Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muž jménem Ove - 75 %

Muž jménem Ove - 75 %

Muz02
Muz02

Ove je muž, kte­rý žije na okra­ji měs­ta v obyt­ném kom­ple­xu. Jeho dome­ček sou­se­dí s dal­ší­mi dom­ky, kte­ré jsou jeden od dru­hé­ho k nero­ze­zná­ní. Naštěstí jejich oby­va­te­lé jsou ale růz­no­ro­dí a zají­ma­ví. Ove pat­ří k nej­star­ším oby­va­te­lům komu­ni­ty, kte­ří zde žijí něko­lik desí­tek let. Zasloužil se o zave­de­ní pra­vi­del v komu­ni­tě a stá­le dbá na jejich dodr­žo­vá­ní. To mu také zabí­rá veš­ke­rý vol­ný čas, kte­ré­ho má nyní dosta­tek, pro­to­že je v důcho­du.  Jeho kaž­do­den­ní pra­cí je pro­chá­zet kom­plex a vše kon­t­ro­lo­vat, ať už je to par­ko­viš­tě, oko­lí domů nebo cho­vá­ní návštěv­ní­ků či míst­ních. Působí jako nevr­lý, podráž­dě­ný muž, kte­rý hle­dá na všem chy­by a rád se s ostat­ní­mi hádá. Jediné mís­to, kte­ré mu pak dodá­vá klid, je hřbi­tov, kam cho­dí ke hro­bu zesnu­lé ženy. Zároveň vzpo­mí­ná, jaké to bylo dří­ve, kdy byl mlad­ší a šťast­něj­ší. Naplánuje si tedy, že se co nejdří­ve setká s man­žel­kou. Při jed­nom z poku­sů o sebe­vraž­du vidí, jak se stě­hu­jí noví sou­se­dé, kte­ří mu při cou­vá­ní zbo­ří poš­tov­ní schrán­ku. Ove se tak sezná­mí s Parvaneh, Patrikem a jejich dce­ra­mi, a začí­ná dal­ší část jeho živo­ta.

muz01

Předlohou k fil­mu byla kni­ha od švéd­ské­ho spi­so­va­te­le Fredrika Backmana, best­seller Muž jmé­nem Ove. Scénář napsal Hannes Holm, kte­rý se ujal také režie. Napsat scé­nář pod­le svě­tozná­mé a úspěš­né kni­hy není jis­tě nic jed­no­du­ché­ho, ale ješ­tě těž­ší je pak nato­čit dob­rý film. Stěžejním téma­tem fil­mu je stár­nu­tí, a jak se s ním daný člo­věk vypo­řá­dá­vá. I když film půso­bí zpo­čát­ku depre­siv­ně a nega­tiv­ně, postup­ně se odha­lu­je pra­vá strán­ka Oveho duše a důvo­dy jeho cho­vá­ní a jed­ná­ní.

Do hlav­ní role Oveho obsa­dil reži­sér švéd­ské­ho her­ce Rolfa Lassgårda, kte­rý pro­šel expe­ri­men­tál­ní diva­del­ní sku­pi­nou ve Švédsku a vystu­do­val herec­kou ško­lu v Malmö. Zahrál si ve fil­mu Pod slun­cem, kte­rý se dočkal nomi­na­ce na Oskara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film (1998). Role Oveho vypa­dá, jako by mu byla pří­mo uši­ta na míru. Zahrál ji skvě­le a ani bych se nedi­vi­la, kdy­by za ni zís­kal něja­ké oce­ně­ní. Jeho herec­kou part­ner­kou je v roli Parvaneh švéd­ská hereč­ka a reži­sér­ka Bahar Pars. Ta si zahrá­la v něko­li­ka švéd­ských fil­mech a v roce 2015 obdr­že­la cenu MEDEA. Její tem­pe­ra­ment skvě­le zapa­dá do posta­vy Pákistánky Parvaneh a s Lassgårdem tvo­ří sice nesou­ro­dou, ale dob­ře se dopl­ňu­jí­cí dvo­ji­ci.

muz03

Film nasní­mal kame­ra­man Göran Hallberg. Ten se podí­lel i na natá­če­ní úspěš­né­ho fil­mu Stoletý sta­řík, kte­rý vyle­zl z okna a zmi­zel. I když film Muž jmé­nem Ove vypa­dá na prv­ní pohled jako nud­ný, v koneč­ném důsled­ku je vel­mi lid­ský a zají­ma­vý. Na tom mělo jis­tě podíl i to, že se stří­da­jí dvě časo­vé lin­ky – sou­čas­ná a z minu­los­ti. Toto stří­dá­ní je ve fil­mu dob­ře zachy­ce­né a nebyl pro­blém se v něm ori­en­to­vat. Ve fil­mu je zají­ma­vé i to, že zachy­cu­je růz­né obdo­bí člo­vě­ka, mlá­dí a stá­ří, a díky tomu může divák pocho­pit cho­vá­ní a jed­ná­ní hlav­ní­ho hrdi­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47536 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56665 KB. | 29.06.2022 - 11:20:05