Kritiky.cz > Recenze knih > Můj první diář - kalendář se spoustou zábavy pro vaše děti

Můj první diář - kalendář se spoustou zábavy pro vaše děti

MPD

Hledáte pro své děti zají­ma­vý diář a ješ­tě jste na pořád­ný nena­ra­zi­li? Vadí vám, že diář musí­te pou­žít pou­ze pro daný rok? Chcete si naplá­no­vat svo­je dny? Nechcete zapo­me­nout na naro­ze­ni­ny svých blíz­kých, kama­rá­dů, či kdy máte fot­bal nebo kera­mi­ku? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce Můj prv­ní diář, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s., pod znač­kou bam­book. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Věřte, že nebu­de­te lito­vat. 

Co vás v kni­ze  vlast­ně čeká? Především samo­lep­ky, pohád­ky, spo­jo­vač­ky, hla­vo­la­my, sudo­ku, dopl­ňo­vač­ky, vyma­lo­ván­ky, hádan­ky a také rébu­sy. Ale pře­de­vším mno­ho zába­vy, kte­rá nikdy nekon­čí. Také 12 měsíč­ních skřít­ků, kte­ří vám budou pro daný měsíc vyprá­vět krát­kou a hezkou pohád­ku a k tomu se ješ­tě dozví­te něja­kou zají­ma­vou pra­nos­ti­ku. To si mys­lím, že není k zaho­ze­ní? Co říká­te? Každý měsíc před­sta­vu­je jed­nu pohád­ku, pra­nos­ti­ky, kte­ré se k dané­mu měsí­ci pojí, pře­hled­ný kalen­dář pro vaše zázna­my, svát­ky, kte­ré v daný den sla­ví­me, dále také pra­cov­ní lis­ty, oma­lo­ván­ky a hlav­ně spous­ty zába­vy.

Díky této kni­ze děti zís­ka­jí pře­hled o tom, co se během roku děje, jaké pra­nos­ti­ky se k daným měsí­cům pojí, učí se ori­en­to­vat v čase, dozví se mno­ho zají­ma­vos­tí, pro­cvi­čí své logic­ké myš­le­ní, bar­vy základ­ní i odvo­ze­né, zra­ko­vé vní­má­ní, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, hle­dat roz­dí­ly na obráz­ku, předčte­nář­skou gra­mot­nost, správ­ně držet tuž­ku, či pas­tel­ku. Děti si s pomo­cí rodi­čů mohou zazna­me­ná­vat zají­ma­vé udá­los­ti, naro­ze­ni­ny, svát­ky, výle­ty, dovo­le­né či krouž­ky do kalen­dá­ře, kte­rý je umís­těn za kaž­dým měsí­cem. U kaž­dé­ho měsí­ce je též uve­den původ, od něhož byl měsíc odvo­zen. Diář lze pou­ží­vat kdy­ko­li, není určen na daný rok a děti si ho mohou uzpů­so­bit, jak se jim líbí.

Součástí kni­hy jsou advent­ní samo­lep­ky, kte­ré dětem zkrá­tí dobu čeká­ní na Ježíška. Čas tak bude utí­kat rych­le­ji. Myslím si, že je to lep­ší vari­an­ta, než dát dětem čoko­lá­do­vý advent­ní kalen­dář. Každý den se děti budou těšit, až odle­pí jed­nu samo­lep­ku. U kaž­dé­ho měsí­ce najde­te ilu­stra­ce, kte­rá vás pohla­dí po duši. Jsou oprav­du nád­her­né a ilu­strá­tor­ce se moc poved­ly.

Tato pub­li­ka­ce mě moc zau­ja­la a musím říci, že je oprav­du báječ­ná. Na podob­ný diář jsem pro­za­tím nena­ra­zi­la. Moji dva syno­vé z něj byli nad­še­ní, jeli­kož si rádi coko­li zazna­me­ná­va­jí a nema­jí rádi pře­de­psa­né diá­ře. Tento je oprav­du kre­a­tiv­ní a děti bude bavit. Jak už jsem zmí­ni­la, samo­lep­ky mís­to advent­ní­ho kalen­dá­ře oce­ní rodi­če, kte­ří nechtě­jí svým potom­kům dávat slad­kos­ti. Celkové pro­ve­de­ní diá­ře je veli­ce pove­de­né. Doporučím jej dětem před­škol­ní­ho, kte­rým pomo­hou rodi­če a s jeho vypl­ně­ním, ale i mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, kte­ří už jej zvlád­nout vypl­ňo­vat sami a také si ho budou samo­stat­ně číst. Taktéž mě zau­ja­ly pra­nos­ti­ky, kte­ré mám moc ráda. Pohádky jsou krát­ké, oce­ní je děti, kte­ré se čte­ním začí­na­jí a vyhle­dá­va­jí radě­ji krat­ší tex­ty. Díky tomu­to diá­ři se děti nau­čí ori­en­to­vat v roč­ních obdo­bích, jed­not­li­vých měsí­cích dnech, či týd­nech. Myslím si, že je důle­ži­té vést děti už od před­škol­ní­ho věku k ori­en­ta­ci v čase, roč­ních obdo­bích, ale i o poča­sí, jaký v ten daný den bylo.

Ukázka z kni­hy:

„Na sva­té­ho Řehoře, pla­ve led do moře.“

„Jestli bře­zen kožich stá­hl, duben by rád po něm sáhl.“

„V úno­ru sníh a led, v létě nane­sou vče­ly med.“

„Svatá Tonička, mívá čas­to upla­ka­ná očíč­ka.“

„I když ze str­nišť občas fučí, hor­ko nás pře­ci jen mučí.“

„Svatá Hedvika medu do řepy při­mí­chá.“

 

  • Autor: Monika Davidová, Eva Dolejšová
  • Ilustrace: Monika Davidová
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha
  • Počet stran: 104
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-271-1367-5

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,95402 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46831 KB. | 28.02.2021 - 01:23:22