Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada

img a283450 w1996 t1490791882

Jsme koneč­ně rádi, že je dosta­vě­no. To zna­me­ná, že za sebou máme pořád­ný kus prá­ce. Avšak ješ­tě zda­le­ka nemá­me vyhrá­no. Teprve teď při­jdou na řadu úpra­vy okol­ní­ho pozem­ku. A zde začí­ná dal­ší plá­no­vá­ní. Můžeme si zvo­lit zahra­du, kte­rá bude spl­ňo­vat pře­de­vším funk­ci obyt­nou, nebo užit­ko­vou, ane­bo si zvo­lí­me kom­bi­no­va­ný typ.
zahrádka u domu
Určitě nás nepře­kva­pí, že se na dob­ře vypa­da­jí­cí a funkč­ní zahra­du nemů­že­me vrh­nout bez ladu a skla­du. I zde je dob­ré si poří­dit pro­jekt. Samo sebou jej může­te vyho­to­vit sami. Přesto se dopo­ru­ču­je pora­dit se zahrad­ním archi­tek­tem, kte­rý pomů­že správ­ně a efek­tiv­ně zasa­dit veš­ke­ré prv­ky. A hlav­ně díky své pra­xi má odhad, co se týká pro­sto­ro­vých náro­ků rost­lin, kte­ré se chys­tá­te zasá­zet. Pokud si nechá­te vypra­co­vat celý návrh, jeho sou­čás­tí by měl být i osa­zo­va­cí plán, pod­le kte­ré­ho může­te postu­po­vat i své­po­mo­cí. Cena jed­no­ho návr­hu se liší v závis­los­ti na veli­kos­ti a nároč­nos­ti zahra­dy a zvo­le­ných prv­ků. Kvůli ceno­vé nabíd­ce se neboj­te poptat i u více firem.
plot z pastelek
Jakmile máme pro­jekt hoto­vý, může­me se pus­tit do tvo­ře­ní. Měli bychom si vše roz­vrh­nout do více etap.  V prvé řadě bude tře­ba poze­mek řád­ně ukli­dit.  Jelikož po sta­veb­ních úpra­vách je na pozem­ku spous­tu odpa­dů a zbyt­ků sta­veb­ní­ho mate­ri­á­lu. A potom pro­ve­de­me terén­ní úpra­vy. Nejspíš na to bude­te potře­bo­vat těž­kou tech­ni­ku. Půdu rov­nou upra­ví­me – zúrod­ní­me, pří­pad­ně si může­me nechat navézt men­ší vrst­vu úrod­něj­ší hlí­ny. Když je vše hoto­vo, může­me začít sázet nejpr­ve poma­le­ji ros­tou­cí kost­ru zahra­dy, jako jsou napří­klad stro­my, živý plot – ten je mož­né zasa­dit již v prů­bě­hu stav­by. Další na řadu při­jdou keře a kvě­ti­no­vé záho­ny.

Jako dal­ší krok by se mělo vyře­šit oplo­ce­ní. Existuje nepře­ber­né množ­ství vari­ant, mezi kte­rý­mi si kaž­dý při­jde na své. Můžeme volit od základ­ní­ho lev­něj­ší­ho ple­ti­va, až po nád­her­né zdě­né plo­ty, ovšem už ceno­vě mno­hem nároč­něj­ší. Platí jedi­né pra­vi­dlo, a to, ať už se roz­hod­ne­te pro jaký­ko­liv plot, dej­te si na něm zále­žet. Jeho úče­lem bude slou­žit mno­ho let a nej­lé­pe bez oprav. Proto nepod­ceň­te izo­la­ci nebo jiné ochran­né prv­ky. Zpravidla nejde o vel­ké inves­ti­ce, avšak bez nich se život­nost plo­tu hod­ně sní­ží.

Další na řadu při­jdou ces­ty. U cest musí­me volit mate­ri­ál hlav­ně vzhle­dem k budou­cí zátě­ži. Příjezdové cest by měli být pev­něj­ší, kla­sic­ké pěší ces­ty zase poho­dl­né. Nezapomínejte na dob­rý pod­klad. A vel­mi důle­ži­té je neo­po­me­nout odvod vody.
beruška u květináče
A v nepo­sled­ní řadě si na zahra­dě může­me posta­vit i něko­lik men­ších sta­veb jako je altá­nek, zahrad­ní domek, skle­ník, zim­ní zahra­du, bazén, nebokou­pa­cí jezír­ko. Pokud máme děti, není na ško­du si na zahra­dě posta­vit pár hou­pa­ček, nebo malé pís­ko­viš­tě. Vše zále­ží na Vašem přá­ní, mož­nos­tech a kon­cep­ci celé zahra­dy. Také si může­te na zahra­du poří­dit něja­ký druh osvět­le­ní. Dodá to na útul­nos­ti a pře­hled­nos­ti pro­ble­ma­tic­kých úse­ků jako jsou napří­klad schůd­ky.

A pama­tuj­te, fan­ta­zii se meze nekla­dou, ale zasta­vět celou plo­chu pozem­ku bohu­žel ze záko­na nemů­že­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Podzimní zútulnění bytu27. února 2020 Podzimní zútulnění bytu Každé roční období je krásné. Často si sice stěžujeme, že už zase začíná podzim, a pak bude zima. Že máme mnohem radši to teplo a sluníčko. Ano, léto je pro mnohé z nás nejkrásnějším […]
  • Dekorace5. prosince 2019 Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Většina lidí nepodceňuje význam bytových dekorací všeho druhu. Ne […]
  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Zkuste živé dekorace a závěsy21. listopadu 2019 Zkuste živé dekorace a závěsy Zdá se Vám, že je Váš byt „jakoby prázdný“? Přesto, že ho máte moderně a vkusně zařízený, přesto mu něco prostě chybí, a na nějaké malé sošky ve vitríně si nepotrpíte? Vyzkoušet můžete […]
  • Atmosféra domova28. prosince 2019 Atmosféra domova Každý ví, že domov nevytváří nábytek a ostatní zařízení, ale atmosféra, kterou dokážeme bytu vdechnout. Toho docílíme vhodnou a vkusnou volbou bytových doplňků.  Přitom i v tomto ohledu […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]