Kritiky.cz > Spoilery > Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu

Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu

OldShatterhand

(1. díl) Tlupa ban­di­tů vede­ná Sammy Cookem une­se z ves­ni­ce Arapahů mla­dé­ho indi­án­ské­ho míšen­ce. Indiáni v čele s Vinnetouem a Starým med­vě­dem pro­ná­sle­du­jí ban­di­ty a nalez­nou jejich úkryt. Dojde k boji, při němž jsou Malý med­věd i Starý med­věd usmr­ce­ni a Vinnetou těž­ce zra­něn. Naštěstí ho najde foto­graf Charbonneau, kte­rý ho nej­pr­ve vyfo­tí a pak, krát­ce před tím než při­je­dou ban­di­ti, ho ukry­je do své­ho vozu. Na ces­tě nara­zí na Indiány kme­ne Pajutů, kte­ří ho pova­žu­jí za Vinnetouova vra­ha a chtě­jí ho potrestat. Naštěstí včas dora­zí Old Shatterhand a objas­ní toto nedo­ro­zu­mě­ní. Old Shatterhand odve­ze Vinnetoua do tábo­ra Pajutů, aby zde mohl být ošet­řen. Poté brat­ři jedou k jejich čer­né­mu pří­te­li Ambrozemu. Banditi napad­nou jeho ranč a poda­ří se jim ho zapá­lit. Old Shatterhand je však zaže­ne na útěk. Během jíd­la se dozvě­dí, že byla pře­pa­de­na sou­se­do­va far­ma. Na prv­ní pohled vše vypa­dá, jako­by ji pře­pad­li Indiáni, avšak Vinnetou má pochyb­nos­ti. Vydají se po sto­pách a nara­zí na Sammyho Cooka a jeho ban­du, kte­ří unes­li far­má­řo­vu ženu. Sammy Cook je Old Shatterhandem zabit. Vinnetou se nyní oddě­lí od svých přá­tel, aby byl chví­li sám. Po ces­tě nara­zí na mla­dé­ho Indiána, kte­rý mu chce ukrást koně. Vinnetou ho pře­mů­že a v mla­dém bojov­ní­ko­vi najde zalí­be­ní. Dá mu jmé­no Tašunko, Černý kůň. Poté, co Vinnetou pozná, že se jed­ná o mla­dé­ho Komanče, jedou spo­lu k Ambrozemu, aby Tašunkovi obsta­ra­li koně a on se tak mohl vrá­tit ke své­mu kme­ni. Ambroze mu daru­je jed­no ze svých zví­řat. Avšak mís­to aby Tašunko jel ke své­mu kme­ni, při­po­jí se opět k Vinnetouovi. Ambroze se od Charbonnea dozví, že Starý med­věd není mrtev, byl pou­ze zra­něn a odve­zen do pev­nos­ti, aby tam byl posta­ven před soud.

Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou
Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou
Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou

(2. díl) Vinnetou se pokou­ší Tašunkovi při­blí­žit způ­sob živo­ta jeho před­ků. Náhle zaslech­nou z rokli­ny výstře­ly a jedou se podí­vat, co se sta­lo. Když při­je­dou na mís­to, nalez­nou zde roz­bi­tý vůz a těž­ce zra­ně­né­ho Vincenta - úřed­ní­ka pro indi­án­ské zále­ži­tos­ti, jeho ženu Nalin a syna Petera. Vinnetou Vincenta ošet­ří, vyro­bí mu nosít­ka a chce ho pře­vézt do nej­bliž­ší pev­nos­ti. Na ces­tě je pře­pad­nou Čirikavové, jejichž náčel­ní­kem je Yaqui, bra­tr slav­né­ho Cochise. V jejich zaje­tí se nachá­zí také foto­graf Charbonneau. Když Yaqui zjis­tí, co je Vincent zač, chce ho usmr­tit. Vinnetouovi se poda­ří pře­svěd­čit Yaquiho, aby pro­pus­til Tašunku a Vincentova malé­ho chlap­ce. Více však udě­lat nemů­že: Vincent a Charbonneau mají zemřít. Než dojde k činu, je svo­lá­na váleč­ná pora­da, na kte­ré se má roz­hod­nout o osu­du bílých mužů. Zatímco Charbonneau je ihned osvo­bo­zen, o osu­du Vincenta má roz­hod­nout sou­boj mezi Tašunkou a jed­ním mla­dým Komančem. Boj je však neroz­hod­ný, pro­to­že oba po něja­ké době pad­nou vyčer­pá­ním. Vinnetou pře­svěd­čí Yaquiho, že si Velký duch nepře­je Vincentovu smrt a jede s přá­te­li k pev­nos­ti. Yaqui se vzdá původ­ní­ho plá­nu pře­pad­nout pev­nost a se svý­mi bojov­ní­ky odjíž­dí pryč. Přesto ješ­tě varu­je Vinnetoua před Indiány žijí­cí­mi před pev­nos­tí.

Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou
Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou

(3. díl) Vinnetou jede se svý­mi přá­te­li do pev­nos­ti, aby tam ode­vzdal Vincenta. Na ces­tě pot­ka­jí vojá­ky, ale vře­lé­ho při­ví­tá­ní se jim nedo­sta­ne. Teprve po přímluvě Vincenta se vojá­ci začnou cho­vat přá­tel­ště­ji. Po pří­jez­du do pev­nos­ti čeká na Vinnetoua hrůz­ný pohled: před pev­nos­tí se vále­jí samí opi­lí Indiáni - všich­ni do jed­no­ho jsou závis­lí na vojá­cích a na alko­ho­lu. Vincent s rodi­nou zůsta­nou v pev­nos­ti a Vinnetou s Tašunkou odjíž­dí zne­chu­ce­ně k Samu Hawkensovi, kte­rý byd­lí neda­le­ko. Vinnetou zjis­tí, že Sam Hawkins vyrá­bí pálen­ku a pro­dá­vá ji želez­ni­čá­řům, kte­ří ji pak dále pro­dá­va­jí Indiánům. Je tak vlast­ně spo­lu­zod­po­věd­ný za jejich osud. Vinnetou pro­mlu­ví Samovi do duše a ten mu slí­bí, že najde řeše­ní. A sku­teč­ně - v noci vše zapá­lí. Když se ráno chtě­jí Vinnetou a Tašunko vydat opět na ces­tu, zjis­tí, že jim byli ukra­de­ni koně. Sam obvi­ní čty­ři údaj­né zla­to­ko­py, kte­ří posta­vi­li svůj tábor v blíz­kos­ti řeky. Ve sku­teč­nos­ti to jsou ban­di­ti, kte­ří unes­li dvě Indiánky a udě­la­li z nich své otro­ky­ně. Vinnetou je osvo­bo­dí a odve­de je k jejich kme­ni. Náčelník Čejenů vykou­ří s Vinnetouem dým­ku míru.

Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou

(4. díl) V pokoj­né čejen­ské ves­ni­ci se Tašunko dvo­ří Winoně. Ve vzdu­chu však visí hroz­ba. Na úze­mí Čejenů se sta­ví želez­ni­ce, a pro­to­že má trať vést prá­vě přes jejich ves­ni­ci, musí želez­ni­čá­ři něja­kým způ­so­bem zís­kat jejich půdu. Zatímco jsou muži na lovu, vydá se plu­kov­ník Stevens k Čejenům a nabí­zí jim hrn­ce a růz­né jiné před­mě­ty výmě­nou za půdu. Ženy smlou­vu pode­pí­šou, někte­ré z nich však bělo­chům nevě­ří a pošlou své děti, aby při­ved­ly bojov­ní­ky. Také Tašunko, kte­rý se s Winonou nachá­zí v blíz­kos­ti, pospí­chá do ves­ni­ce, aby zabrá­nil nej­hor­ší­mu. Tu při­jíž­dě­jí bojov­ní­ci. Náčelník Vlčí zub roz­tr­há smlou­vu a děl­ní­ci se musí vrá­tit s nepo­ří­ze­nou zpět. Tašunko je na pro­cház­ce s Winonou, když náh­le spat­ří ozbro­je­né bělo­chy. Tašunko jede k Vinnetouovi pro pomoc, neboť se obá­vá nej­hor­ší­ho.

Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou

(5. díl) Vinnetou a Tašunko při­jíž­dě­jí poz­dě: ves­ni­ce Čejenů je Stevensovými lid­mi vypá­le­na, pře­ži­lo jen něko­lik žen, dětí a star­ců. Mezi mrt­vý­mi je také Winona. Mezi Čejeny ros­te tou­ha po pomstě. Vinnetou svo­lá bojov­ní­ky indi­án­ských kme­nů, mezi nimiž je také Yaqui. Od něj Vinnetou zjis­tí, že Starý med­věd není mrtev, nýbrž čeká na svůj roz­su­dek ve věze­ní, jeli­kož je údaj­ně zod­po­věd­ný za smrt Malého med­vě­da. Mezitím se chce Tašunko pomstít za Winoninu smrt a vydá se k tábo­ru želez­ni­čá­řů. Uvidí Sullivana hra­jí­cí­ho na její flét­nu, vplí­ží se k němu do sta­nu a zabi­je ho. Vinnetou zpo­zo­ro­val Tašunkovo zmi­ze­ní a vydá se za ním, při­jíž­dí však poz­dě - Tašunko je zajat. Protože Vinnetou nemů­že momen­tál­ně nic dělat, vra­cí se zpát­ky. Stevens chce Tašunku ihned pově­sit, ale Fowler by ho rád vymě­nil za půdu. Proto jede k Indiánům vyjed­ná­vat, Vinnetou však na jeho pod­mín­ky nepři­stou­pí. Večer chce Tašunku sám vysvo­bo­dit. Ostatní z ves­ni­ce, kte­ří masa­kr pře­ži­li, však mys­lí jen na pomstu a večer chtě­jí bělo­chy (bez vědo­mí Vinnetoua) pře­pad­nout.

Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou
Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou

(6. díl) Následujícího dne se koná Sullivanův pohřeb. Vinnetou se při­plí­ží k tábo­ru želez­ni­čá­řů a čeká, až se setmí. Čejeni se rov­něž při­pra­vu­jí na plá­no­va­ný útok. Vinnetouovi se sku­teč­ně poda­ří Tašunku osvo­bo­dit. Krátce na to Indiáni zaú­to­čí. Zapálí camp a pobi­jí jeho oby­va­te­le. Vinnetou a Tashunko spě­cha­jí rych­le do měs­ta, kde se má konat popra­va Starého med­vě­da. Na záchra­nu zbý­vá málo času. Také Old Shatterhand se doslech­ne o udá­los­tech minu­lých dnů a napad­ne ho, že Vinnetou vje­de pří­mo do náru­če vojá­kům, kte­ří už vědí, co se sta­lo u želez­ni­čá­řů. Proto spo­lu se Samem Hawkinsem a Ambrozem zave­de vojá­ky na faleš­nou sto­pu. Vinnetou s Tašunkou bez­peč­ně dora­zí do měs­ta, kde je ihned začnou pro­vo­ko­vat bělo­ši. Šerif je naštěs­tí pří­te­lem Indiánů a zacho­vá se féro­vě. Poté, co slo­ží všech­ny svo­je zbra­ně, se mohou vol­ně pohy­bo­vat. Ve měs­tě má svou kan­ce­lář také Charbonneau. Když do měs­ta při­je­de vůz se Starým med­vě­dem, Vinnetou se k němu ihned roz­běh­ne a slí­bí mu, že ho zachrá­ní.

Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou

(7. díl) Poručík Merrill, kte­rý má obha­jo­vat Starého med­vě­da, pro­sí Vinnetoua, aby vypo­ví­dal u sou­du. Proces začí­ná. Starý med­věd je obža­lo­ván z vraž­dy Malého med­vě­da. Vinnetou je před­vo­lán jako svě­dek, ale u sou­du mu nikdo nevě­ří a obvi­ní ho dokon­ce ze spo­lu­účas­ti na pře­pa­de­ní. Vinnetou si však vzpo­me­ne na Charbonnea a jeho foto­gra­fie a podá­vá důka­zy. Fotografie jsou však ozna­če­ny jako paděl­ky. Ve pro­spěch Vinnetoua vypo­ví­da­jí také Old Shatterhand a Sam Hawkins, ale ani to není nic plat­né. Fotografa napad­ne spás­ná myš­len­ka: poku­sí se pře­svěd­čit Vincenta, aby vypo­ví­dal před sou­dem. Ten se nej­pr­ve zdrá­há, ale jeho žena Nalin vydá Charbonneauovi foto­gra­fie, kte­ré podá­va­jí důkaz o hrůz­ném činu spácha­ném na Indiánech. Předtím, než je vyne­sen koneč­ný roz­su­dek, kle­sá Starý med­věd mrtev k zemi.

Můj přítel VinnetouMůj přítel VinnetouMůj přítel Vinnetou

Filmový štáb:

Režie: Marcel Camus. Scénář: Jean Gérard, Jean-Claude Deret. Kamera: Pierre Petit. Hudba: Peter Thomas. Střih: Perre Houdain, Bernard Bourgoin. Kostýmy: Adolfo Ramirez, Mario Luraschi. Zvuk:Alfredo Chavira. Produkce: Westdeutsches Werbefernsehen (WWF), Kolín / Antenne2, Paříž / Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Curych / Intertel Television, Basel. Doba natá­če­ní: 22.1. – 28.4.1979. Exteriéry: Mexiko, oko­lí Duranga. Délka: 14 dílů po 25 minu­tách v Německu, 7 dílů po 60 minu­tách ve Francii a Švýcarsku.

Herecké obsa­ze­ní:

Vinnetou: Pierre BriceSam Hawkins: Ralf Wolter. Old Shatterhand: Siegfried Rauch. Tašunko: Eric Do Hieu. Poručík Merrill: Arthur Brauss. Charbonneau: Jean-Claude Deret. Starý med­věd: Vicente Lara. Sammy Cook: José Antonio Marroz. Náčelník Pajutů: Noé Murayama. Winona: Anna Laura. Vincent: Roger Cudney a dal­ší.


Použitá lite­ra­tu­ra:

  • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deut­s­chen Traumfabrik. Zweite erwei­ter­te Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.
  • PETZEL, Michael; WEHNERT, Jürgen. Das neue Lexikon rund um Karl May : Leben, Bücher, Filme, Fans : von der Wüste zum Silbersee : der große deut­sche Abenteuer-Mythos. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin : Lexikon-Imprint-Verlag, 2002. 520 S. ISBN 3-89602-509-0.

Části seriálu:  Můj přítel Vinnetou


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...