Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mumie - Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí.

Mumie - Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí.

Mum03

To je zná­má věc, že mumie mají ten­den­ci pro­bí­rat se z věč­né­ho spán­ku a pro­ná­sle­do­vat své obje­vi­te­le. A když se jed­ná o prin­cez­nu Ahmanet, tak je to ješ­tě hor­ší! Ta se rov­nou zami­lu­je do své­ho zachrán­ce a ješ­tě s ním má pra­po­div­né plá­ny. Ale tohle všech­no dob­ro­druh Nick Morton netu­ší, když spo­lu s arche­o­lož­kou Jenny Halseyovou nalez­nou sar­ko­fák s mumií prin­cez­ny. Tuhle dvo­ji­ci k sobě cosi při­ta­hu­je, ale nema­jí to leh­ké. Jednak je tu zlá Ahmanet s par­tič­kou oživlých pří­šer ze záhro­bí, jed­nak je tu podiv­ný ředi­tel Prodigia Dr. Jekyll, kte­rý má zlo ve své pra­cov­ní nápl­ni a je to pros­tě hnus­ný padouch. Zlo je všu­dypří­tom­né, má mno­ho tvá­ří a urči­tě se nedá z hla­vy jen tak dostat. Ale za pokus to sto­jí!

Studio Universal při­pra­vi­lo pro obdi­vo­va­te­le mumií dal­ší pří­běh, kde boju­je hod­ně pra­po­div­ných pří­šer a mon­ster. Scénář napsal Jon Spaihts a sna­žil se napsat napí­na­vý pří­běh, kde se hod­ně boju­je a tajem­no je pří­tom­né v kaž­dé scé­ně. Hlavním moti­vem je zlo, kte­ré je pro­bu­ze­no sice naho­di­le, ale pak už se do děje dostá­vá cíle­ně. Všechno špat­né se koná ve jmé­nu zla, a kdo se chce zachrá­nit, ten musí se zlem bojo­vat. Podobný úkol už v sou­čas­né době v kinech musí řešit odváž­ná Amazonka ve fil­mu Wonder Woman, pro­to­že musí  zachrá­nit svět před váleč­ným zlem. Hrdinka se obě­ta­vě vrhá do boje, pro­to­že věří, že jedi­ně ona může zlo zasta­vit. To Nick Morton v Mumii není žád­ný cha­rak­ter­ní hrdi­na a do pro­blé­mů se dostá­vá vlast­ní blbos­tí. Jeho cha­rak­ter se sice postup­ně mění, ale žád­ný zázrak se z něj nesta­ne. Bojuje s mon­st­ry, pro­to­že mu jde o život a nej­spíš se v sobě vyškrá­be i něja­ký ten cit, když se pus­tí do boje za život Jenny Halseyové. Proti Wonder Woman musí Nick Morton vyna­lo­žit hod­ně sil a boju­je pro­ti zlu bez kou­zel. Scénárista nechal obživ­nout nejen mumii, ale při­mí­chal do pří­bě­hu ješ­tě padou­cha Dr. Jekylla. A aby neby­lo bojo­vých scén málo, tak se Nick při­mo­tá do sou­čas­né­ho vojen­ské­ho kon­flik­tu na úze­mí býva­lé Mezopotámie.

Režisér Alex Kurtzman má za sebou scé­ná­ře k mno­ha fil­mům, z nichž nej­zná­měj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší jsou Transformers a Legenda o Zorrovi. Umí napsat pou­ta­vé pří­běhy sám, a tak mi nejde na rozum, že se pus­til do režie tako­vé­ho pro­ple­ten­ce bojů podiv­ných bytos­tí. Jistě, scé­ny mají spád, hlav­ní hrdi­na pořád něco řeší, utí­ká nebo boju­je, ale celek má blíž k akč­ní dob­ro­druž­né „bram­bo­rač­ce“ než k fan­ta­sy. Filmu hod­ně pomoh­ly počí­ta­čo­vé tri­ky a efek­ty, kte­ré k sobě skvě­le pasu­jí a výbor­ně se dopl­ňu­jí se zábě­ry kame­ra­ma­na Bena Seresina.

Tom Cruise v roli hlav­ní­ho hrdi­ny půso­bí sebe­vě­do­mě a je stá­le v dob­ré kon­di­ci. Spolu s  Annabelle Wallis, kte­rá hra­je arche­o­lož­ku Jenny, tvo­ří sehra­nou dvo­ji­ci a slu­ší jim to. Princeznu Ahmanet  hra­je fran­couz­ská hereč­ka Sofia Boutella jako výraz­nou a magic­ky váš­ni­vou bytost. Přes její zápor­nou pova­hu jsou scé­ny s ní plné napě­tí a zvlášt­ní dráž­di­vé exo­ti­ky. To Russell Crowe musel mít špat­ný den, když kývl na roli Dr. Henry Jekylla. Tahle posta­va se do scé­ná­ře nemě­la dostat, nebo jí měl hrát někdo nezná­mý. Je to tako­vý dra­ma­tic­ký mrzá­ček, kte­ré­ho nemohl zachrá­nit sebe­lep­ší herec­ký výkon. A to se Russell Crowe oprav­du hod­ně, hod­ně sna­žil.

Film nabí­zí napí­na­vý pří­běh, kde napě­tí nepo­le­vu­je do posled­ní chví­le. Na cel­ko­vém vyzně­ní má vel­ký podíl nestár­nou­cí Tom Cruise, výrazná Sofie Boutella, zají­ma­vé počí­ta­čo­vé efek­ty a dob­ře zvlád­nu­tý střih Giny Hirsch. Každopádně dopo­ru­ču­ji film milov­ní­kům oživlých mumií.

65 %

Photo © Universal Pictures

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41230 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53473 KB. | 25.09.2021 - 21:35:19