Kritiky.cz > Filmové recenze > Můj otec Antonín Kratochvíl

Můj otec Antonín Kratochvíl

AKratochvil

Kdo by nechtěl pro­žít život plný ces­to­vá­ní do zají­ma­vých zemí a kra­jů, setká­vat se se zná­mý­mi či nezná­mý­mi lid­mi, tou­lat se růz­nou kra­ji­nou? Prostě hlav­ně žád­ná nuda, ale život pořád­ně napě­cho­va­ný udá­lost­mi 20. sto­le­tí v růz­ných kou­tech svě­ta. Takový nebo ale­spoň hod­ně podob­ný život s ces­to­vá­ním pro­žil čes­ký foto­graf Antonín Kratochvíl, o němž nato­či­la reži­sér­ka doku­men­tár­ní sní­mek Můj otec Antonín Kratochvíl.

A proč má film název Můj otec Antonín Kratochvíl? Vysvětlení je násle­du­jí­cí: Antonín Kratochvíl se popr­vé se svým nej­star­ším synem Michaelem Kratochvílem setkal až osm­nác­ti letech, pro­to­že v době jeho naro­ze­ní ute­kl do Rakouska a poté se nemohl vrá­tit zpát­ky. Zajímavé na této situ­a­ci je fakt, že Antonína k emi­gra­ci vyzval jeho otec, kte­rý tak sice při­šel o syna, ale náhra­dou dostal vnu­ka. Toto odlou­če­ní mělo samo­zřej­mě vliv na život otce i na život syna. Jejich prv­ní setká­ní se pak ode­hrá­lo po více než osm­nác­ti letech, což je dosta­teč­nou dobou, aby se mla­dý muž změ­nil v dospě­lé­ho a zod­po­věd­né­ho muže a z malé­ho dítě­te vyros­tl mla­dý muž. Jejich živo­ty tak byly vzá­jem­ně pře­ru­še­ny, aby se sko­ro po dva­ce­ti letech setka­li, a zača­li spo­lu koneč­ně vytvá­řet vztah otec – syn, zku­še­ný foto­graf – začí­na­jí­cí foto­graf. Toto vše zau­ja­lo pro­du­cen­ta fil­mu Martina Hůlovce  z Punk Filmu a Věru Krincvajovou, kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ku z České tele­vi­ze, aby oslo­vi­li reži­sér­ku Andreu Sedláčkovou k nato­če­ní fil­mu. Ta má zku­še­nos­ti z natá­če­ní doku­men­tu Život pod­le Václava Havla, a pro­to se této výzvy zhos­ti­la. Pustila se tak do natá­če­ní sním­ku o člo­vě­ku, kte­rý pro­žil pomy­sl­nou ces­tu časem po dra­ma­tic­kých his­to­ric­kých momen­tech 20. sto­le­tí po sou­čas­nost, a záro­veň ve fil­mu zachy­cu­je setká­ní a sbli­žo­vá­ní otce se synem.

Hlavními posta­va­mi fil­mu jsou Antonín a Michael Kratochvílovi, kte­ré tvo­ří ústřed­ní dvo­ji­ci. Tu pak dopl­ňu­jí ostat­ní účast­ní­ci doku­men­tu, mla­dá rodi­na Michaela Kratochvíla a nová rodi­na Antonína Kratochvíla. Oba foto­gra­fo­vé dáva­jí vel­mi spo­ře naje­vo své poci­ty, ty radě­ji sdí­le­jí přes své foto­gra­fie. Antonín nejde dale­ko ani pro ost­ré či hrubé slo­vo, kte­ré je ale vždy vhod­ně vlo­že­no do kon­tex­tu a dané situ­a­ce.

Natáčení pro­bí­ha­lo jak v Čechách, tak i v zahra­ni­čí. Na začát­ku se divák spo­leč­ně s Antonínem Kratochvílem podí­vá do Lovosic a do Prahy, aby se pak vzduš­nou čarou pře­ne­sl do Černobylu. Na ten mají oba hlav­ní pro­ta­go­nis­té osob­ní vzpo­mín­ky, pro­to­že jejich prv­ní spo­leč­né foto­gra­fo­vá­ní bylo prá­vě na tom­to mís­tě. To se sice nezmě­ni­lo, ale foto­gra­fo­vé už mají boha­té pro­fes­ní zku­še­nos­ti a také jejich život je obo­ha­til. Zahraniční puto­vá­ní pak zakon­čí výlet do New Yorku, ve kte­rém Antonín Kratochvíl vel­mi rád fotil a má v něm mno­ho přá­tel.

Na fil­mu se mi líbi­lo to, jak reži­sér­ka při­stou­pi­la ke zpra­co­vá­ní scé­ná­ře i jak film nato­či­li kame­ra­ma­ni Jan Baset Střítežský a David Cysař. Oba hlav­ní pro­ta­go­nis­té se před­sta­vu­jí nejen ve své pro­fe­si, ale uka­zu­jí také své lid­ské strán­ky. Film by mohl zaujmout divá­ky, kte­ří chtě­jí vidět zají­ma­vý a nevšed­ní život výraz­ných osob­nos­tí.


Foto: Punk Film

Shrnutí
Video Image
Datum recen­ze
Název polož­ky
Můj otec Antonín Kratochvíl
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray
Title
Můj otec Antonín Kratochvíl
Description
Čtyřikrát World Press Photo, před objek­ti­vem Bowie, Clooney nebo Depp, ale i vál­ka... Napínavý život­ní pří­běh svě­to­vě uzná­va­né­ho čes­ké­ho foto­gra­fa Antonína Kratochvíla, zaklá­da­jí­cí­ho čle­na legen­dár­ní foto­gra­fic­ké agen­tu­ry Sedm (VII Photo Agency). Pátrání po jeho minu­los­ti uka­zu­je dra­ma­tic­ké momen­ty 20. sto­le­tí i ryzí sou­čas­nos­ti. V dět­ství byl Antonín s rodi­či odsu­nut do pra­cov­ní­ho tábo­ra, v osm­nác­ti emi­gro­val z Československa bez své­ho nena­ro­ze­né­ho syna Michaela, kte­rý se do puber­ty za želez­nou opo­nou domní­val, že otec neži­je. Avšak otec byl živý, živel a mezi­ná­rod­ní celebri­ta. Antonín po dlou­hé ces­tě přes rakous­ký uprch­lic­ký tábor, švéd­ský kri­mi­nál, fran­couz­skou Cizineckou legii či pres­tiž­ní stu­dia v Amsterdamu dosá­hl ohrom­né­ho úspě­chu v Americe. Sláva ho však omr­ze­la a začal zblíz­ka doku­men­to­vat kru­té váleč­né kon­flik­ty. Přestože se potkal se synem až v jeho dospě­los­ti, Michael se nako­nec stal foto­gra­fem, spo­leč­ně foti­li nejen v Černobylu. Česká repub­li­ka vrá­ti­la Antonínovi občan­ství v roce 2000. Tehdy ješ­tě svě­tozná­mý foto­graf netu­šil, že v ní bude pro­ží­vat o osm­náct let poz­dě­ji dal­ší dra­ma­tic­ké udá­los­ti.
Upload Date
4. Červen 2020

  • Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková.30. května 2020 Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková. Ve čtvrtek proběhla v Praze v kině Světozor novinářská projekce tohoto filmu, jehož měl mít distribuční premiéru již 2.dubna. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru nebyla premiéra ale […] Posted in Filmové premiéry
  • Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE6. června 2018 Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scénář a témata, které v něm byly zpracovány. Tedy to, že je to film o lásce, tanci, přátelství, […] Posted in Rozhovory
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Zoran, můj synovec idiot - 70 %19. srpna 2014 Zoran, můj synovec idiot - 70 % Paolo je mladý muž, který žije sám na venkově. Pracuje v kuchyni v domově pro důchodce, ale se svou prací není moc spokojený. Skoro každý večer pak tráví v taverně u svého přítele Gustina, […] Posted in Filmové recenze
  • A proč já? - Undiscovered11. března 2006 A proč já? - Undiscovered Už jsem vyrostl ze snů o šťastné lásce, krásném vztahu a dokonalém partnerském soužití. Můj osobní názor je, že láska je záležitostí jen na pár týdnů. Poté buďto zjistíte, že to není noc […] Posted in Filmové recenze
  • 28 týdnů poté - To už vážně uběhlo pět let? Sakra… A kudy?10. září 2007 28 týdnů poté - To už vážně uběhlo pět let? Sakra… A kudy? Čas má nehorázně výkonné spřežení. Jako by to bylo včera, co jsem prvně zhlédnul hororovou běhařinu 28 dní poté. Nebýt onoho hepáče, nejspíš bych ještě nyní lapal po dechu, obnažoval […] Posted in Filmové recenze
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […] Posted in Filmové recenze
  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Magický hlas rebelky - 80 %18. července 2014 Magický hlas rebelky - 80 % Režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová se po natočení úspěšného snímku Věra 68 pustila v roce 2013 do dalšího natáčení o výjimečné ženě, a to o Martě Kubišové. Ta je nejen známou […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...