Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Mrtvý muž -

Mrtvý muž -

 
Jim Jarmusch je talen­to­va­ným ame­ric­kým reži­sé­rem, kte­rý má za sebou dlou­hý seznam spí­še nad­prů­měr­ných děl. Mrtvý muž je jeho film z roku 1995. V hlav­ní roli zde může­me vidět hvězdy Johnnyho Deppa a Billyho Boba Thortona.

Bill Blake putu­je přes celý ame­ric­ký kon­ti­nent za nabíd­kou prá­ce účet­ní­ho v jed­né zná­mé fir­mě. Bill dorá­ží na západ, do fir­my, kde je mu sdě­le­no, že nabíd­ka již nepla­tí. Bill, kte­rý za ces­tu utra­til všech­ny svo­je úspo­ry, se roz­hod­ne zůstat na noc. Ovšem dostá­vá se do pro­blé­mů s míst­ním mužem, kte­rý ho zra­ní, ale Blake je rych­lej­ší a muže zastře­lí. Jestli chce pře­žít, musí uté­ci z měs­ta. Blake utí­ká do divo­či­ny, kde na sklon­ku svých sil potká­vá vzdě­la­né­ho indi­á­na Nobodyho (Nikoho). Nobody si mys­lí, že je Blake zná­mý bás­ník (ovšem je to jen sho­da jmen). Nobody Blakea dopro­vá­zí na ces­tě, kde se musí poprat s šeri­fy a naja­tý­mi vra­hy..

Dějová strán­ka fil­mu je kří­že­nec wes­ter­nu a dra­ma­tu, pro­to­že zde nalez­ne­me typic­ké pro­stře­dí wes­ter­nu, ale atmo­sfé­ra je hod­ně načích­lá dra­ma­tic­kým náde­chem. Originalita a pří­jem­ný styl „vyprá­vě­ní“ je dob­rým prv­kem toho­to díl­ka. Ale když se opě­tov­ně zamys­lí­me, tak film nemá téměř vůbec nic neob­vyk­lé­ho, nějak extra zají­ma­vé­ho, nebo vyni­ka­jí­cí­ho. Spíše jde o tako­vý při­jem­ný mís­ty ori­gi­nál­ní spoj. Film je v čer­no­bí­lém pro­ve­de­ní a to nese hal­du otá­zek, na kte­ré je leh­ká odpo­věď. Nejzávažnější otáz­ka je: Proč je film čer­no­bí­lý, když byla již barev­ná tech­no­lo­gie?
a) fil­ma­ři chtě­li ušet­řit..
b) tvůr­ci chtě­li pře­de­jít bru­ta­li­tě, tak film nato­či­li čer­no­bí­le
c) nemě­li jinou mož­nost
A tako­vých­to odpo­vě­dí lze najít fůru. Každopádně čer­no­bí­lý obraz není nic pro­ti niče­mu a roz­hod­ně film nemů­že kazit. Snímek je poměr­ně pěk­ně nato­čen, v někte­rých scé­nách je vidět nápa­di­tost fil­ma­řů a cel­ko­vé zábě­ro­vá­ní je pří­jem­ně kou­ka­tel­né. I střih pra­cu­je dob­ře a nena­lez­ne­me zde žád­né chy­by, kte­ré by divá­ka nějak štva­ly, nebo mu vadi­ly při sle­do­vá­ní. Ostatní prv­ky řemes­la fun­gu­jí pře­kva­pi­vě dob­ře a ve fil­mu nalez­ne­me i něko­lik více méně chva­li­teb­ných efek­tů (musí­te při­hlí­žet na dobu, na roz­po­čet a tako­vé­to fak­to­ry. Samozřejmě to není Avatar). William Blake zastře­lí dva šeri­fy a poz­dě­ji tam dorá­ží ban­da naja­tých vra­hů a jeden vrah mrt­vé­mu šeri­fo­vi pro­šláp­ne hlavu..Takového efek­ty jsou zde k vidě­ní a jis­tě chá­pe­te, že tvůr­ci zvo­li­li dob­ře, když pou­ži­li čer­no­bí­lý obraz. Efekty jsou věro­hod­né a nejsou špat­ně pou­ži­té. Tolik o řemeslu.

Co se týká herec­ké­ho kolek­ti­vu, tak ten fun­gu­je tak­též bez­vad­ně. V hlav­ní roli může­me vidět Johnnyho Deppa, kte­rý je více než skvě­lý a ve fil­mu podá­vá chva­li­teb­ný výkon. Dalším z her­ců je Billy Bob Thorton, ale jde jen o malou rolič­ku. Indiánského kole­gu Nobodyho ztvár­nil Gary Farmer a kaž­dý, kdo film viděl, musí uznat, že jeho výkon byl na smek­nu­tí klo­bou­ku. Postavy jsou zají­ma­vě vykres­le­né a divák jim díky tomu začí­ná fan­dit a film ho tak zají­má o něco více.

Hudba je o něco hor­ší, než všech­ny tyto fak­to­ry. Ne že by byla špat­ná, ale je nevhod­ně pou­ží­va­ná a hra­je zde veli­ce hla­si­tě stej­ným toném, když se baví dva lidé, nebo když je klid­ná scé­na a to se kraj­ně neho­dí a spí­še kazí dojem divá­ka. Na tuto vel­kou hudeb­ní chy­bu je soun­d­track doce­la zají­ma­vý a chví­le­mi dob­rý na poslech, ale je špat­ně nača­so­va­ný a pou­ži­tý ve fil­mu. Hudba chvil­ka­mi divá­ka i nepří­jem­ně ruší.
Autor: Štěpán Stahl

Verdikt:
Nejedná se o špat­ný film, jeho sle­do­vá­ní vás urči­tě poba­ví, ale roz­hod­ně nebu­de­te nějak rozohně­ni. Film je pří­jem­ným řemes­lem s pro­pra­co­va­ným dějem a vše je dob­ře obsa­ze­no. Hudba je však nevkus­ně vlo­že­na a tro­chu sní­mek kazí. Toto je však jen malá chy­ba, kte­rá nebu­de tolik na hod­no­ce­ní vidět. Hodnotím 6 z 10. Je to sice dob­rý film, ale roz­hod­ně není tak dob­rý, aby pře­ko­nal fil­my jeho žán­ru, kte­ré byli hod­no­ce­ny lépe. Proto hod­no­tím 6.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
14. April 2011 - 20:33 — Štěpán Stahl


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Clint Eastwood (Gran Torino, Million Dollar Baby,...4. října 2020 Clint Eastwood (Gran Torino, Million Dollar Baby,... Clint Eastwood (Gran Torino, Million Dollar Baby, Nesmiřitelní) v 90 letech natočí rodeo snímek s názvem Cry Macho. Film finančně zaštítí společnost Warner Bros a dotočen by mohl být už v […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Hitman: Agent 47 - OBLEK26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 - OBLEK Pokud šaty dělají člověka, pak 47 je alespoň částečně definován svým charakteristickým černým oblekem, bílou košilí a červenou kravatou. Friend úzce spolupracoval s kostýmní výtvarnicí […] Posted in Speciály
  • Exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart poběží na PS5 v...3. října 2020 Exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart poběží na PS5 v... Exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart poběží na PS5 v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu. Nicméně jako většina next-gen her na konzolích bude mít tzv. performance mode, který […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Komando na BLU-RAY30. června 2015 Komando na BLU-RAY Novinky to mají snadné. Na digitálních nosičích vychází půl roku po jejich kinové premiéře. Starší filmy to mají už těžší, je potřeba o nich napsat, protože je třeba jenom většina mladé […] Posted in Filmové recenze
  • ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva)7. března 2018 ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva) „Záleží na tom, co chcete zachraňovat“  Co vás napadlo jako první, když jste dočetla scénář? Že držím v rukou krásný a zajímavý scénář, a že si moc přeju ten film natočit. A taky […] Posted in Rozhovory
  • Jak poznat stříbro17. května 2012 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […] Posted in Domácí rady
  • Shingeki no Kyojin 12. díl20. července 2017 Shingeki no Kyojin 12. díl Rány: Obrana Trostu (8. část) Další Erenova rána míří na Mikasu, která stihne uhnout. Přes varování Iana, ať jde od Erena dál, přistane Erenovi přímo na obličeji a mluví na něj. Snaží se […] Posted in Spoilery
  • Můj soused zabiják 28. září 2004 Můj soused zabiják 2 Na dvojku souseda zabijáka jsem se vypravila vybavena nevalným názorem na jedničku a odhodláním, že tak činím jen pro Kinomol. Nemůžeme přeci psát jen o dobrých filmech. Občas je třeba […] Posted in Filmové recenze
  • Na dnešek je naplánována akce Marvel's Avengers War...24. června 2020 Na dnešek je naplánována akce Marvel's Avengers War... Na dnešek je naplánována akce Marvel's Avengers War Table, která nám poodhalí více záběrů z očekávané hry od Square Enix. Přenos začíná v 19:00. Posted in Krátké aktuality
  • Major Josef (Pepa) Strouhal29. března 2019 Major Josef (Pepa) Strouhal Major Strouhal je sebevědomý, má vysoké IQ a brilantní analytické myšlení. Na první dojem občas působí i trochu neomaleně, ale není to jeho záměr. Spoléhá se především sám na sebe, a tak […] Posted in Profily postav

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13496 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55403 KB. | 17.05.2022 - 09:25:25