Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Mupeti - představení postav

Mupeti - představení postav

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

GARY (Jason Segel / Radek Zima) je věr­ný své­mu bra­t­ro­vi Walterovi – spo­leč­ně děla­jí úpl­ně všech­no. „Gary pochá­zí z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto,“ popi­su­je ho Jason Segel (seri­ál Jak jsem potkal vaši mat­ku, film Kopačky), dlou­ho­le­tý fanou­šek Mupetů, kte­rý si tuto roli napsal pří­mo pro sebe. „Je veli­ce naiv­ní, milý a nevin­ný a veli­ce milu­je svou pří­tel­ky­ni Mary. Je poně­kud roz­pol­ce­ný, pro­to­že se chce nadá­le věno­vat své­mu bra­t­ro­vi, ale sou­čas­ně dospěl do život­ní fáze, kdy chce být se svou pří­tel­ky­ní. S bra­t­rem žije odjak­ži­va a v tom tkví jeho nej­vět­ší dile­ma.“

        Vše se kom­pli­ku­je poté, co se tato tro­ji­ce roz­hod­ne vyra­zit na dovo­le­nou. „Na počát­ku vše­ho sto­jím já a můj bra­tr Walter, jehož nej­vět­ším přá­ním na svě­tě je setkat se s Mupety. Já mám v plá­nu jet s pří­tel­ky­ní Mary na dovo­le­nou do Los Angeles. Takže se spo­leč­ně vydá­me do Los Angeles a v prů­bě­hu exkur­ze po Mupetích stu­di­ích zjis­tí­me, že se plá­nu­je jejich demo­li­ce a na mís­tech, kde se nachá­ze­jí, se bude těžit ropa. Musíme pro­to najít Kermita, dát Mupety zno­vu dohro­ma­dy – ti se kvů­li tvůr­čím nesho­dám vyda­li kaž­dý vlast­ní ces­tou – a uspo­řá­dat před­sta­ve­ní, kte­ré vydě­lá dost peněz na záchra­nu celé­ho stu­dia.“

Gary se do toho­to úko­lu vrh­ne po hla­vě a zno­vu tak odsu­ne svůj vztah s Mary do poza­dí. Dokáže někdy dospět a oddat se sku­teč­né lás­ce?

WALTER (Walter / Jan Maxián), ke kte­ré­mu neod­mys­li­tel­ně pat­ří i trič­ko a hodin­ky s Kermitem, je odda­ným fanouš­kem Mupetů. Celý život pro­žil v ame­ric­kém měs­teč­ku Maloměsto, sní o tom, že se se svý­mi hrdi­ny jed­no­ho dne setká, a je pře­svěd­če­ný, že – mož­ná – mezi ně tak nějak pat­ří. Takže když jeho bra­tr Gary se svou pří­tel­ky­ní Mary plá­nu­jí výlet do Los Angeles, při­po­jí se k nim Walter v nadě­ji, že se mu koneč­ně poda­ří svůj sen rea­li­zo­vat.

Walter v této roli na plát­nech film debu­tu­je a zdá se, že je pro něj zce­la doko­na­lá. „Představuji Waltera, nej­vět­ší­ho fanouš­ka Mupetů na svě­tě,“ pro­hla­šu­je hvězda, „což je sku­teč­ně zají­ma­vá náho­da, pro­to­že jsem sho­dou okol­nos­tí nej­vět­ší fanou­šek Mupetů na svě­tě a jme­nu­ji se Walter. Jsem pro tuhle roli vlast­ně jako stvo­ře­ný.“

Walter se ocit­ne v nespráv­nou chví­li na nespráv­ném mís­tě – nebo nao­pak ve správ­nou chví­li? - když náho­dou zaslech­ne plá­ny rop­né­ho mag­ná­ta Texe Richmana na demo­li­ci Mupetích stu­dií. S pomo­cí Garyho a Mary Walter vymys­lí plán, kte­rý má dát Mupety zno­vu dohro­ma­dy a stu­dio zachrá­nit. A jeho čis­té nad­še­ní pro vše, co s Mupety sou­vi­sí, mož­ná doká­že zachrá­nit více než jen stu­dio samot­né.

MARY (Amy Adams / Tereza Bebarová) je uči­tel­kou dílen v ame­ric­kém měs­teč­ku Maloměsto a je vše­mi oblí­be­ná – tedy pokud tak lze sou­dit pod­le množ­ství jablek, kte­rá jí žáci zane­chá­va­jí na sto­le. Je to Garyho dlou­ho­le­tá pří­tel­ky­ně, kte­rá má ale až pří­liš čas­to pocit, že je ve spo­leč­nos­ti Garyho a jeho bra­t­ra Waltera tak nějak nad­by­teč­ná.

Mary je stej­ně jako Gary a Walter milá a nevin­ná, ale začí­ná jí una­vo­vat sku­teč­nost, že se o své­ho pří­te­le musí s Walterem dělit. Nedokáže se ubrá­nit před­sta­vám o tom, že ji během spo­leč­né dovo­le­né v Los Angeles Gary požá­dá o ruku, ale její plá­ny jsou význam­ným způ­so­bem naru­še­ny poté, co se tato tro­ji­ce dozví o plá­no­va­ném kon­ci Mupetích stu­dií a pus­tí se do zce­la nesva­teb­ních akcí.

Do role byla obsa­ze­na Amy Adams (Fighter, Julie a Julia) – způ­so­bem, kte­ré­mu pod­le této hereč­ky nešlo odo­lat. „Jason a Kermit mě písem­ně požá­da­li, abych se podí­le­la na fil­mu Mupeti spo­leč­nos­ti Disney – poprosi­li mě, zda bych si moh­la pře­číst scé­nář a zvá­ži­la roli Mary. Kermit v mém roz­ho­do­vá­ní sehrál význam­nou roli. Nerada se Jasonovi zmi­ňu­ji o své sla­bos­ti Kermita, pro­to­že je na to tro­chu cit­li­vý, ale je to tak.“

ŽABÁK KERMIT (Žabák Kermit / Ivo Novák) si ve fil­mu Mupeti spo­leč­nos­ti Disney už pár let uží­vá klid­né­ho a osa­mě­lé­ho živo­ta. Od posled­ní­ho spo­leč­né­ho vystou­pe­ní Mupetů uběh­lo něko­lik let a Kermit si neu­vě­do­mu­je, jak moc mu jeho přá­te­lé chy­bí až do chví­le, než ho obje­ví Walter, Gary a Mary z Maloměsta a pře­svěd­čí ho, aby dal zno­vu všech­ny Mupety dohro­ma­dy a spo­leč­ný­mi sila­mi se poku­si­li zachrá­nit Mupetí stu­dia.

Do role, kte­rou se pro­sla­vil v šes­ti před­cho­zích mupe­tích fil­mech, v seri­á­lu The Muppet Show a v bez­počtu tele­viz­ních spe­ci­á­lů a inter­ne­to­vých kli­pů, se vra­cí Žabák Kermit. „Zahrál jsem si růz­né role, napří­klad Boba Crachitta ve fil­mu Muppets: Vánoční kole­da a kapi­tá­na Smolletta ve fil­mu Tajemný ost­rov pokla­dů,“ vzpo­mí­ná Kermit, „ale mys­lím, že sám sebe hra­ji úpl­ně nej­ra­dě­ji.“

Role v tom­to fil­mu se poně­kud odli­šu­je od ostat­ních rolí toho­to žabá­ka, kte­rý se pro­sla­vil svou vstříc­nos­tí a slav­ný­mi pís­ně­mi jako The Rainbow Connection. „Film je plný kome­di­ál­ních scén, hud­by a dob­ro­druž­ství – jako všech­ny mupe­tí fil­my,“ říká Kermit. „Ale hra­ji tu poměr­ně dra­ma­tic­kou roli. Uvidíte mě tako­vé­ho, jaké­ho jste mě mož­ná ješ­tě nevi­dě­li – a nemys­lím tím jen záběr z jiné­ho úhlu. Po herec­ké strán­ce se oprav­du sna­žím, abych sám sebe ztvár­nil pře­svěd­či­vě. Jedním z nej­lep­ších zážit­ků bylo zpí­vá­ní zbru­su nové původ­ní pís­ně Pictures in my Head. Procházím se po chod­bách roz­sáh­lé­ho domu, dívám se na obráz­ky mých mupe­tích přá­tel a stýská se mi po nich. Bylo to veli­ce dojem­né... A mys­lím, že pře­svěd­čím o opa­ku kri­ti­ky, kte­ří pro­hla­šo­va­li, že „ten žabák neu­mí uká­zat žád­né emo­ce“.“

Kermit, kte­rý je vždy srd­cem mupe­tí sku­pi­ny, má v tom­to fil­mu nároč­ný úkol: posta­vit se Texovi Richmanovi – muži, kte­rý se pře­stal smát – aby tak zachrá­nil Mupetí stu­dio.

EX RICHMAN (Chris Cooper / Jaromír Meduna) je boha­tý rop­ný mag­nát, kte­rý vymys­lel zákeř­ný plán, jak zni­čit Mupetí stu­dia, prav­dě­po­dob­ně pro­to, aby zde těžil ropu, kte­rá se pod nimi pod­le jeho slov nachá­zí.

Podle Chrise Coopera (Adaptace, Agent bez minu­los­ti), kte­rý toho­to padou­cha před­sta­vu­je, je ale prav­da tako­vá, že Tex má s Mupety osob­ní nevy­ří­ze­né účty. „Viní Mupety za pří­šer­nou věc, kte­rá se mu sta­la na osla­vě jeho desá­tých naro­ze­nin,“ popi­su­je Cooper. „Nedokáže se smát a pří­sa­hal, že Mupety zni­čí.“

Neschopnost Texe Richmana smát se ale nezna­me­ná, že by se nemohl účast­nit roz­lič­né­ho mupe­tí­ho šaš­ko­vá­ní. Možná je totiž tenhle rop­ný mag­nát nemi­lo­srd­ný a nevy­po­či­ta­tel­ný, ale má v záso­bě pár pře­kva­pe­ní, kte­rá jsou spí­še legrač­ní než ďábel­ská.

SLEČNA PIGGY (Slečna Piggy / Ondřej Izdný) ve fil­mu Mupeti dává v rám­ci své­ho nové­ho zaměst­ná­ní prů­chod své­mu při­ro­ze­nos­ti a oká­za­lé­mu cho­vá­ní divy. Coby edi­tor­ka člán­ků o módě pro plnoštíh­lé v paříž­ském Vogue sdí­lí svůj výji­meč­ný mód­ní vkus se čte­ná­ři po celém svě­tě... Přinejmenším do chví­le, než se obje­ví Kermit.

Žabák za ní samo­zřej­mě při­je­de v rám­ci své­ho sna­že­ní o zno­vusjed­no­ce­ní Mupetů a záchra­nu Mupetích stu­dií před Texem Richmanem. Slečna Piggy ale doká­že číst mezi řád­ky: pozná, když jí někdo vyzná­vá lás­ku. A stej­ně – jak by jen moh­la Kermiemu říci ne?

V roli Slečny Piggy se samo­zřej­mě neob­je­vu­je nikdo jiný než Slečna Piggy (Muppeti z vesmí­ru, tele­viz­ní seri­ál The Muppet Show). „Jde o roli, pro kte­rou jsem se naro­di­la,“ pro­hla­šu­je mezi­ná­rod­ní hvězda. „Moje malič­kost tu před­sta­vu­je moc­nou, sebe­vě­do­mou, cha­risma­tic­kou, rozkoš­nou a ohro­mu­jí­cí hvězdu, kte­rá všech­ny zachrá­ní a zís­ká si srd­ce své­ho žabá­ka.“

Její fanouš­ci by se ostat­ně s ničím jiným ani nespo­ko­ji­li.

DVĚD FOZZIE (Medvěd Fozzie / Mojmír Maděrič) Jeho poslá­ním je bavit dru­hé. V prů­bě­hu del­ší tvůr­čí pau­zy, o kte­ré se dozví­dá­me ve fil­mu Mupeti, se pro­to ten­to komik roz­ho­dl pokra­čo­vat ve vystu­po­vá­ní a udr­žo­vat mupe­tí tra­di­ce – dokon­ce i když to zna­me­na­lo nut­nost při­po­jit se k revi­va­lo­vé sku­pi­ně, kte­rá vystu­pu­je v casi­nu v Renu pod názvem Moopeti. Imitace je tou nej­u­přím­něj­ší for­mou vyjá­d­ře­ní úcty a Moopeti jsou mož­ná sku­teč­ně upřím­ní, ale sou­čas­ně jsou také poně­kud bizar­ní.

„Moopeti se pokou­še­jí zno­vu sehrát nej­ú­spěš­něj­ší mupe­tí oka­mži­ky,“ míní Medvěd Fozzie (The Great Muppet Caper, tele­viz­ní seri­ál The Muppet Show), kte­rý se vra­cí v roli své­ho jme­nov­ce, „nebo mi ale­spoň tvr­di­li, že prá­vě o to se pokou­še­jí. Nebyl jsem si tím jis­tý.“

Bez ohle­du na to, s kým se oci­tá na jeviš­ti, se Fozzie sna­ží vše­mi způ­so­by poba­vit své pub­li­kum: gagy, růz­né hrač­ky, prdí­cí pol­štář­ky, baná­no­vé slup­ky, šle­hač­ko­vé dor­ty a sta­ré vti­py, na kte­ré divá­ci čas­tě­ji rea­gu­jí pozdvi­že­ním obo­čí než smí­chem – zejmé­na jeho dva stá­lí hos­té a věč­ní kri­ti­ci Statler a Waldorf (aneb „ti dva sta­ří­ci v lóži“). Pravda je ale tako­vá, že tihle dva jsou dost mož­ná jeho nej­vět­ší­mi fanouš­ky. Ačkoliv by to nikdy nepři­zna­li, je doce­la mož­né, že by byli šťast­ní, kdy­by Fozzieho moh­li zno­vu spat­řit ve spo­leč­nos­ti Mupetů – a dokon­ce by se mož­ná byli ochot­ni i zasmát, pokud by to bylo v zájmu záchra­ny Mupetích stu­dií.

VERONICA (Rashida Jones / Hana Igonda Ševčíková) je mana­žer­ka tele­viz­ní sta­ni­ce, kte­rou si Mupeti objed­na­li, aby vysí­la­la jejich cha­ri­ta­tiv­ní mara­ton. Není snad­né ji pře­mlu­vit a aby sou­hla­si­la, musí se celé akce zúčast­nit něja­ká oprav­du vel­ká hvězda.

Drsnou ženu, na kte­rou je tře­ba udě­lat dojem, si zahrá­la hereč­ka Rashida Jones (The Social Network, tele­viz­ní seri­ál Kancl). „Představuji neú­stup­nou tele­viz­ní mana­žer­ku pod vel­kým stre­sem,“ popi­su­je Jones, „ale jsem jedi­ný člo­věk, kte­rý je ochot­ný dát Mupetům šan­ci odvy­sí­lat jejich cha­ri­ta­tiv­ní pro­jekt. Rozhodně jim to ale nechci dát zadar­mo, pro­to­že se bojím, že sama při­jdu o prá­ci, a také mám strach, že vysí­lá­ní nebu­de mít úspěch – tak­že na Kermita hod­ně kři­čím.“

Nebude to jed­no­du­ché, ale snad se Kermitovi poda­ří okouz­lit Veronicu svým šar­mem jako kaž­dou jinou ženu, tele­viz­ní mana­žer­ku a pra­se­čí divu, se kte­rý­mi se potká.

VELKÝ GONZO (Velký Gonzo / Jiří Korn) od posled­ní­ho spo­leč­né­ho vystou­pe­ní Mupetů neza­há­lel. Ve fil­mu Mupeti spo­leč­nos­ti Disney Kermit, Walter a ostat­ní zjiš­ťu­jí, že to, čemu se nyní Gonzo věnu­je, je odpad – doslo­va. „Představuji úspěš­né­ho pod­ni­ka­te­le v obo­ru insta­la­tér­ství,“ vysvět­lu­je neo­hro­že­ný hrdi­na, jenž se vra­cí v roli, kte­rou svým poje­tím pro­sla­vil. „V tomhle fil­mu uvi­dí­me, jak by to vypa­da­lo, kdy­bych se věno­val insta­la­tér­ství – své­mu původ­ně plá­no­va­né­mu povo­lá­ní. Show busi­ness a insta­la­tér­ství vlast­ně mají hod­ně spo­leč­né­ho – obzvlášť co se týče nou­zo­vých ucpá­vek a hadů.“

Přimět Gonza k návra­tu na jeviš­tě sto­jí nema­lou dáv­ku pře­mlou­vá­ní – a navý­še­ní zdra­vot­ní­ho pojiš­tě­ní. Gonzo (Muppets dobý­va­jí Manhattan, tele­viz­ní seri­ál The Muppet Show), pio­nýr sle­pých uli­ček, naštěs­tí nedo­ká­že odo­lat poku­še­ní divo­kých a bláz­ni­vých kaska­dér­ských kous­ků, kte­ré před­vá­dí, aby si zís­kal věč­ný obdiv (o úža­su a tiché hrůze ani nemluvě) své­ho pub­li­ka – a jed­né veli­ce výji­meč­né sle­pi­ce jmé­nem Camilla.

Gonzovo vystou­pe­ní, kte­ré zahr­nu­je kous­ky, při kte­rých sám sebe vystře­lí z děla, balan­cu­je kla­vír na nose nebo za dopro­vo­du kla­sic­ké hud­by pojí­dá radi­ál­ní pne­u­ma­ti­ky, prav­dě­po­dob­ně vždyc­ky skon­čí něja­kou kata­stro­fou – ale o to pře­ce jde!

ZVÍŘE (Zvíře / Tomáš Racek), kla­sic­ký vyzna­vač rocko­vé­ho život­ní­ho sty­lu, se koneč­ně roz­ho­dl něco dělat se svou spe­ci­fic­kou vlast­nos­tí a oci­tá se na léče­ní s cílem dostat pod kon­t­ro­lu výbuchy hně­vu. Ve fil­mu Mupeti zjis­tí­me, že mís­to bicích hra­je na flét­nu a pokou­ší se stát někým doce­la jiným. Jako by snad...

Ale fanouš­ci šíle­né­ho bube­nic­ké­ho žrou­ta ze sku­pi­ny Elektrická bou­ře se nemuse­jí obá­vat. Jakmile se zno­vu shle­dá s ostat­ní­mi Mupety, vrá­tí se Zvíře veli­ce záhy ke své­mu původ­ní­mu živo­tu plné­mu tou­hy po roc­k’­n’rollu, jíd­le a ženách (ne nut­ně v uve­de­ném pořa­dí). „Líbí,“ pro­hla­šu­je Zvíře (Tajemný ost­rov pokla­dů, tele­viz­ní seri­ál The Muppet Show). „Film super.“

OREL SAM (Orel Sam / Jiří Lábus) vstu­pu­je do fil­mu Mupeti spo­leč­nos­ti Disney se svým vlas­te­nec­kým despek­tem a obdi­vu­hod­ným odhod­lá­ním dodat váž­nos­ti jak úvod­ní­mu hudeb­ní­mu vystou­pe­ní tele­viz­ní­ho mara­to­nu, tak i vystou­pe­ní vokál­ní­ho kvar­te­ta.

Orel Sam (The Muppet Show), kte­rý se na mupe­tí údaj­ně zábav­né počí­ná­ní vždy díval poměr­ně nevra­ži­vě, vysvět­lu­je důvo­dy, kte­ré ho ved­ly k tomu, aby se na tom­to sním­ku podí­lel: „Představuji ame­ric­ké­ho orla, kte­rý je sym­bo­lem vše­ho dob­ré­ho a sluš­né­ho, čímž ostře kon­tras­tu­je s ostat­ní­mi podi­ví­ny, kte­ré ve fil­mu uvi­dí­te.“

O FILMU

Walter, nej­vět­ší fanou­šek Mupetů na svě­tě, jenž je na dovo­le­né v Los Angeles se svý­mi přá­te­li Garym (Jason Segel) a Mary (Amy Adams) z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto, odha­lí zákeř­ný plán rop­né­ho mag­ná­ta Texe Richmana (Chris Cooper), kte­rý se chys­tá srov­nat se zemí Mupetí diva­dlo a těžit ropu, nedáv­no obje­ve­nou pří­mo pod tím­to býva­lým půso­biš­těm Mupetů. Aby Walter, Mary a Gary moh­li zor­ga­ni­zo­vat nej­vět­ší tele­viz­ní mupe­tí mara­ton v ději­nách a poku­si­li se tak zís­kat deset mili­o­nů dola­rů, potřeb­ných na záchra­nu diva­dla, muse­jí spo­leč­ně s Kermitem nej­pr­ve zno­vu sjed­no­tit všech­ny Mupety, kte­ří se mezi­tím vyda­li za vlast­ním štěs­tím: Fozzie v sou­čas­né době vystu­pu­je s revi­va­lo­vou sku­pi­nou Moopeti v casi­nu v Renu, Slečna Piggy pra­cu­je jako edi­tor­ka mód­ní rubri­ky pro plnoštíh­lé v paříž­ském Vogue, Zvíře je paci­en­tem kli­ni­ky v Santa Barbaře, kte­rá svým kli­en­tům pomá­há zvlá­dat náva­ly hně­vu, a Gonzo je boha­tým pod­ni­ka­te­lem v obo­ru insta­la­tér­ství a kana­li­za­cí. Scénář napsa­li Jason Segel a Nicholas Stoller a sní­mek reží­ro­val James Bobin. Mupeti ve spo­leč­nos­ti mno­ha celebrit, kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí v pro Mupety typic­kých a uta­je­ných epi­zod­ních rolích zamí­ří na plát­na kin 9. úno­ra 2012.

Zdroj:FALCON a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,41013 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58260 KB. | 08.08.2022 - 21:57:26