Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Muž a jeho pes

Muž a jeho pes

Velmi zku­še­ný fran­couz­ský herec Francis Huster, ale na dru­hou stra­nu min­ce tápa­jí­cí ama­tér v reži­sér­ském posta­ve­ní. Ovšem poda­ři­la se mu jed­na napros­to neví­da­ná věc. Mnozí z nás se již s tím­to her­cem roz­lou­či­ly před osmi lety, kdy napo­sle­dy sta­nul před objek­ti­vem kame­ry v tele­viz­ním sním­ku Kdo jiné­mu jámu kopá. Bez dis­ku­ze jed­na z nej­vět­ších ikon fran­couz­ské­ho fil­mu pro­dě­la­la mozko­vou mrt­vi­ci a skal­ním fan­dům putu­jí­cí s Jeanem-Paulem Belmondem od jeho prvo­po­čát­ku doslo­va oněmě­li  hrů­zou a se sta­že­ným hrdlem si nepřá­ly nic víc než brz­ké uzdra­ve­ní své­ho fil­mo­vé­ho miláč­ka.

Jean se s mrt­vi­cí popral sta­teč­ně, ale od té doby se před kame­ry nevrá­til, až nyní máme mož­nost oku­sit dal­ší z jeho mož­ná posled­ních poči­nů. Minulý měsíc osla­vil své 76. naro­ze­ni­ny a jako dárek si naser­ví­ro­val pre­mi­é­ru své­ho nej­no­věj­ší­ho sním­ku Muž a jeho pes. Nevím, nevím jest­li je to prá­vě ten pra­vý dárek, jenž si Jaen měl nadě­lit. Myslím, že před osmi lety ode­šel z důstoj­ným počtem veli­ce zda­ři­lých fil­mo­vých pro­jek­tů a nikdo by mu neměl za zlé kdy­by svůj herec­ký kabát nechal dál viset v kou­tě na hře­bí­ku.

Všichni by si ho ucho­va­ly v pamě­ti jako typic­ké­ho roš­ťá­ka, či otr­lé­ho poli­cis­tu pra­cu­jí­cí vždy na svou pěst, i když si ho tak stej­ně ucho­vá­me. Namísto toho se vra­cí v roli, kte­rá pro něj při­nejmen­ším není hod­na a mír­ně řeče­no ho jako fran­couz­skou megastar zesměšňu­je. Oč vlast­ně jde? V žijme se tro­chu do role kdy­si ener­gic­ké­ho mla­dí­ka, kte­rý nám ako­rát hod­ně pro­še­di­věl. Muž a jeho pes vyprá­ví život­ní pří­běh jed­no­ho staré­ho muže jmé­nem Charles pro­tlou­ka­jí­cí se živo­tem jak bůh zrov­na nadě­lí.

Není nač vzpo­mí­nat není nač se těšit. Syrové dra­ma nám nasti­ňu­je poci­ty odlou­če­né­ho muže tou­ží­cí po lid­ském kon­tak­tu, kte­ré­ho je kolem něho oprav­du po skrom­nu dalo by se říct, že vůbec žád­ný. Jeho švag­ro­vá ho jed­no­ho dne vyho­dí na uli­ci a sta­řík Charles s něko­li­ka eury v kap­se zjiš­ťu­je, že vlast­ně niko­ho nemá a tudíž nemá kam jít. Jediný komu na něm zále­ží a nao­pak je jeho vořech, jenž ho dopro­vá­zí na trni­té ces­tě osu­du. Pokud si pama­tu­je­te Belmonda pou­ze jako mla­dé­ho her­ce bude­te se divit jak moc zestárl mrt­vi­ce se na něm oprav­du pode­psa­la a ať si kaž­dý říká co chce pro mne je ten­to film napros­to zby­teč­nou udá­los­tí roku.

Dívat se jako fan­da na staré­ho a zesláblé­ho Jeana v tak při­blb­lé roli  paříž­ské­ho bez­do­mov­ce mi neby­lo pří­liš po chu­ti a z mého hle­dis­ka napros­to nevhod­ným come­bac­kem. Film je veli­ce pro­ta­ho­va­ný a půso­bí uspá­va­cím dojmem. Doufám, že to byla Belmondova posled­ní meta, kte­rou zabě­hl.

Zcela zby­teč­ný film se skvě­lým her­cem, kte­rý se po osmi letech vra­cí před fil­mo­vé kame­ry. Myslím, že měli Belmonda nechat na poko­ji a neta­hat ho do fil­mů těch­to roz­mě­rů a Belmondo měl mít tro­chu hrdos­ti a ten­to scé­nář odmít­nout.

Naše hod­no­ce­ní: 

4

Podobné člán­ky

Muž a jeho pes

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
21. May 2009 - 19:58 — Patrik Chlumecky

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89186 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53567 KB. | 21.01.2022 - 09:16:41