Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Můj vůdceSkutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi

Můj vůdceSkutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi

Můj vůd­ce: Skutečně sku­teč­ná sku­teč­nost o Adolfu Hitlerovi
12.8.2007

recen­ze

Přečteno: 326 krát

Ten se s výsměš­nou paro­dií nelá­mal pří­liš dlou­ho hla­vu a z vole­je vypus­til do svě­ta tzv. sku­teč­ně sku­teč­nou sku­teč­nost o tom, jak to vlast­ně s démo­nic­kým vůd­cem doo­prav­dy bylo.

Svou fil­mo­vou hříč­ku zalo­žil Švýcar židov­ské­ho půvo­du na údaj­ném roz­hod­nu­tí vůd­co­va nej­bliž­ší­ho okru­hu, při­vo­lat na sklon­ku roku 1944 k zdepta­né tros­ce pří­mo z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra býva­lé­ho židov­ské­ho her­ce. Ten je totiž pod­le jejich míně­ní jedi­ným, kdo doká­že führe­ro­vi pomo­ci s pří­pra­vou důle­ži­té­ho novo­roč­ní pro­je­vu. Překvapený Adolf Grünbaum (nedáv­no zesnu­lý Ulrich Mühe) s ohle­dem na osud svůj a své věz­ně­né rodi­ny s oba­va­mi při­jme. Místo nebez­peč­né­ho vra­ha se však setká­vá v Hitlerově pra­cov­ně s neškod­nou hro­mád­kou neštěs­tí.

Následují lek­ce zno­vu­zís­ká­vá­ní ztra­ce­né­ho sebe­vě­do­mí v podo­bě fyzic­ké­ho cvi­če­ní s prv­ky jógy a tera­pe­u­tic­kých roz­ho­vo­rů o pří­či­nách nyněj­ší­ho paci­en­to­va sta­vu. Německý komik Helge Schneider, kte­ré­mu byla dána mož­nos­ti nosit bez trest­ní­ho posti­hu po něja­ký čas pod nosem typic­ký kar­tá­ček v kom­bi­na­ci s pat­kou na hla­vě, se při nich občas navzdo­ry žán­ru paro­die zmí­ní o oprav­do­vých zákla­dech Hitlerovy zvrá­ce­né osob­nos­ti. Jeho herec­tví se mi ostat­ně spo­leč­ně s Müheho líbi­lo, ovšem mís­ta fil­mu ve kte­rých jim dovo­lil leda­by­lý scé­nář zazá­řit, byla asi stěj­ně čet­ná, jako výskyt IQ nad 50 u sou­tě­ží­cích tře­tí řady Vyvolených.

První fórek, kte­rý jsem po něja­kém čase ve fil­mu zazna­me­nal, bylo směš­né salu­to­vá­ní všech pří­tom­ných Němců, kdy­ko­liv se na scé­ně obje­vil něja­ký nový uni­for­mo­va­ný kama­rád. Bohužel jej her­ci zopa­ko­va­li v rych­lém sle­du toli­krát za sebou, že už se mu po chví­li při nej­lep­ší vůli neby­lo mož­né smát. Druhý zábav­ný moment při­šel při neče­ka­ném knockou­tu, kte­rý nechtě­ně uštědřil samot­né­mu vůd­ci Grünbaum. Zbytek pove­de­ných vti­pů při­šel až v závě­ru fil­mu, kte­rý jako jedi­ný ply­nu­le ubí­há a během něhož si Grünbaumovci neu­stá­le pohrá­va­jí s myš­len­ka­mi na zabi­tí důvě­ři­vé­ho vůd­ce. Nakonec to samo­zřej­mě neu­dě­la­jí a čeká nás tak trap­né finá­le plné obscén­ní­ho humo­ru, jak z něja­ké knaj­py páté ceno­vé kate­go­rie. Tím výčet zába­vy, kte­rou vám ten­to sní­mek nabíd­ne, bohu­žel kon­čí.

Verdikt: Nepovedená paro­die na Adolfa Hitlera, kte­rou zřej­mě ani nedo­kou­ká­te. Za zmín­ku sto­jí snad jen herec­ké výko­ny obou hlav­ních her­ců a asi pět dob­rých fórů. V Německu přes­to pat­ří k divác­ky nej­ú­spěš­něj­ším fil­mům letoš­ní­ho roku.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 3x)

Ivo Petržílek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92108 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55764 KB. | 20.05.2022 - 20:03:31