Kritiky.cz > Pro domov > Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada

Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada

img a283450 w1996 t1490791882

Jsme koneč­ně rádi, že je dosta­vě­no. To zna­me­ná, že za sebou máme pořád­ný kus prá­ce. Avšak ješ­tě zda­le­ka nemá­me vyhrá­no. Teprve teď při­jdou na řadu úpra­vy okol­ní­ho pozem­ku. A zde začí­ná dal­ší plá­no­vá­ní. Můžeme si zvo­lit zahra­du, kte­rá bude spl­ňo­vat pře­de­vším funk­ci obyt­nou, nebo užit­ko­vou, ane­bo si zvo­lí­me kom­bi­no­va­ný typ.
zahrádka u domu
Určitě nás nepře­kva­pí, že se na dob­ře vypa­da­jí­cí a funkč­ní zahra­du nemů­že­me vrh­nout bez ladu a skla­du. I zde je dob­ré si poří­dit pro­jekt. Samo sebou jej může­te vyho­to­vit sami. Přesto se dopo­ru­ču­je pora­dit se zahrad­ním archi­tek­tem, kte­rý pomů­že správ­ně a efek­tiv­ně zasa­dit veš­ke­ré prv­ky. A hlav­ně díky své pra­xi má odhad, co se týká pro­sto­ro­vých náro­ků rost­lin, kte­ré se chys­tá­te zasá­zet. Pokud si nechá­te vypra­co­vat celý návrh, jeho sou­čás­tí by měl být i osa­zo­va­cí plán, pod­le kte­ré­ho může­te postu­po­vat i své­po­mo­cí. Cena jed­no­ho návr­hu se liší v závis­los­ti na veli­kos­ti a nároč­nos­ti zahra­dy a zvo­le­ných prv­ků. Kvůli ceno­vé nabíd­ce se neboj­te poptat i u více firem.
plot z pastelek
Jakmile máme pro­jekt hoto­vý, může­me se pus­tit do tvo­ře­ní. Měli bychom si vše roz­vrh­nout do více etap.  V prvé řadě bude tře­ba poze­mek řád­ně ukli­dit.  Jelikož po sta­veb­ních úpra­vách je na pozem­ku spous­tu odpa­dů a zbyt­ků sta­veb­ní­ho mate­ri­á­lu. A potom pro­ve­de­me terén­ní úpra­vy. Nejspíš na to bude­te potře­bo­vat těž­kou tech­ni­ku. Půdu rov­nou upra­ví­me – zúrod­ní­me, pří­pad­ně si může­me nechat navézt men­ší vrst­vu úrod­něj­ší hlí­ny. Když je vše hoto­vo, může­me začít sázet nejpr­ve poma­le­ji ros­tou­cí kost­ru zahra­dy, jako jsou napří­klad stro­my, živý plot – ten je mož­né zasa­dit již v prů­bě­hu stav­by. Další na řadu při­jdou keře a kvě­ti­no­vé záho­ny.

Jako dal­ší krok by se mělo vyře­šit oplo­ce­ní. Existuje nepře­ber­né množ­ství vari­ant, mezi kte­rý­mi si kaž­dý při­jde na své. Můžeme volit od základ­ní­ho lev­něj­ší­ho ple­ti­va, až po nád­her­né zdě­né plo­ty, ovšem už ceno­vě mno­hem nároč­něj­ší. Platí jedi­né pra­vi­dlo, a to, ať už se roz­hod­ne­te pro jaký­ko­liv plot, dej­te si na něm zále­žet. Jeho úče­lem bude slou­žit mno­ho let a nej­lé­pe bez oprav. Proto nepod­ceň­te izo­la­ci nebo jiné ochran­né prv­ky. Zpravidla nejde o vel­ké inves­ti­ce, avšak bez nich se život­nost plo­tu hod­ně sní­ží.

Další na řadu při­jdou ces­ty. U cest musí­me volit mate­ri­ál hlav­ně vzhle­dem k budou­cí zátě­ži. Příjezdové cest by měli být pev­něj­ší, kla­sic­ké pěší ces­ty zase poho­dl­né. Nezapomínejte na dob­rý pod­klad. A vel­mi důle­ži­té je neo­po­me­nout odvod vody.
beruška u květináče
A v nepo­sled­ní řadě si na zahra­dě může­me posta­vit i něko­lik men­ších sta­veb jako je altá­nek, zahrad­ní domek, skle­ník, zim­ní zahra­du, bazén, nebokou­pa­cí jezír­ko. Pokud máme děti, není na ško­du si na zahra­dě posta­vit pár hou­pa­ček, nebo malé pís­ko­viš­tě. Vše zále­ží na Vašem přá­ní, mož­nos­tech a kon­cep­ci celé zahra­dy. Také si může­te na zahra­du poří­dit něja­ký druh osvět­le­ní. Dodá to na útul­nos­ti a pře­hled­nos­ti pro­ble­ma­tic­kých úse­ků jako jsou napří­klad schůd­ky.

A pama­tuj­te, fan­ta­zii se meze nekla­dou, ale zasta­vět celou plo­chu pozem­ku bohu­žel ze záko­na nemů­že­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]