Kritiky.cz > TV Tipy > Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

srpen

Jaký je to pocit, stát se oku­pan­tem, aniž bys­te to měli v úmys­lu?

Dokumentární film, vytvo­ře­ný z archiv­ních mate­ri­á­lů z oku­pa­ce Československa armá­da­mi Varšavského pak­tu v roce 1968, je vyprá­věn z per­spek­ti­vy oku­pan­ta, titul­ní­ho nezná­mé­ho vojí­na. Pomocí zná­mých, ale i dopo­sud nikdy nezve­řej­ně­ných archi­vů z celé Evropy i Ruska tvůr­ci vyprá­vě­jí rodin­ný pří­běh reži­sér­ky Anny Kryvenko. Příběh o tom, jak vyso­ká poli­ti­ka ničí živo­ty oby­čej­ných lidí. Teprve před pár lety totiž reži­sér­ka obje­vi­la rodin­né tajem­ství své­ho pra­strý­ce, kte­rý jako sovět­ský voják z Ukrajiny oku­po­val Československo v roce 1968. Při pát­rá­ní po jeho osu­du se autor­ka dotý­ká témat, jaký­mi jsou frag­men­ta­ce osob­ní i národ­ní pamě­ti, dědič­ná vina, výklad his­to­rie, medi­ál­ní mani­pu­la­ce, vztah k dneš­ní­mu Rusku, ale i vztah Čechů a Slováků k cizin­cům, tedy témat prá­vě v dneš­ní době aktu­ál­ních. „Zásadní sou­čás­tí fil­mu je medi­ál­ní ana­lý­za zkou­ma­jí­cí vní­má­ní a medi­ál­ní mani­pu­la­ci těch­to his­to­ric­kých udá­los­tí ze sovět­ské, čes­ko­slo­ven­ské a sou­čas­né rus­ké per­spek­ti­vy. Film nabí­zí nové vari­an­ty toho, jak rekon­tex­tu­a­li­zo­vat a pře­mýš­let o oku­pa­ci Československa v roce 1968,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Petr Kubica.

scé­nář, režie a námět: Anna Kryvenko dra­ma­tur­gie: Ivo Trajkov, Jakub Mahler

kame­ra: Radka Šišuláková výkon­ná pro­du­cent­ka ČT: Kateřina Kovářová pro­du­cen­ti: Analog Vision - Michal Kráčmer, Baltic Pine Films - Sergei Serpuhov kopro­du­cent: Wandal Production - Wanda Adamík Hrycová, RTVS, Analog Vision - Veronika Kührová film pod­po­ři­ly: Státní fond kine­ma­to­gra­fie, Slovenský audi­o­vi­zu­ál­ny fond, Lotyšské fil­mo­vé národ­ní cen­t­rum, Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi, Eurimages

kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT: Petr Kubica


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...