Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Muž 40+ Co už nemusí řešit

Muž 40+ Co už nemusí řešit

Muz40Nahl
Muz40Nahl

Sháníte skvě­lý
dárek pro své­ho kama­rá­da, kole­gu, bra­t­ra nebo švag­ra?

Už nehle­dej­te, prá­vě jste ho našli! Díky němu se kaž­dý čty­ři­cát­ník dozví, že už nikdy nemu­sí zata­ho­vat bři­cho, sám si vařit, být roman­ti­kem, honit se za kari­é­rou, pít neal­ko­ho­lic­ké pivo nebo cho­dit na pár­ty 30+.muz-40
Text kte­rý je napsa­ný na zdní stra­ně kníž­ky přes­ně vysti­hu­je vše co je v této kni­ze obsa­že­no. Musím uznat že ačko­liv jako mla­dí­ko­vi, pro kte­ré­ho kni­ha není urče­na ale kou­pil jsem ji pro své­ho otce jako dárek pro nastá­va­jí­cí­ho čty­ři­cát­ní­ka, jsem se  při pro­čí­tá­ní této kni­hy neu­vě­ři­tel­ně poba­vil.

Duo tvůr­ců jež se podí­le­lo na stvo­ře­ní této kníž­ky oprav­du nezkla­ma­lo, pro­to­že námě­ty a tex­ty od Michaela Kernbacha a kres­by Miguela Fernandeze dáva­jí dohro­ma­dy VELMI zábav­né chvil­ko­vé čte­ní. Kniha, je ale také něco jako Pandořina skříň­ka pro man­žel­ky čty­ři­cát­ní­ků, kte­ří tuto kníž­ku jakým­ko­liv způ­so­bem obdr­že­li. Takže důke­ži­tá infor­ma­ce pro ženy- NEOTEVÍRAT!, pro­to­že kni­ha kni­ha vám při­ne­se jenom sta­ros­ti a může­te si být jis­ty že tyto věci budou muži s rados­tí vyu­ží­vat :D, nao­pak pro muže je tato kni­ha ide­a­ál­ní věc, pro­to­že když bude­te dělat věci pod­le sebe a man­žel­ka vás za to bude buze­ro­vat, tak jáí může­te opo­no­vat tou­to kni­hou.

Kniha jakož­to skvě­lý pro­stře­dek zába­vy má i skvě­lé zpra­co­vá­ní jak po písem­né tak i gra­fic­ké strán­ce. Navíc není vel­ká a dá scho­vat do kapsy. Za mně této kni­ze dávám super zaslou­že­né hod­no­ce­ní 9/10.

Díky za váš čas


  • Autor: Kernbach Michael, Fernandez Miguel
  • Formát / stran: 13×13 cm, 48 stran
  • Datum vydá­ní: 04.04.2014
  • Katalogové čís­lo: 3680
  • ISBN: 978-80-247-5180-1
  • Edice: Humorné dár­ky
  • Kategorie: Komunikační a mana­žer­ské doved­nos­ti, Zdraví a život­ní styl, Psychologie pro kaž­dé­ho

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96776 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56711 KB. | 02.07.2022 - 08:10:03