Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Můj auťák Brouk

Můj auťák Brouk

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Můj auťák Brouk je pří­bě­hem ze živo­ta. Ze živo­ta jed­no­ho ne zce­la stan­dard­ní­ho Volkswagena Brouka, kte­rý si vás zís­ká hned, jakmi­le nešťast­ně zamr­ká před­ní­mi svět­ly, zabou­chá dveř­mi a zamá­vá stě­ra­či. A taky ze živo­ta jed­né čer­stvé absol­vent­ky vyso­ké ško­ly, kte­rá si milé­ho Herbieho vyhléd­ne na vra­ko­viš­ti, coby svůj dárek k pro­mo­ci.

Dříve než se na plát­ně obje­vi­ly prv­ní zábě­ry z fil­mu, poně­kud mě pře­kva­pi­lo pár věcí. Předně to, že jsem ze všech na prv­ní pohled svo­bod­ných a bezdět­ných lidí v kině byla nej­star­ší. Nejvíce divá­ků tvo­ři­li malí klu­ci v dopro­vo­du rodi­čů, zejmé­na tatín­ků. Ha, zřej­mě půjde o film spí­še pro děti, řek­la jsem si. V zápě­tí mě ale poně­kud vyved­la z kon­cep­tu prv­ní rekla­ma – na anti­kon­cep­ci. To už k těm malým klu­kům zas až tak nepa­so­va­lo…

Po shléd­nu­tí fil­mu mohu kon­sta­to­vat, že film se bude dětem líbit a zřej­mě na ně byl i hod­ně smě­řo­ván, pro­to­že je opat­řen dabin­gem, ale na své si při­jdou i dospě­lá­ci. Hlavně ti, kte­rým uča­ro­val legen­dár­ní Volkswagen Brouk. Jak už jsem nazna­či­la, nejde o leda­ja­ké auto, ale o vel­mi živé­ho a cit­li­vé­ho závoďá­ka, kte­rý si vás pro­hlí­ží skr­ze před­ní svět­la. Když ho zlo­bí­te, osprchu­je vás ole­jem, je lech­ti­vý a dokon­ce je schop­ný se zami­lo­vat. Podobně jako se lidem zapa­lu­jí lýt­ka, roz­svě­cí se Herbiemu při pohle­du na sleč­nu „New Beatle“ zad­ní svět­la :-).

Různých mode­lů Brouka pou­ži­li při­tom tvůr­ci ve fil­mu cel­kem 36. Aby ne, když autíč­ko během fil­mu neu­stá­le někdo otlou­ká. Mezi mode­ly byl při­tom i před­sta­vi­tel původ­ní­ho Herbieho, o kte­rém bylo v Americe v 60. až 80. letech nato­če­no něko­lik fil­mů, a na zákla­dě jehož pří­bě­hů vzni­kl i Můj auťák Brouk. Zatímco tedy Herbie pro­ží­vá svůj návrat na závod­ní dráhu, v lid­ském svě­tě s ním pro­ží­vá svůj vel­ký závod­nic­ký tri­umf Maggie (Lindsay Lohan), vnuč­ka vel­ké­ho závod­ní­ka Peytona. Vzhledem k tomu, že se ve fil­mu zami­lu­je auto, musí se samo­zřej­mě zami­lo­vat i Maggie. Jejím vyvo­le­ným a je Herbieho dvor­ní mecha­nik Kevin (Justin Long)

.

Život všem zne­pří­jem­ňu­je do té doby nepo­ra­zi­tel­ný auto­mo­bi­lo­vý závod­ník Trip Murphy (Matt Dillon), hlav­ní zápo­rák, kte­ré­mu Herbie při­pra­ví nejed­nu hor­kou chvil­ku. Vztahy lidí ovšem ve fil­mu hra­jí až dru­hé hous­le, těm prv­ním vévo­dí hlav­ně samo autíč­ko. Celý film dopro­vá­zí tref­ně vole­né hitov­ky jako např. „Hello, is it me you´re loo­king for“ od Lionela Ritchie (když Herbie popr­vé zahléd­ne svou vyvo­le­nou.). Pokud bych měla film shr­nout jed­nou větou, je to tako­vé pří­jem­né, lehce naiv­ní a pohád­ko­vé auto­mo­bi­lo­vé pohla­ze­ní :-).

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka: Můj auťák Brouk
Režie: Angela Robinson
Scénář: Thomas Lennon, Robert Ben Garant, Alfred Gough, Miles Miller

V hlav­ních rolích: Lindsay Lohan, Justin Long, Michael Keaton, Matt Gillon, Breckin Meyer

Délka: 101 minut


Podívejte se na hodnocení Můj auťák Brouk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,21162 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61702 KB. | 03.10.2023 - 15:32:23