Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Mrtvá zóna - další kultovní film Davida Cronenberga

Mrtvá zóna - další kultovní film Davida Cronenberga

Mrtvaona

Učitel Johnny Smith (Christopher Walken) strá­ví po těž­ké auto­ne­ho­dě pět let v kóma­tu. Když se pro­be­re, zjis­tí, že má zvlášt­ní schop­nost vidět do minu­los­ti i do budouc­nos­ti. Stačí, aby se dotkl něčí ruky, a hned vidí, co dotyč­ný pro­žil v dět­ství či co ho v dohled­né době čeká. Po krát­kém váhá­ní se roz­hod­ne pomoct poli­cii v pát­rá­ní po maso­vém vra­ho­vi mla­dých dívek. Jenže jeho vize jej vyčer­pá­va­jí a jsou děsi­vé. V jed­né z nich dokon­ce vidí, jak příští ame­ric­ký pre­zi­dent Greg Stillson (Martin Sheen) roz­pou­tá ato­mo­vou vál­ku. Johnny náh­le sto­jí před těž­kou otáz­kou: má nechat budouc­nost tak, nebo se poku­sí zachrá­nit svět?

Spisovatel Stephen King sti­hl za svou dosa­vad­ní kari­é­ru napsat nespo­čet romá­nů či poví­dek a logic­ky též vzni­kl podob­ný počet fil­mo­vých či seri­á­lo­vých adap­ta­cí, při­čemž někte­ré dopa­da­jí vel­mi dob­ře (Zelená míle, Osvícení, Doktor Spánek, To 1-2 od Andy Muschiettiho, seri­ál 11. 22. 63), někte­ré více­mé­ně prů­měr­ně (Geraldova hra) a někte­ré zase vel­mi špat­ně (Běžící muž, Cell, Ve vyso­ké trá­vě). Každý kdo poté četl mini­mál­ně jed­nu Kingovu kni­hu ví, že je jeho díla vel­mi těž­ké věr­ně zpra­co­vat už kvů­li tomu jak obsáh­lé jeho romá­ny býva­jí a jak je King ve svých kni­hách pro­slu­lý až pun­tič­kář­ským vysvět­lo­vá­ním a vykres­lo­vá­ním nejmen­ších detai­lů. A i pro­to těch dob­rých zástup­ců fil­mo­vých Kingových adap­ta­cí není zas tak moc ale přes­to jich něko­lik dob­rých je. A jed­na z těch pove­de­ných adap­ta­cí je při­tom neprá­vem tak tro­chu více­mé­ně zapad­lá a čas­to ani nedo­chá­zí k její­mu zmínění- A to jest Mrtvá zóna.

Už kni­ha je v rám­ci Kingovy bib­li­o­gra­fie vel­mi neob­vyk­lá a i přes­to, že obsa­hu­je Kingovy více­mé­ně tra­de­mar­kov­ské mys­te­ri­oz­ní prv­ky se už zde King více věnu­je psy­cho­lo­gii hlav­ní­ho hrdi­ny, což sice bral na zře­tel i vel­mi čas­to i před­tím, prá­vě u kniž­ní Mrtvé zóny se ale důraz opro­ti kla­sic­kým Kingovým romá­nům tak tro­chu pro­ho­dil a to samé více­mé­ně pla­tí i o fil­mo­vé adap­ta­ci. Režisérem a spo­lusce­náris­tou (spo­leč­ně s Jeffrey Boamem) této adap­ta­ce se poté stal David Cronenberg, pro­slu­lý reži­sér, kte­rý měl v roce 1983 své nej­slav­něj­ší sním­ky jako Moucha nebo Crash ješ­tě před sebou. A před­sta­vi­te­lem hlav­ní role se poté stal Christopher Walken, kte­rý se tou dobou už mohl chlu­bit Oscarem za výkon ve fil­mu Lovec jele­nů, po tomhle fil­mu ale Christopher Walken vět­ši­nu své kari­é­ry už ztvár­ňo­val pou­ze šíle­né posta­vy či cha­risma­tic­ké zápo­rá­ky (Batman se vra­cí, Pravdivá roman­ce). V Mrtvé zóně se nety­pic­ky stal hlav­ním klad­ným hrdi­nou a i díky jeho zmí­ně­né­mu cha­rizma­tu a pře­de­vším jeho jedi­neč­né­mu akcen­tu to byla jas­ná cas­tingo­vá tre­fa do čer­né­ho, kte­rá je vlast­ně jen tako­vou třeš­nič­kou na dor­tu vel­mi pove­de­né Kingovské adap­ta­ce, kte­rá má sku­teč­ně smůlu v tom, že jí nezná víc lidí.

Cronenbergova Mrtvá zóna je po fil­mař­ské strán­ce bra­vur­ní prá­ce s úžas­ně budo­va­nou atmo­sfé­rou a napros­to skvě­lým pra­co­vá­ním s emo­ce­mi. Mrtvá zóna poté není horo­rem v pra­vém slo­va smyslu- Je tu sice pár (vel­mi efekt­ních) leka­ček, tady se jde ale sku­teč­ně spí­še ces­tou toho nahnat mra­zi­vou atmo­sfé­ru skrz stras­tipl­nou pouť hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré­mu se život od zákla­du změ­ní a sám vlast­ně neví jak svou novou spe­ci­ál­ní schop­nost vnímat- Je to pro­kle­tí nebo dar? Johnny Smith neví a pře­de­vším se pořád musí smi­řo­vat s fak­tem, že při­šel o 5 let živo­ta, více­mé­ně při­šel o lás­ku živo­ta a po zjiš­tě­ní o exis­ten­ci jeho schop­nos­ti už mu návrat do nor­mál­ní­ho živo­ta roz­hod­ně nehro­zí. Johnny se poté musí vyrov­ná­vat také s reak­cí veřej­nos­ti a násled­ně i fak­tem, že vlast­ně v živo­tě nemá aktu­ál­ně žád­nou jis­to­tu. Do toho se tu pořád pra­cu­je s jeho vzta­hem k ženě o kte­rou kvů­li kóma­tu při­šel a fak­tem, že se oba navzá­jem pořád milu­jí. Akorát je háček, že je Jimmyho býva­lá nyní vda­ná a navíc mat­ka 10-měsíčního chlap­ce. Všechny tyhle váž­né momen­ty by samo­se­bou nefun­go­va­li kdy­by byl Walken napros­té pole­no. Jenomže háček je v tom, že samo­zřej­mě není a prá­vě na Walkenovi do vel­ké míry sto­jí a padá celá Mrtvá zóna.

S Cronenbergem vlast­ně žád­né před­cho­zí zku­še­nos­ti nemám, už u Mrtvé zóny je ale cítit jeho poje­tí pro mně dost dob­ře zná­mé z vyprá­vě­ní. Především je vidět, že tak vyhlá­še­né­mu šíle­né­mu fil­ma­řo­vi tahle lát­ka sed­la a je to poznat pře­de­vším v sil­ném režij­ním ucho­pe­ní díky kte­ré­mu film fun­gu­je tak dob­ře.

Film je do jis­té míry aktu­ál­ní skrz fakt, že posta­va Grega Stillsona je více­mé­ně Donald Trump ve svě­tě Stephena Kinga. Martin Sheen zde toho­hle zka­že­né­ho poli­ti­ka napros­to bra­vur­ně ztě­les­ňu­je a pře­de­vším doká­že zahrát dvě min­ce tako­vé­ho prů­měr­né­ho poli­ti­ka: Tedy tako­vou na veřej­nos­ti, kdy se poli­tik tvá­ří jako nej­vět­ší dob­rák a poté tu zka­že­nou jakmi­le dojde na osob­ní zále­ži­tos­ti. Stephen King dost mož­ná ve sty­lu Jimmyho Smitha Donalda Trumpa svě­tu před­po­vě­děl a i díky tomu sto­jí si Mrtvou zónu dohnat v aktu­ál­ní době kdy aktu­ál­ně star­tu­je Trump vs Biden: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti.

Ze samot­né­ho téma­tu jde mož­ná vytřís­kat tolik, že ve finá­le vždy musí nad Mrtvou zónou vlád­nout pocit jis­té nena­pl­ně­né pří­le­ži­tos­ti. Stejně tak se Mrtvá zóna nevy­hý­bá men­ším zvlášt­ním dra­ma­tur­gic­kým roz­hod­nu­tím a samot­ný zvlášt­ní dar hlav­ní­ho hrdi­ny šlo mož­ná zpra­co­vat tro­chu lépe, přes­to se ale Mrtvé zóně ve finá­le něco víc výraz­ně vyčí­tá. Tenhle atmo­sfé­ric­ký thriller je totiž vylo­že­ně audi­o­vi­zu­ál­ním zážit­kem, kte­rý sto­jí za povin­né zhléd­nu­tí. Závěrečná katar­ze je mož­ná sme­te­na ze sto­lu tak tro­chu zma­teč­ně, emo­ci­o­nál­ní finá­le ale veš­ke­ré nedu­hy tak tro­chu vyna­hra­dí a pře­de­vším tak tro­chu utvr­dí divá­ka v tom, že viděl něco spe­ci­ál­ní­ho. Prostě a jed­no­du­še sku­teč­ně jed­na z nej­lep­ších adap­ta­cí Stephena Kinga a jeden z život­ních výko­nů Christophera Walkena. Co víc si přát?

Trailer:


Verdikt: 4 z 5


Photo © Dino De Laurentiis Compan


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...