du­ché­ho, ale ješ­tě těž­ší je pak nato­čit dob­rý film. Stěžejním téma­tem fil­mu je stár­nu­tí, a jak se s ním daný člo­věk vypo­řá­dá­vá. I když film půso­bí zpo­čát­ku depre­siv­ně a nega­tiv­ně, postup­ně se odha­lu­je pra­vá strán­ka Oveho duše a důvo­dy jeho cho­vá­ní a jed­ná­ní.

Do hlav­ní role Oveho obsa­dil reži­sér švéd­ské­ho her­ce Rolfa Lassgårda, kte­rý pro­šel expe­ri­men­tál­ní diva­del­ní sku­pi­nou ve Švédsku a vystu­do­val herec­kou ško­lu v Malmö. Zahrál si ve fil­mu Pod slun­cem, kte­rý se dočkal nomi­na­ce na Oskara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film (1998). Role Oveho vypa­dá, jako by mu byla pří­mo uši­ta na míru. Zahrál ji skvě­le a ani bych se nedi­vi­la, kdy­by za ni zís­kal něja­ké oce­ně­ní. Jeho herec­kou part­ner­kou je v roli Parvaneh švéd­ská hereč­ka a reži­sér­ka Bahar Pars. Ta si zahrá­la v něko­li­ka švéd­ských fil­mech a v roce 2015 obdr­že­la cenu MEDEA. Její tem­pe­ra­ment skvě­le zapa­dá do posta­vy Pákistánky Parvaneh a s Lassgårdem tvo­ří sice nesou­ro­dou, ale dob­ře se dopl­ňu­jí­cí dvo­ji­ci.

muz03

Film nasní­mal kame­ra­man Göran Hallberg. Ten se podí­lel i na natá­če­ní úspěš­né­ho fil­mu Stoletý sta­řík, kte­rý vyle­zl z okna a zmi­zel. I když film Muž jmé­nem Ove vypa­dá na prv­ní pohled jako nud­ný, v koneč­ném důsled­ku je vel­mi lid­ský a zají­ma­vý. Na tom mělo jis­tě podíl i to, že se stří­da­jí dvě časo­vé lin­ky – sou­čas­ná a z minu­los­ti. Toto stří­dá­ní je ve fil­mu dob­ře zachy­ce­né a nebyl pro­blém se v něm ori­en­to­vat. Ve fil­mu je zají­ma­vé i to, že zachy­cu­je růz­né obdo­bí člo­vě­ka, mlá­dí a stá­ří, a díky tomu může divák pocho­pit cho­vá­ní a jed­ná­ní hlav­ní­ho hrdi­ny.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
En man som heter Ove
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • 8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI16. února 2006 8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI 19.-23. dubna 2006 proběhne Českém Těšíně a paralelně v polském Cieszynie 8. ročník Filmové přehlídky KINO NA HRANICI. Přehlídka je zaměřena na prezentaci české a slovenské kultury, […]
  • Král Artuš30. srpna 2004 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […]
  • Hranice života25. dubna 2006 Hranice života Pokud rádi hloubáte nad smyslem života a vlastně nad smyslem čehokoliv, rozhodně byste si neměli nechat ujít nový film režiséra Marca Forstera. Patří totiž do skupiny těch filmů, po jehož […]
  • Vrána2. srpna 2004 Vrána Kdysi lidé věřili, že když někdo zemře, vrána zanese jeho duši do země zemřelých. Ale občas se stane něco tak špatného, že spolu s ní přinese i obrovský smutek a duše nedojde pokoje. Pak […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Pirates: 3D Show - jedinečný dokumentárně/naučný snímek ve 3D14. července 2018 Pirates: 3D Show - jedinečný dokumentárně/naučný snímek ve 3D Chcete zažít jedinečný pocit, kdy vám po obličeji leze pavouk? Chcete vidět každou jeho nohu a ochlupení na ní? Pak nemiňte snímek Pirates: 3D Show, při kterém budete hltat každý snímek […]