Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.

Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.

Muz

„Muž bez stí­nu“ je jed­ním z fil­mů, na kte­rý jsem neměl odva­hu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj sly­šel něja­ké špat­né názo­ry, a tak jsem se jím pros­tě moc neza­bý­val a říkal jsem si, že to nesto­jí za to. Jenže čím víc fil­mů od Paula Verhoevena jsem viděl, tím víc jsem se utvr­zo­val v tom, že bych i „Muži bez stí­nu“ měl dát šan­ci. Konečně jsem tak uči­nil a roz­hod­ně není čeho lito­vat.

  Příliš ostrá depilace.

Paul Verhoeven dostál své pověs­ti a nato­čil poměr­ně tem­ný, psy­cho­lo­gic­ký sní­mek, kte­rý na rok 2000 dis­po­nu­je i vel­mi dobrou násil­nou strán­kou. Verhoeven se roz­hod­ně krve nikdy neo­bá­val. Tady je to ješ­tě pod­tr­že­no tím, že sle­du­je­me, jak lid­ské nebo zví­ře­cí tělo mizí před oči­ma, pří­pad­ně nabý­vá zno­vu vidi­tel­nos­ti, a to pěk­ně postup­ně přes orgá­ny a jed­not­li­vé cévy. Na tomhle se tvůr­ci sku­teč­ně vyřá­di­li a já jsem se vizu­ál­ní strán­kou kochal. Ve vět­ši­na pří­pa­dů jsou tri­ky nápa­di­té a uvě­ři­tel­né.

  Zamiloval se do té nepravé.

Příběh je přes­ně tako­vý, jaký si s nevi­di­tel­ným mužem spo­ju­je­te. Stačí, když se sami sebe zeptá­te na to, co bys­te děla­li, kdy­bys­te byli nevi­di­tel­ní. To je stav, kte­rý svá­dí. Svádí k tomu, abys­te pro­ved­li něco, za co by vás jinak chyt­li, pro­to­že by vás někdo poznal. A přes­ně to Paul Verhoeven pre­zen­tu­je s vel­kou silou. Hlavně scé­na zná­sil­ně­ní je nesku­teč­ně zne­po­ko­ji­vá a urču­je cel­ko­vý směr pří­bě­hu.

  Máte taky pocit, že jsme něco ztratili?

Kevin Bacon je v hlav­ní roli tro­chu jas­nou vol­bou a je hned od začát­ku zřej­mé, že nebu­de za klad­nou posta­vu. Ale to vůbec neva­dí, pro­to­že ten pří­běh se pros­tě musí vyví­jet nega­tiv­ním smě­rem. Schopnosti vedou k sebe­de­struk­ci, což je zákla­dem děje. Jsou zde prv­ky, kte­ré jsou mož­ná tro­chu kli­šo­vi­té a je jas­né, kam sní­mek poply­ne, ale vůbec to neva­dí, pro­to­že ten prů­běh sto­jí za to.

  Uf, ta deka se našla.

Mrzí mě, že sní­mek nebyl kri­tic­ky lépe při­jat a byl to posled­ní film Paula Verhoevena, kte­rý v ame­ric­ké pro­duk­ci nato­čil. Není to špat­ný film. Měl vyso­ký roz­po­čet, ale ten je vidět na tom, jak se poved­la tri­ko­vá strán­ka. Jsou zde zábě­ry, kte­ré jsou pros­tě výbor­né. Jsem z toho­to fil­mu nad­še­ný a někdy bych se nebrá­nil tomu, abych si ho dal zno­vu. Opravdu jsem se neměl čeho bát.

Hodnocení: 80 %

Recenze sepsá­na: 21. 07. 2015


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...