Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - na Blu-ray

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - na Blu-ray

MrnouskoveScreen
MrnouskoveScreen

Tak jsem si pus­til dal­ší film na Blu-ray. Mrňouskové: Údolí ztra­ce­ných mra­ven­ců, celý hodi­nu a půl dlou­hý film. V kině jsem je nesti­hl, a tak jsem se na ně s moji pří­tel­ky­ní podí­val na moji tele­vi­zi. Po kon­ci fil­mu jsem dospěl k závě­ru, že film je přes­ně to, na co budu kou­kat s mými dět­mi. Nebude to žád­né japon­ské ani­me, nebu­de to žád­né akč­ní ter­no. Bude to fran­couz­ský Ferda Mravenec (beruš­ka).mrnouskove-udoli-ztracenych-mravencu_3D-O

Něco malé­ho z recen­ze: O Údolí ztra­ce­ných mra­ven­ců, lze jed­no­znač­ně říci, že je to skvě­lá vol­ba napří­klad pro sobot­ní večer­ní pro­mí­tá­ní ve Vašem obý­vá­ku spo­leč­ně s Vašimi děti, kte­ré se jis­tě nebu­dou nudit, ale hlav­ně nebu­de­te se nudit ani Vy a děti se i něco málo dozví o tom, jak to cho­dí v pří­ro­dě, tako­vou leh­kou odde­cho­vou for­mou.

Myslím, že kou­pí toho­to fil­mu nepro­hlou­pí­te. Pro své malé děti je to přes­ně to, co se jim líbí. V rám­ci typic­ké sty­li­za­ce celé­ho seri­á­lu Mrňouskové  je obraz doko­na­lý. Zvukově si fanouš­ci fil­mu uži­jí. Celé lány, lesy i mra­ve­niš­tě jsou jak živé. Nejen v ori­gi­ná­le, kte­rý je v DTS-HD Master Audio, ale i čes­ké ver­zi, kte­rá má nada­bo­va­né pou­ze úvod­ní slo­vo. Potom je celý film pou­ze o zvu­cích pří­ro­dy. Je ale ško­da, že nosič neob­sa­hu­je žád­né bonu­sy, ale když oče­ká­vá­te film za 199 Kč, tak v něm bonu­sy být nemu­sí. Pokud máte 3D tele­vi­zi, tak si kup­te 3D ver­zi, veš­ke­rá pří­ro­da ve 3D pěk­ně vynik­ne a více uži­je­te v kom­bi­na­ci se zvu­kem všech pří­rod­ních krás.

Koupí nosi­če fil­mu s Mrňousky váž­ně nepro­hlou­pí­te, pro vaše malé děti je to pra­vé, zaba­ví je to na hodi­nu a půl a nebu­dou z nich žád­ní akč­ní hrdi­no­vé. Budou mít rádi pří­ro­du a malé beruš­ky, kte­ré můžou zachrá­nit svět.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

MrnousciBitrate

Screeny z Blu-ray

Screeny ve vět­ším roz­li­še­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,14925 s | počet dotazů: 223 | paměť: 56904 KB. | 29.05.2022 - 03:44:16