Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - 90%

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - 90%

1
1

Film Mrňouskové byl posta­ven na zákla­dě seri­á­lu Mrňousci, kte­rý se vysí­lá od roku 2006, zná je jis­tě kaž­dý a pokud ne, tak jej zna­jí urči­tě Ti nejmen­ší. V seri­á­lu se jed­ná se o pěti­mi­nu­to­vé pří­běhy těch nejmen­ších zví­řá­tek z pří­ro­dy. Jako celo­ve­čer­ní film Mrňouskové: Údolí ztra­ce­ných mra­ven­ců, měl pre­mi­é­ru 26. 12. 2013 a byl vysí­lán jak na 2D, tak 3D ver­zi. Recenzovaná část je z pohle­du 2D ver­ze, ale už teď mohu říci, že pokud jste jej vidě­li ve 3D ver­zi nebo máte doma TV, kte­rá toto pod­po­ru­je, musí to být nád­her­ný poži­tek pro oči, jak pro vel­ké­ho divá­ka, tak pro malé­ho. Zhruba 89 minu­to­vý sní­mek vzni­kl ve Francii, kde na jeho vzni­ku pra­co­va­li auto­ři Thomas Szabo a Héléne Giraud a roz­hod­ně byli posta­ve­ni před vel­kou výzvu. Úsilí se auto­rům vypla­ti­lo, i když se jed­ná o men­ší stu­dio, kte­ré nemě­lo tak vel­ký roz­po­čet, své pub­li­kum si film roz­hod­ně našel.

1Tím, že má film sil­ný pří­běh i když zvu­ko­vě je slab­ší, jeli­kož se jed­ná o film, ve kte­rém nena­lez­ne­te žád­né mlu­ve­né slo­vo, tak je i pro toho dospě­lé­ho divá­ka zají­ma­vým. Ve fil­mu se nachá­zí zvu­ky pří­ro­dy a jakési pobru­ko­vá­ní hlav­ních malých zví­ře­cích akté­rů. Po gra­fic­ké strán­ce je film ani­mo­va­ný s náde­chem živé pří­ro­dy, což fil­mu při­pi­su­je obdiv za zau­je­tí nejen těch nejmen­ších. Ve 2D ver­zi byla gra­fic­ká strán­ka fil­mu vel­mi pěk­ná a ve 3D ver­zi, si jej taky nenech­te ujít, pokud máte tu mož­nost, urči­tě bude­te se svý­mi rato­lest­mi vel­mi mile pře­kva­pe­ni. Samotné dění ve fil­mu je ladě­no pře­chod­ně vti­pem, napě­tím a je i něco málo pouč­ný, kdy se dětem při­bli­žu­je dění v pří­ro­dě a jak to můžou mít napří­klad těž­ké tako­vá malá stvo­ře­ní. Vyobrazená kva­li­ta mrňous­ků, v našem pří­pa­dě zví­řá­tek, je vel­mi kva­lit­ní, kdy dopo­drob­na vidí­te napří­klad beruš­ku, kte­rá vzlé­tá a jak postup­ně roz­táh­ne kří­d­la nebo jak žijí mra­ven­ci, ale nejed­ná se o žád­ný pří­ro­do­pis­ný film, jed­ná se o ani­mák, kte­rý nás má zaujmout, tak­že o akci a tro­chu vti­pu mezi zví­řát­ky není nou­ze.

2V pří­bě­hu se jed­ná o nepřá­tel­ství a přá­tel­ství zví­řá­tek. Jako nepřá­te­lé mezi sebou hned na začát­ku sto­jí beruš­ka v hlav­ní roli pro­ti komá­ro­vi a poté čer­ve­ní mra­ven­ci pro­ti čer­ným mra­ven­cům a zkus­te si tip­nout, jak to dopad­ne. Přátelství je mož­né pře­ci i mezi zví­řát­ky a co naplat, že je to zrov­na beruš­ka a mra­ve­nec.

O fil­mu Mrňouskové: Údolí ztra­ce­ných mra­ven­ců, lze jed­no­znač­ně říci, že je to skvě­lá vol­ba napří­klad pro sobot­ní večer­ní pro­mí­tá­ní ve Vašem obý­vá­ku spo­leč­ně s Vašimi děti, kte­ré se jis­tě nebu­dou nudit, ale hlav­ně nebu­de­te se nudit ani Vy a děti se i něco málo dozví o tom, jak to cho­dí v pří­ro­dě, tako­vou tou odde­cho­vou for­mou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81824 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56666 KB. | 02.07.2022 - 06:29:10