Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

srpen
srpen

Jaký je to pocit, stát se oku­pan­tem, aniž bys­te to měli v úmys­lu?

Dokumentární film, vytvo­ře­ný z archiv­ních mate­ri­á­lů z oku­pa­ce Československa armá­da­mi Varšavského pak­tu v roce 1968, je vyprá­věn z per­spek­ti­vy oku­pan­ta, titul­ní­ho nezná­mé­ho vojí­na. Pomocí zná­mých, ale i dopo­sud nikdy nezve­řej­ně­ných archi­vů z celé Evropy i Ruska tvůr­ci vyprá­vě­jí rodin­ný pří­běh reži­sér­ky Anny Kryvenko. Příběh o tom, jak vyso­ká poli­ti­ka ničí živo­ty oby­čej­ných lidí. Teprve před pár lety totiž reži­sér­ka obje­vi­la rodin­né tajem­ství své­ho pra­strý­ce, kte­rý jako sovět­ský voják z Ukrajiny oku­po­val Československo v roce 1968. Při pát­rá­ní po jeho osu­du se autor­ka dotý­ká témat, jaký­mi jsou frag­men­ta­ce osob­ní i národ­ní pamě­ti, dědič­ná vina, výklad his­to­rie, medi­ál­ní mani­pu­la­ce, vztah k dneš­ní­mu Rusku, ale i vztah Čechů a Slováků k cizin­cům, tedy témat prá­vě v dneš­ní době aktu­ál­ních. „Zásadní sou­čás­tí fil­mu je medi­ál­ní ana­lý­za zkou­ma­jí­cí vní­má­ní a medi­ál­ní mani­pu­la­ci těch­to his­to­ric­kých udá­los­tí ze sovět­ské, čes­ko­slo­ven­ské a sou­čas­né rus­ké per­spek­ti­vy. Film nabí­zí nové vari­an­ty toho, jak rekon­tex­tu­a­li­zo­vat a pře­mýš­let o oku­pa­ci Československa v roce 1968,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Petr Kubica.

scé­nář, režie a námět: Anna Kryvenko dra­ma­tur­gie: Ivo Trajkov, Jakub Mahler

kame­ra: Radka Šišuláková výkon­ná pro­du­cent­ka ČT: Kateřina Kovářová pro­du­cen­ti: Analog Vision - Michal Kráčmer, Baltic Pine Films - Sergei Serpuhov kopro­du­cent: Wandal Production - Wanda Adamík Hrycová, RTVS, Analog Vision - Veronika Kührová film pod­po­ři­ly: Státní fond kine­ma­to­gra­fie, Slovenský audi­o­vi­zu­ál­ny fond, Lotyšské fil­mo­vé národ­ní cen­t­rum, Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi, Eurimages

kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT: Petr Kubica


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88204 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56519 KB. | 04.07.2022 - 06:09:06