Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Můj život s Bohuslavem Martinů

Můj život s Bohuslavem Martinů

Můj život s Bohuslavem Martinů

Život s Bohuslavem Martinů je hra­ný doku­ment o živo­tě a díle slav­né­ho čes­ké­ho skla­da­te­le. Snímek se čás­teč­ně inspi­ru­je stej­no­jmen­nou kni­hou, kte­rou napsa­la jeho žena Charlotte. Její vzpo­mín­ky uka­zu­jí Martinů zblíz­ka a záro­veň dáva­jí fil­mu lid­ský roz­měr. Druhým vypra­vě­čem pří­bě­hu je Bohuslavův pří­tel a živo­to­pi­sec Miloš Šafránek, kte­rý se nešťast­ně zaple­tl s STB. Film kom­bi­nu­je hra­né scé­ny s nara­ti­vem doku­men­tu a dobo­vý­mi archi­vy, aby pou­ta­vou vizu­ál­ní for­mou při­blí­žil nejen hud­bu geni­ál­ní­ho skla­da­te­le, ale také jeho osob­ní život, poci­ty a posto­je......

Hraný doku­ment Jakuba Sommera mapu­je pří­běh hudeb­ní­ho skla­da­te­le Bohuslava Martinů, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších čes­kých hudeb­ních skla­da­te­lů. Dokument vzni­ka­jí­cí v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí je z vel­ké čás­ti inspi­ro­ván stej­no­jmen­nou kni­hou Charlotte Martinů, vdo­vy po Bohuslavovi Martinů a krom archiv­ních zábě­rů pře­de­vším vyu­ží­vá prá­vě hra­ných scén a před­vá­dí vel­mi zají­ma­vý doku­ment, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost.

Sluší se jen dodat, že je život Martinů v pod­sta­tě odvy­prá­věn vel­mi struč­ně v kost­ce. Dokument trvá pou­ze hodi­nu, někte­rý­mi momen­ty auto­ro­va živo­ta mož­ná pro­le­tí až pří­liš rych­le a někte­ré jeho vlast­nos­ti a život­ní posto­je sice načrt­ne, ale úpl­ně nedo­vyprá­ví. Přesto to ovšem celé fun­gu­je jako shr­nu­tí živo­ta i osob­nos­ti Martinů v kost­ce, kdy to celé pře­de­vším sto­jí na onom pozo­ru­hod­ném audi­o­vi­zu­ál­ním zpra­co­vá­ní.

Můj život s Bohuslavem Martinů

Režisér a sce­náris­ta Jakub Sommer se mohl opřít o půvab­nou kame­ru Viktora Smutného, pou­ta­vou výpra­vu Jana Vlčka a také do hra­ných rolí obsa­dil ty nej­lep­ší mož­né her­ce. V souč­tu mož­ná Bohuslav Martinů není v rám­ci hra­ných pasá­ží tak výraz­ným cha­rak­te­rem, Petr Stach je ovšem přes­to ve své roli dob­rý. Výraznější jsou ovšem Ondřej Kavan jako pří­tel Martinů Šafránek a Tereza Hofová jako osu­do­vá Charlotte, kte­rá do své role dává vše i díky výraz­né sna­ze o fran­couz­ský pří­zvuk, kte­rý ovšem v souč­tu nepů­so­bí nuce­ně.

V souč­tu celý doku­ment půso­bí jako pří­běh něko­ho, kdo sice pochá­zel z malých pomě­rů, svým talen­tem si ovšem doká­zal pod­ma­nit svět. Sommer ve svém doku­men­tu doká­že shr­nout sta­tus Martinů z dneš­ní­ho pohle­du a sku­teč­ně před­vést odvy­prá­vět jeho zají­ma­vý život­ní pří­běh. Nejsilnější jsou poté momen­ty, kdy se divák dozví­dá o tom, jak Martinů rea­go­val na soci­a­lis­mus u sebe doma a jak těž­ce sná­šel poli­tic­ké pro­ce­sy ve své domo­vi­ně i nástup Mccarthismu v USA.  V leh­kém názna­ku poté dojde i na to, že Martinů jako kaž­dý nebyl úpl­ný sva­tou­šek, sna­ha doku­men­tu je ovšem pře­de­vším zdů­raz­nit jeho veli­kost a význam­nost. A tu doku­ment zce­la pro­dá­vá.

Můj život s Bohuslavem Martinů

Jde o pove­de­ný hra­ný doku­ment, kte­rý pat­ří mezi ty lokál­ně nej­vý­raz­něj­ší v uply­nu­lé době. Povedená prá­ce a pře­de­vším funkč­ní pocta hudeb­ní iko­ně, kte­rá v jis­tých momen­tech doká­že i ide­ál­ně dojmout......

Verdikt: 75 %


Photo © Robert Smutný

  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
  • Two point hospital – Strategické řízení nemocnice4. prosince 2021 Two point hospital – Strategické řízení nemocnice Napadlo Vás někdy, jaké to je řídit, stavět a udržovat nemocnici? Pokud ano, v této hře si můžete vyzkoušet, jaké to je. Hra se tak trochu opírá o realitu, nejde s ní však ruku v ruce. […] Posted in Recenze her
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %3. prosince 2021 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Pán Prstenů a Hobit jsou podobné filmy jako série Star Wars. Natočili se první 4. až 6. díly a jejich prequely se natočili v dlouhým, skoro desetiletým, odstupem. Kdyby režisér a zároveň i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Butch Cassidy a Sundance Kid3. prosince 2021 Butch Cassidy a Sundance Kid Butch Cassidy a Sundance Kid je americký western z roku 1969, který režíroval George Roy Hill a scénář napsal William Goldman. Film je volně založen na skutečnosti a vypráví příběh psance […] Posted in Speciály
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 %1. prosince 2021 Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 % V důsledku pandemie a protahovaného dokončování filmových projektů došlo k tomu, že ani ne dva měsíce poté, co nás čtyřiaosmdesátiletý režisér Ridley Scott oblažil výborným historickým […] Posted in Filmové recenze
  • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47914 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53344 KB. | 05.12.2021 - 08:21:58