Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Mrtvé město - Mors omnia aequat

Mrtvé město - Mors omnia aequat

n200907311145 04
n200907311145 04

Mrtvé městoJedná se o krát­kou fre­e­ware adven­tu­ru od týmu s názvem NihiliS.  Zaujala mě. Jestli stej­ně zapů­so­bí i na vás... 

 

Příběh

Hlavní posta­vu pro­pus­ti­li z blá­zin­ce, ale důvo­dů k rados­ti moc nemá. Nechme ji pro­mlu­vit!
„Asi hodi­nu poté, co mě pus­ti­li z cvo­kár­ny, jsem zapa­dl do jed­no­ho baru a …….“
„Musel jsem splách­nout všech­no to, co do mě tam nacpa­li a něčím zapl­nit pro­past v duši. Pak jsem šel domů.“
„Strávil jsem na psy­chi­atrii snad tři měsíce…snad mili­ón let. Trilión poku­sů o sebe­vraž­du. Celou tu dobu špat­ný sny…sny o jejích očích, krvi a bez­na­dě­ji.“
„Bloudil jsem deš­ti­vou nocí až do rána, v hla­vě vzpo­mín­ku…“ „Vzpomínku na deš­ti­vou noc před tře­mi měsí­ci.“

Mrtvé město - PostavyChce pomstít svo­ji dív­ku, kte­rou někdo zavraž­dil. Zatímco pro poli­cii je celá zále­ži­tost dal­ší slož­kou v kar­to­té­ce, jeho pohá­ní bez­moc­ný vztek a je ocho­ten obě­to­vat pát­rá­ní kaž­dý oka­mžik své­ho živo­ta.

Pachatele nikdo nevi­děl, nejsou žád­né sto­py, tak­že pří­pad se zdá být sko­ro neře­ši­tel­ný. Hlavního hrdi­nu (kte­rý nemá jmé­no) nic z toho neod­ra­zu­je a postup­ně začí­ná obje­vo­vat, co sto­jí za vraž­dou jeho pří­tel­ky­ně.

Ovládání

Vše se ovlá­dá kom­plet­ně myší. Levé tla­čít­ko myši slou­ží k pro­vá­dě­ní akcí a k mani­pu­la­ci s před­mě­ty, pra­vé tla­čít­ko slou­ží ke zkou­má­ní věcí kolem či před­mě­tů v inven­tá­ři. Do inven­tá­ře se dosta­ne­te naje­tím kur­zo­ru k hor­ní­mu okra­ji obra­zov­ky. Do menu s nahrá­vá­ním či uklá­dá­ním pozic se dosta­ne­te klik­nu­tím na kru­ho­vý sym­bol v pra­vé dol­ní čás­ti obra­zov­ky. Tedy v pod­sta­tě kla­si­ka.

Vizuální zpra­co­vá­ní a atmo­sfé­ra

Mrtvé město - Na hřbitověPokud jde o gra­fic­kou strán­ku hry, tak toto díl­ko běží pod engi­nem Wintermute. Modely postav jsou 2D a dodá­va­jí hře jakousi oso­bi­tost. Příběh je vyprá­věn pro­střed­nic­tvím komik­so­vých scén, stej­ně jako tře­ba ve hře Max Payne. Dost to při­dá­vá atmo­sfé­ře.

Ta je jako vystři­že­ná z fil­mu Sin City či už zmi­ňo­va­né hry Max Payne. Vše se ode­hrá­vá v noci či ve stí­nech, ven­ku prší a nesmě­le pobli­ká­va­jí reklam­ní neó­ny. Vzduchem se šíří, stesk a bez­na­děj, žád­ná víra v hez­ký zít­řek, jen uvě­do­mo­vá­ní si šedé rea­li­ty a zase to mono­tón­ní bub­no­vá­ní deš­tě za okny. Když si hru zahra­je­te večer nebo v noci, napl­no pro­ži­je­te vše, co se zde pokou­ším popi­so­vat.

Jistě zde pozná­te někte­ré zná­mé osob­nos­ti (posta­vy jsou vlo­že­ny z obráz­ků). Proto až si bude­te poví­dat s někým, kdo se např. jme­nu­je Winn Benzen, urči­tě si vzpo­me­ne­te, kdo pro­půj­ču­je této posta­vě svůj zevněj­šek.

Mrtvé město - HalucinaceTaké musím upo­zor­nit na sku­teč­nost, že dia­lo­gy nejsou jazy­ko­vě vylu­ho­va­né a pros­té růz­ných výra­zů, kte­ré u mno­hých lidí budí pobou­ře­ní nejen ve tvá­ři. Nikomu neu­blí­ží, pře­cit­li­vě­lé oso­by mohou vybí­rat z vel­ké nabíd­ky jiných adven­tur.

Audio zpra­co­vá­ní

Hudba je tesk­ná a ponu­rá. Rovněž zvu­ky na nála­dě nepři­dá­va­jí. Hudebních moti­vů bohu­žel není moc. Nicméně ten­to fakt sou­vi­sí s tím, že hra samot­ná není dlou­há, ba ani loka­cí zde není  tolik.

Zhodnocení

Dobrá vol­ba na večer. Myslím to doslo­va - dá se dohrát asi za hodi­nu. Depresivní atmo­sfé­ra (na tako­vou hru musí­te mít odpo­ví­da­jí­cí nála­du...), kte­rou zvý­raz­ňu­je hud­ba i cel­ko­vé ladě­ní dia­lo­gů. Příběh z pome­zí obou svě­tů - rea­li­ty a „sno­vé sku­teč­nos­ti“. Freeware, čes­ky, asi 10 MB. Z mé stra­ny je to vše, zby­tek je na vás.

Název: Mrtvé měs­to

Žánr: Adventura

Systémové poža­dav­ky: CPU 350 Mhz, 64 MB RAM

Výrobce: NihiliS

Rok: 2004

Typ: Freeware


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94681 s | počet dotazů: 230 | paměť: 56213 KB. | 29.05.2022 - 13:46:38