Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně

Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně

bígl bertik znovu na scéně

„Dovolte, abych se před­sta­vil: Jsem bígl a mé celé jmé­no zní Alberto z Rododendronu. Jméno začí­na­jí­cí na A zna­me­ná, že pochá­zím z prv­ní­ho vrhu naší mámy, a onen šlech­tic­ky zně­jí­cí pří­do­mek je pojme­no­vá­ní cho­va­tel­ské sta­ni­ce. Ale to už víte z mé prv­ní kníž­ky, kte­rá se vám tolik líbi­la. Od vydá­ní se mi sta­lo spous­tu dal­ších vese­lých pří­hod, tak jsem je pro vás zno­vu sepsal. Vlastní tlap­kou.“ Nezbedný bígl Bertík z úspěš­né kni­hy Martina Čápa Můj psí život se vra­cí s dal­ší­mi pade­sá­ti pří­běhy ze své­ho živo­ta, o kte­ré se chce podě­lit se vše­mi milov­ní­ky psů.

I když Bertík tvr­dí, že už není to roz­do­vá­dě­né ště­ně a že už dospěl, není potře­ba brát jeho pro­hlá­še­ní váž­ně. Ano, je star­ší, ale duši bláz­ni­vé­ho ště­ně­te si ucho­val a své pánič­ky pořád doká­že pře­kva­pit. Ne vždy jsou to pří­jem­ná pře­kva­pe­ní, ale Bertíkova přá­tel­ská pova­ha a lás­ka jsou dosta­teč­nou kom­pen­za­cí.

Stejně jako pánič­ky zbož­ňu­je i své psí přá­te­le a taky malou Violku i dal­ší milé dvou­nož­ce, kte­ří se v jeho živo­tě vysky­tu­jí, a vždy je ochot­ný jim pomoct. Na roz­díl od prv­ní­ho dílu, kte­rý byl plný vese­lých pří­bě­hů, zde najde­te i váž­něj­ší pří­běhy, kte­ré vás při­mě­jí zamys­let se. Ty zábav­né ale pře­va­žu­jí, tak­že se nemu­sí­te bát - Bertíkovy pří­ho­dy si ucho­va­ly punc odde­cho­vé­ho čte­ní, při kte­rém se od srd­ce zasmě­je­te.

Některé výra­zy ve psí řeči jsou obzvlášť vyda­ře­né, napří­klad „to ti teda štěk­nu“ („to ti teda řek­nu“) nebo „to se vrr“ („to se rozu­mí“) a ilu­stra­ce Karolíny Bendové jsou nád­her­né, ale pokud nejste milov­ní­ci psů, kni­ha vás prav­dě­po­dob­ně neo­slo­ví. Pokud ale pej­sky zbož­ňu­je­te, po Bertíkových pří­ho­dách klid­ně sáh­ně­te.  Nejen, že se poba­ví­te, ale v mno­ha z nich spo­zná­te i vaše­ho pej­ska.

Hodnocení: 70%

Můj psí život - Bígl Bertík zno­vu na scé­ně

Autor: Martin Čáp

Ilustrace: Karolína Bendová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 224

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68855 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53282 KB. | 19.09.2021 - 19:53:31