Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mstitel – Recenze – 40%

Mstitel – Recenze – 40%

Mstitel DanielFischeraJaroslavDusek
Mstitel DanielFischeraJaroslavDusek

Česká kome­die Mstitel, jenž je autor­ským poči­nem reži­sér­ky, sce­nárist­ky a pro­du­cent­ky Lucie Klein Svobody, je záměr­ně napsa­ná a nato­če­ná tak, aby byla co nej­víc bizar­ní a uje­tá. Její pod­sta­tou je totiž osla­va svo­bod­né tvo­ři­vos­ti a fan­ta­zie, dopro­vá­ze­ná pod­vrat­nou a nespou­ta­nou vzpou­rou pro­ti kon­ven­cím fil­mo­vé­ho vyprá­vě­ní, jenž se neu­stá­le pohy­bu­je na hra­ni­ci mezi rea­li­tou, sny, halu­ci­na­ce­mi a něčí­mi před­sta­va­mi. Tomu je pod­ří­ze­no úpl­ně vše, v důsled­ku čehož děj Mstitele zís­kal podo­bu neu­stá­lé­ho vrše­ní vizu­ál­ně a obsa­ho­vě výstřed­ních scé­nek, kte­ré však budou na vět­ši­nu divá­ků prav­dě­po­dob­ně půso­bit pou­ze jako bez­ob­saž­ná fan­tasma­go­rie. Bez ohle­du na to, jest­li se na výraz­nou sty­li­za­ci a výluč­nou for­mu fil­mu vnitř­ně napo­jí, nebo nena­po­jí.

Mstitel – Recenze
Zdroj fotek: Bontonfilm

Tyto scén­ky jsou totiž sice v řadě pří­pa­dů rea­li­zo­vá­ny s pozo­ru­hod­nou kre­a­ti­vi­tou, leč ve fil­mu obvykle figu­ru­jí jen pro kre­a­ti­vi­tu samot­nou jako hlav­ní náplň něja­ké jed­né kon­krét­ní sek­ven­ce či jako sou­část něčí­ho izo­lo­va­né­ho snu nebo halu­ci­na­ce, při­čemž vět­ši­nou i přes zjev­nou kuri­óz­nost nejsou dosta­teč­ně zábav­né (pro­to­že nejsou prak­tic­ky vůbec vtip­né, jsou jen div­né) a tudíž celý film samy o sobě neu­táh­nou. Což je nicmé­ně sub­jek­tiv­ní, tak­že se mož­ná najdou divá­ci, kte­ré okouz­lí výtvar­ná a tvo­ři­vá strán­ka fil­mu, zaujmou je odka­zy na Sovětský svaz a na život v zemi s komu­nis­tic­kou minu­los­tí a poba­ví je kupří­kla­du věci jako:

 • Dva nazí muži kou­pa­jí­cí se v obří skle­ni­ci plné želé.
 • Mazlení a růz­né laš­ko­vá­ní s nahou a mimo­řád­ně tlus­tou ženou.
 • Několik odha­le­ných peni­sů.
 • Setkání s Bohem v podo­bě člo­vě­ka se sum­čí hla­vou a barok­ní paru­kou.
 • Post-apokalyptické vozy ze Šíleného Maxe pro­há­ně­jí­cí se po Praze.
 • Tříoký mimo­zemšťan s cha­padly, z jehož útrob vyté­ká sliz.
 • Vykonávání vel­ké potře­by na vra­ko­viš­ti.
 • Nahý Jaroslav Dušek pobí­ha­jí­cí po cen­t­ru Prahy odě­ný do kar­to­no­vé kra­bi­ce.
 • Honičky s Rusy, simul­tán­ně dabo­va­ný­mi do češ­ti­ny.
Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm

 

Příběh jinak plně odpo­ví­dá žán­ru bláz­ni­vé kome­die, leč vyznat se v něm není kvů­li mno­ha nikam neve­dou­cím odbočkám a cel­ko­vé zma­teč­nos­ti vůbec jed­no­du­ché. Hlavním hrdi­nou je diva­del­ní herec Anton (Daniel Fischer), kte­ré­ho kvů­li alko­ho­lis­mu vyho­dí z diva­dla, a pro­to­že se mu dlou­ho neda­ří zís­kat zaměst­ná­ní jin­de, tak od něj ute­če man­žel­ka i se synem. Pak si Anton najde prá­ci v něja­kém poš­tov­ním pře­kla­diš­ti, kde se sezná­mí s bás­ní­kem Moukou (Jaroslav Dušek) a násled­ně pro­ti sobě poštve sku­pi­nu Rusů (nebo to mož­ná byli Srbové, pro­to­že ti ve fil­mu figu­ru­jí také), když jim sní zásil­ku klo­bás. A pak se ska­ma­rá­dí se sku­pi­nou něja­kých pan­ká­čů a půj­čí si od jejich šéfa demo­lič­ní vůz… A v podob­ném duchu to pokra­ču­je, při­čemž občas do toho vstu­pu­jí i posta­vy Antonových sou­se­dů (Milan Šteindler a Pavla Tomicová), kte­ří jeho situ­a­ci a činy porůz­nu komen­tu­jí (a jako jedi­ní v celém fil­mu jsou ale­spoň tro­chu vtip­ní).

Mstitel je záro­veň ten typ fil­mu, kte­rý se nebo­jí jít s kůží na trh a tře­ba při zábě­ru na kos­mic­kou loď ote­vře­ně při­znat, že je to jen model na tyči, se kte­rou někdo ruč­ně otá­čí. Není to ale pří­liš kon­zis­tent­ní – když si tře­ba hlav­ní hrdi­na před­sta­vu­je, že je léta­jí­cí super­hr­di­na, tak to létá­ní je zajiš­tě­no pomo­cí vidi­tel­ných špa­gá­tů, ale když se pak vzná­ší ve vzdu­cho­prázd­nu v rám­ci jiné scé­ny, tak jsou ty špa­gá­ty odma­zá­ny. Zároveň je poměr­ně obtíž­né odli­šit sofis­ti­ko­va­ný umě­lec­ký záměr od neza­mýš­le­ných nedo­stat­ků, ačko­li to, že v někte­rých scé­nách neby­lo přes ostat­ní ruchy nebo hud­bu prak­tic­ky vůbec rozu­mět dia­lo­gům (tře­ba během chlap­ské pár­ty v Antonově bytě) prav­dě­po­dob­ně za záměr pova­žo­vat nelze.

Film Mstitel nabí­zí dost nevšed­ní a šíle­ný záži­tek, u nějž však zůstá­vá otáz­kou, jest­li posta­čí divá­kům ke spo­ko­je­nos­ti. Je to neho­ráz­ný úlet, záro­veň jde ale do urči­té míry i o umě­lec­kou výpo­věď jeho autor­ky, kte­rá v něm dostá­la své pun­ko­vé vizi totál­ně svo­bo­do­my­sl­né­ho pří­bě­hu o nevy­zpy­ta­tel­nos­ti živo­ta, nadě­ji a lid­ských snech a patr­ně jej i zvlád­la nato­čit tak, jak jej nato­čit chtě­la. Dostatečně zají­ma­vý a zábav­ný je Mstitel díky své jina­kos­ti a své­hla­vos­ti nicmé­ně jen občas.

 


Photo © Bontonfilm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
 • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
 • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
 • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály
 • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,47014 s | počet dotazů: 247 | paměť: 62196 KB. | 06.07.2022 - 05:15:26