Kritiky.cz > Recenze knih > Můj tajný deník na zip

Můj tajný deník na zip

mujdenik

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří správ­ný pro­stor pro nej­taj­něj­ší přá­ní a sny našich dět­ských prin­ce­zen.

Přestože je určen pro čte­nář­ky od 8 let, líbit se bude i těm o pár let star­ším. Do dení­ku si mohou zapi­so­vat tajem­ství i jiné důle­ži­té věci, napří­klad nej­ob­lí­be­něj­ší před­mě­ty ve ško­le, spor­tov­ní úspě­chy, to, v čem by chtě­ly vyni­kat, jaký je jejich styl oblé­ká­ní, v jakém domě by si přá­ly byd­let či po jaké kari­é­ře tou­ží. Mohou vypl­ňo­vat odpo­vě­di na růz­né otáz­ky o nich samých, vypsat si své nej­ob­lí­be­něj­ší hudeb­ní hvězdy, tra­pa­sy, taj­ná při­zná­ní i to, co by si přá­ly v živo­tě stih­nout, jaké kniž­ní posta­vy by chtě­ly za kama­rá­dy nebo jaká jíd­la by rády ochut­na­ly. Mohou popsat, jaká je jich nej­lep­ší kámo­š­ka, jaké před­mě­ty by zaved­ly ve ško­le snů či jaký­mi tře­mi čin­nost­mi se zabý­va­jí nej­ra­dě­ji.

Je vytiš­těn na pev­ném papí­ře, na kte­rý se dob­ře píše. Obsahuje tři taj­né časo­vé schrán­ky, jež je mož­né sle­pit a ukrýt jejich obsah až do doby ote­vře­ní, a super taj­nou kap­su. Na kon­ci kni­hy je vždy dvou­stra­na věno­vá­na kaž­dé­mu z měsí­ců v roce, kam si sleč­ny mohou pozna­me­nat, co si v tu dobu pře­jí a co se násled­ně sku­teč­ně při­ho­di­lo.

Dobrým nápa­dem je i oddíl nazva­ný Mé taj­né sny na příš­tích 5 let, 10 let50 let.

Knížka má vel­mi ori­gi­nál­ní gra­fic­kou úpra­vu, jež vybí­zí k tvůr­čí čin­nos­ti a ke vpi­so­vá­ní postře­hů. Když pak dce­ra či vnuč­ka po letech zno­vu ten­to deník pře­čte, mož­ná bude pře­kva­pe­na tím, nad čím ten­krát pře­mýš­le­la a jaká byla. Zásluhou toho­to pra­cov­ní­ho seši­tu si také jeho maji­tel­ky ujas­ní, jaké jsou a čeho chtě­jí v živo­tě dosáh­nout.


Vydavatel: Fragment

Datum vydá­ní: 28.9. 2017

Formát: 165x220 mm

Počet stran: 46

Hodnocení: 98 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Recenze: Květiny pro suché zahrady24. června 2018 Recenze: Květiny pro suché zahrady Sucho. Slovo, které je v posledních několika letech chudých na srážky skloňováno stále častěji. Zakládáte v této době zahradu, nemáte vlastní zdroj vody a jste závislí na dodávce vody […]
  • Recenze: Do posledního dechu24. června 2018 Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla první. Úkolem celého vyšetřovacího týmu je zajistit, aby byla tou poslední. Robert Bryndza […]
  • Slow Living - radosti klidného života14. září 2018 Slow Living - radosti klidného života Žijeme v uspěchané době, kdy od jedné věci skáčeme k druhé a náš největší problém je, jak zpomalit. Tato kniha vám přináší seznam věcí, které vám pomohou k tomu, abyste se na chvilku […]
  • Nápady na zkrášlení domova23. srpna 2017 Nápady na zkrášlení domova V knize maďarské autorky se setkáme s typy na celoroční zkrášlení a zútulnění našich domovů. Sympatické je, že využívá materiály, které máte běžně doma, nebo se dají lehko nasbírat […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]