Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

n200903191005 Corpse Bride
n200903191005 Corpse Bride
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Corpse Bride12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stá­le chuť natá­čet ani­mo­va­né fil­my pod­le vlast­ních lite­rár­ních před­loh. Filmoví pro­du­cen­ti zase měli díky zvuč­né­mu jmé­nu auto­ra stá­le chuť do tako­vých pro­jek­tů inves­to­vat. Právě sou­hra těch­to fak­to­rů umož­ni­la vznik­nout popi­so­va­né­mu dílu z obdo­bí 19. sto­le­tí, kte­ré sle­du­je osud mla­dé­ho Victora, jenž bude muset uči­nit nesnad­nou vol­bu. Ale popo­řád­ku! 

Movitá, leč neu­ro­ze­ná rodi­na Van Dortů, zbo­hat­lá pro­de­jem ryb, již dáv­no sní o postu­pu na spo­le­čen­ském žeb­říč­ku. Teď se jí k tomu naský­tá vhod­ná pří­le­ži­tost v podo­bě šlech­tic­ké rodi­ny Everglotů řeší­cích opač­ný pro­blém, a to nedo­sta­tek finanč­ních pro­střed­ků k zajiš­tě­ní les­ku rodin­né­ho jmé­na. Zasněný roman­tik Victor Van Dort si pro­to z vůle rodi­čů musí vzít jedi­nou dce­ru Everglotů.

Corpse Bride - svatbaZe začát­ku všech­no jde rela­tiv­ně dob­ře. Bohužel ner­vóz­ní Victor nedo­ká­že správ­ně dát do hro­ma­dy sva­teb­ní pro­slov a k dovr­še­ní vše­ho zlé­ho zapá­lí nastá­va­jí­cí tchýni šaty. S han­bou a napros­to zma­ten utí­ká do lesa, kde urput­ně pilu­je tuto řeč. Nakonec se mu začí­ná dařit, nála­da se zlep­šu­je, v očích hrdi­ny se zra­čí nefal­šo­va­né nad­še­ní, s kaž­dou dal­ší ply­nu­le vyslo­ve­nou větou je víc a víc omá­me­ný, až nako­nec - v gra­do­va­ném finá­le, rov­něž cvič­ně, nasa­zu­je roz­já­sa­ný Victor sva­teb­ní prs­ten na jakousi vět­vič­ku.

Větvička ale není, čím se zdá­la být! Záhy se němu nata­hu­je a Victor s údě­sem zjiš­ťu­je, že jde o část zápěs­tí, jež ply­nu­le pokra­ču­je v ruku, rame­no a pře­chá­zí v tělo mrt­vé dív­ky ve zbyt­cích sva­teb­ních šatů, kte­rá mu s radost­ným pohle­dem v časem a smr­tí pozmě­ně­né tvá­ři říká nad­še­né: „Ano!“ O úder srd­ce poz­dě­ji je zko­pr­ně­lý ženich vle­čen do říše mrtvých. Teď si hlav­ní hrdi­na může vybrat, zda zůsta­ne s hezkou, avšak poně­kud mrt­vou nevěs­tou pod zemí, nebo se bude pokou­šet o návrat k o něco méně hez­ké, zato 100% živé nevěs­tě na povrchu.

Corpse Bride - zábavaJe zají­ma­vé, že Tim Burton před­vá­dí svět mrtvých plněj­ším živo­ta, než svět živých. Na zem­ském povrchu je stá­le noc a chmur­né stí­ny, při pohle­du na archi­tek­tu­ru i lidi se pod divá­ko­vu kůži vkrá­dá chlad. Jde o vel­ký kon­trast ve srov­ná­ní se živo­tem pod zemí. Zatímco se živí pozůsta­lí pohy­bu­jí v oko­vech ste­re­o­ty­pu, jejich mrt­ví pří­buz­ní si napl­no uží­va­jí záhrob­ní­ho živo­ta v hluč­ných a vese­lých krč­mách ve stej­ně roz­do­vá­dě­né spo­leč­nos­ti mrtvých i živých kre­a­tur za dopro­vo­du kape­ly kos­ter pod vede­ním míst­ní­ho Raye Charlese v typic­kých čer­ných brý­lích hra­jí­cí­ho na kla­vír.

Mrtví mají rov­něž smy­sl pro humor (čer­ný pocho­pi­tel­ně). Díky tomu může autor roze­hrá­vat bez­po­čet scé­nek s milý­mi a sym­paťác­ký­mi oby­va­te­li pod­ze­mí. Samostatnou kapi­to­lou je v tomhle smě­ru mrt­vá nevěs­ta, kte­rá co chví­li ztrá­cí oko a v jejíž hla­vě žije zele­ný čer­vík, s nímž hrdin­ka neu­stá­le roz­mlou­vá. Z jiných postav se rov­něž vyjí­má čer­ná vdo­va a inte­lek­tu­ál­ský „ske­le­ton“ kni­ho­mol, díky jehož zaklí­nadlu dosta­ne nesou­ro­dá dvo­ji­ce mož­nost vyjít na povrch, aby Victor mohl před­sta­vit nevěs­tu rodi­čům, což polo­ží základ poin­tě celé­ho fil­mu.

Corpse Bride - mrtvé děťátko (2ks), mrtvé štěňátko (1ks)Jako vždy se musí zmí­nit chytla­vá hud­ba Dannyho Elfmana dopl­ně­ná stej­ně chytla­vý­mi tex­ty, vtip­né dia­lo­gy, kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní – Burtonovi oblí­ben­ci Johnny Depp, Helena Bonham Carterová či tře­ba Christopher Lee jako výraz­ný pas­tor. To vše zasa­ze­né do, Burtonem oblí­be­né­ho, vik­to­ri­án­ské­ho pro­stře­dí, kte­ré přes­to nepo­strá­dá roman­tic­ké vib­ra­ce. I tech­nic­ké zpra­co­vá­ní je svým způ­so­bem uni­kát­ní. Od dob Ukradených Vánoc uply­nu­lo přes deset let a tech­no­lo­gie výraz­ně pokro­či­ly, čehož bylo v Mrtvé nevěs­tě nále­ži­tě vyu­ži­to.

Nechtěl bych oba fil­my srov­ná­vat. Ukradené Vánoce byly ve své době men­ší revo­lu­cí a prá­vem si zaslou­ži­ly mís­to v his­to­rii. Z toho­to hle­dis­ka není Mrtvá nevěs­ta výraz­ným dílem. Zajímavé - jed­no­znač­ně ano, přes­to o kou­sek méně, než před­chůd­ce. Každopádně pokud jste Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona dopo­sud nevi­dě­li, dočtě­te text a ihned ji začně­te shá­nět!

Teď!

Název: Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)
Žánr: Animovaný / Muzikál
Délka: 78 minut
Rok: 2005
Země: Velká Británie / USA
Režie: Tim Burton, Mike Johnson
Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Albert Finney, Richard E. Grant, Christopher Lee, Joanna Lumley, Danny Elfman, Michael Gough, Tracey Ullman, Jane Horrocks, Deep Roy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,75732 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60992 KB. | 07.06.2023 - 00:37:37