Kritiky.cz > Filmové recenze > Klubové filmy > Mrtvý muž (Dead man) (1995)

Mrtvý muž (Dead man) (1995)

dead man

Osobitý sní­mek Jima Jarmusche, zná­mé iko­ny ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu. A ač poměr­ně nedáv­no nato­če­ný, má čeno­bí­lý obraz. Rozhodně to ale neby­lo způ­so­be­no nedo­stat­kem peněz, film byl nato­čen barev­ně a prá­vě pře­ve­de­ní do sta­ro­mód­ní čer­no­bí­lé bylo vel­mi dra­hé, i tak ale stál na dneš­ní dobu směš­ných 9 mili­ó­nů dola­rů.

Absence barev (sám jsem si při spuš­tě­ní fil­mu chví­li nebyl jis­tý jest­li se mi náho­dou nepo­ka­zil pře­hrá­vač :-D) je ale jen pou­hým detai­lem upro­střed všech zvlášt­nos­tí v Jarmuschových fil­mech. Jeho fil­my jsou zná­mé svou ori­gi­na­li­tou a jakousi nemož­nos­tí je zařa­dit do běž­ných žán­ro­vých ška­tu­lek.

I když by se při shléd­nu­tí prv­ní­ho obráz­ku sní­mek dal jed­nou­du­še zařa­dit mezi wes­ter­ny, po pár minu­tách již začne sílit pocit, že ten­to film nebu­de o hrdin­ných bojích indi­á­nů pro­ti běloš­ským utla­čo­va­te­lům. Příběh Williama Blakea (ne náho­dou má stej­né jmé­no jako jeden ame­ric­ký bás­ník pře­lo­mu 18-19 sto­le­tí), je pří­bě­hem malé­ho úřed­níč­ka, kte­rý se jde uchá­zet o mís­to v továr­ně kde­si na okra­ji Spojených Států. Po něko­li­ka pří­ho­dách se ale stá­vá psan­cem, na kte­ré­ho je vypsa­ná odmě­na. Tak začí­ná jeho ces­ta plná neče­ka­ných setká­ní a roz­ho­vo­rů s tajem­ným indi­á­nem zva­ným Nikdo.

Celým fil­mem se nese Neil Youngova, na růz­no­ro­dost nezvykle jed­no­du­chá, hud­ba. Povětšinou totiž impro­vi­zo­val, jen s elek­tric­kou kyta­rou (občas jsou sly­šet i var­ha­ny, piá­no a nor­mál­ní kyta­ra). Z počát­ku je sice tro­chu ruši­vá, ale když si na ni divák zvyk­ne, sply­ne s poma­lým tem­pem fil­mu a ješ­tě umoc­ní nád­her­nou podí­va­nou. Je to hud­ba roz­váž­ná a křeh­ká... pros­tě zvlášt­ně krás­ná, ostat­ně stej­ně jako celý film.

**Odkaz**

- „kfilmu.net - Mrtvý muž“:[http://www.kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=mrtvy-muz]

Info

Režie: Jim Jarmusch

Rok uve­de­ní: 1995

Originální název: Dead man

Země: USA / Německo / Japonsko

Délka fil­mu: 121 min

Obsazení

Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen, Michael Wincott, Mili Avital, Crispin Glover, Gabriel Byrne, John Hurt, Alfred Molina, Eugene Byrd, Robert Mitchum, Iggy Pop, Jared Harris, Billy Bob Thornton, Jimmie Ray Weeks

Odkazy

„fan strán­ky o fil­mu (jsou tu i ukáz­ky) *(anglicky)*“:[http://www.nytrash.com/deadman/index.html]

  • Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)26. června 2020 Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987) Výjimečné válečné drama v podání Stanleyho Kubricka. Tomu trvalo sedm let než se od kultovního snímku Osvícení dostal k adaptaci novely The Short-Timers, kterou nazval právě Full Metal […] Posted in Klubové filmy
  • Maska zrcadla (MirrorMask) (2005)3. července 2020 Maska zrcadla (MirrorMask) (2005) - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě. Jak potom poznáš jestli jsi šťastná nebo smutná? - Mám přece tvář. - Abych řekl pravdu, bez masek mi vy lidé připadáte všichni […] Posted in Klubové filmy
  • Země (Tierra) (1996)17. července 2020 Země (Tierra) (1996) V té smršti filmů co se na nás neustále valí z Ameriky, Británie, krimi seriálů z Německa, ale i poměrně úspěšných snímků z Ruska, Číny či Japonska se mi zdá že se zapomíná na ne až […] Posted in Klubové filmy
  • Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)12. června 2020 Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003) Opravdová filmová báseň, v které je z každého políčka cítit poetika a alegorie.Nejznámější korejský režisér Kim Ki-duk, který sám sebe označuje za nezávislého tvůrce, natočil snímek […] Posted in Klubové filmy
  • Stalker (1979)10. července 2020 Stalker (1979) Stalker. Možná jste toto slovo už slyšeli... Ať už jako jméno filmu nebo název připravované počítačové hry. Obojí čerpá z 35 let staré povídky *Piknik u cesty* bratrů Arkadije a Borise […] Posted in Klubové filmy
  • Retro Recenze: Železný opičák16. června 2020 Retro Recenze: Železný opičák Železný Opičák (Ringo Yu) je ve svém městě něco jako Robin Hood - bohatým bere a chudým dává. Wong Kei-ying (Donnie Yen) se dostane do rvačky se zloději, kteří se ho snažili okrást. […] Posted in Klubové filmy
  • Vrána (The Crow) (1994)5. června 2020 Vrána (The Crow) (1994) Netradiční film natočený podle komixové předlohy Jamese O'Barry. Příběh je nejen poznamenaný životní tragédií autora komixu (opilý řidič mu zabil snoubenku), ale i tragickou smrtí […] Posted in Klubové filmy
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...