Kritiky.cz > Recenze knih > Můj dlouhý běh - Daniel Orálek a Luboš Brabec

Můj dlouhý běh - Daniel Orálek a Luboš Brabec

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dámy a páno­vé, Daniel Orálek je magor... Ne tedy ten kla­sic­ký, ale tako­vý, kte­ré­ho je tře­ba za jeho jina­kost jed­no­du­še obpo­vat. I slo­vo „magor“ tak může mít pozi­tiv­ní kono­ta­ci :).

Krom toho je rov­něž ultra­ma­ra­ton­cem, což zna­me­ná, že běhá tra­sy nad 50, ale ješ­tě lépe nad 100 km. To je pro mě věc dost nepo­cho­pi­tel­ná, neboť sám se svý­mi běžec­ký­mi výko­ny kon­čím u 1/2 mara­to­nu (= 21 km a něja­ké drob­né). Kniha je však vel­mi dob­ře napsa­ná a má tak co říct i lidem, kte­ří se na ultra závo­dy díva­jí radě­ji pěk­ně z povzdá­lí.

Možná zná­te pub­li­ka­ce „Born to run“, apod. Tedy kni­hy o běhá­ní, v nichž auto­ři něja­kým způ­so­bem líčí své začát­ky a pokra­ču­jí přes prv­ní výzvy až k výzvám nej­vět­ším. Obvykle to je cel­kem čti­vé (zejmé­na pokud se o ten­to sport zají­má­te). Můj dlou­hý běh je tako­vou čes­kou odpo­vě­dí na vlnu podob­ných knih ze zahra­ni­čí. Dokonce si trouf­nu říci, že odpo­vě­dí vel­mi zda­ři­lou, kte­rá mno­ho zahra­nič­ních běžec­kých kní­žek pře­vy­šu­je mini­mál­ně stej­ně, jako Orálek vět­ši­nu svých sou­pe­řů.

Nejzajímavější mi při­šel začá­tek kni­hy, kde Orálek vyprá­ví o svých začát­cích (zkou­šel to s fot­ba­lem, ale tam prý „neměl talent“, ani ve ško­le v běhu moc neex­ce­lo­val, neboť tam zase kra­lo­val spo­lu­žák, kte­rý si teh­dy dopřá­val inha­lo­vá­ní niko­ti­nu - doce­la by mě zají­ma­lo, jak poté skon­čil :)). Popis běhu na 17. lis­to­pad roku 1990 pros­tě také nemá chy­bu (sku­teč­ně dopo­ru­ču­ji k pře­čte­ní!). Velmi zají­ma­vou kapi­to­lou je i ta mapu­jí­cí legen­dár­ní Spartathlon, to je ve zkrat­ce běh mezi Spartou a Aténami čítající...ehm.. 246 km, což Orálek poko­řil cca za 26 hodin sou­vis­lé­ho běhu.

Hledat své limi­ty, těšit se z pohy­bu, pozná­vat nová mís­ta a nové - podob­ně nala­dě­né - lidi jsou těmi základ­ní­mi pali­vy mno­ha ultra­ma­ra­ton­ců. Jsou to před­sta­vi­te­lé spor­tu, kam vše­moc­ná spor­tov­ní komer­ce ješ­tě moc nepro­nik­la. Daniel Orálek pat­ří mezi ty nej­lep­ší z nich a není lep­ší způ­sob jak se o tom­to pozo­ru­hod­ném čes­kém spor­tov­ci dozvě­dět více než si pře­číst tuto báječ­nou kni­hu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,84677 s | počet dotazů: 270 | paměť: 61704 KB. | 28.09.2023 - 19:29:35