Kritiky.cz > Recenze knih > Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů

Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů

MrazivOhen

Autorka kni­hy Amanda Hockingová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka fan­ta­sy roman­ti­ky pro mla­dé. Na začát­ku své kari­é­ry, co by spi­so­va­tel­ky, si kni­hy vydá­va­la na své na vlast­ní nákla­dy, což je v sou­čas­né době chvá­ly­hod­né, že se doká­za­la udr­žet na trhu. Mladá talen­to­va­ná spi­so­va­tel­ka vyda­la již 17 romá­nů, mezi ně pat­ři i před­cho­zí tři díly ze Světa Tryllů s názvy Dědička, Rozpolcení a Boj o trůn, kte­ré se sta­ly boo­mem v Americe a Amandu Hockingovou, vel­mi pro­sla­vi­ly, zejmé­na pro­to, že se jed­na­lo o digi­tál­ní dis­tri­buce pomo­cí E-Book, při kte­rém si při­šla na sluš­ný výdě­lek a moh­la tak inves­to­vat do vydá­ní svých dal­ších knih.

Teď už tro­chu k nastí­ně­ní děje v kni­ze. Mladičká sto­pař­ka Bryn, kte­rá je v naší kníž­ce hlav­ní posta­vou má za úkol při­vést pod­vr­žen­ce, kte­rý měl být navrá­cen do své původ­ní rodi­ny. Co čert nechtěl, celé se to začne kom­pli­ko­vat. Bryn potká své­ho dáv­né­ho nepří­te­le Konstantina Blacka, kte­rý byl v jejím dět­ství jejím vzo­rem, ale až do té chví­le, než chtěl zabít její­ho otce, kte­ré­ho teh­dy ošk­li­vě zra­nil a nebít její pří­tom­nos­ti, mohl být oprav­du mrtev. Podvržence mar­ki­sa Berlinga se jí poda­ří v pořád­ku při­vést, avšak od té doby se začnou dít podiv­né věci. Další pod­vr­žen­ce, kte­ré mají za úkol při­vést, začí­ná někdo uná­šet a někte­ré se bohu­žel už nepo­da­ří navrá­tit, pro­to­že byli zavraž­dě­ni a vel­ké pode­zře­ní padá prá­vě na Konstantina Blacka a jeho kom­pli­ce. Během své prá­ce se zami­lu­je do své­ho šéfa Ridleyho Dresdena, kte­rý je bohu­žel už zada­ný, a tak si od něj musí držet cito­vý odstup, zdá se ale, že on k ní také něco cítí, ale jak to s nimi dopad­ne, to je ve hvězdách. Během dal­ší­ho úko­lu jsou povo­lá­ni Bryn a Ridley spo­leč­ně, ale jak se zdá, bliž­ší vztah mezi nimi během této doby nevznik­ne. Poslední úkol bohu­žel nedo­kon­čí a vra­ce­jí se tak oba na základ­nu.

Příběh je veli­ce uta­ha­ný a na začát­ku to vůbec neby­lo záživ­né, mož­ná je to jen pro­to, že je to prv­ní nastí­ně­ní sezná­me­ní s pří­bě­hem, aby kni­ha moh­la dál pokra­čo­vat. Nápad autor­ky byl dob­rý, ale kni­ha postrá­dá napě­tí, na kte­ré je čte­nář zvyk­lý, aby udr­že­lo jeho pozor­nost. Do pří­bě­hu se musí­te vžít, aby se Vám po chvil­ce nestal nud­ným a kníž­ku, jste tak neod­lo­ži­li. Mě osob­ně se moc dob­ře nečet­la, tím, ale neří­kám, že jde o kni­hu, kte­rá pro mě neby­la zají­ma­vá, byla pros­tě jiná a mož­ná po pře­čte­ní dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré by mělo vyjít ten­to rok, si mož­ná ten­to žánr oblí­bím. Při pře­čte­ní kni­hy jsem vůbec nepo­cho­pi­la, v jaké době se pří­běh se ode­hrá­vá, bylo to tako­vé straš­ně zma­teč­né. Uvidíme, jak se s tím spi­so­va­tel­ka dále pope­re. Konec pří­bě­hu je tako­vý neko­nec, jsou tam až moc ote­vře­né mož­nos­ti, jak to všech­no může dopad­nout.

Název kni­hy Mrazivý oheň, moc neod­po­ví­dal obsa­hu kni­hy, člo­věk oče­ká­val něco úpl­ně jiné­ho, než se násled­ně pře­čte­ním dozvě­děl. Vazba kni­hy je moc pěk­ná, ale obsah kni­hy už tak záživ­ný nebyl. Vzhledem k ceně kni­hy a počtu stran cel­ko­vých 272, bych oče­ká­va­la více, o zane­chá­ní dojmu ze čte­né­ho pří­bě­hu, ve mně to bohu­žel zane­cha­lo spí­še pachuť a nevím, zda­li bych se roz­hod­la o kou­pi dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní Je, ale mož­né, že ten­to žánr si najde své čte­nář­ské pří­z­niv­ce spí­še z řad mlá­de­že, kte­ré autor­ce nepo­ka­zí reno­mé. Další pokra­čo­vá­ní, kte­ré by měla autor­ka vydat, jsou pod názvy Políbená ledem datum vydá­ní 1. 5. 2017 a posled­ní tře­tí díl pod názvem Křišťálové krá­lov­ství je ve fázi pří­pra­vy, datum zatím není znám.


 • Druh zboží:Kniha
  Autor:Amanda Hockingová
 • Žánr:romantika, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy pro děti
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 17.10.2016
 • Doporučeno od:12 let
 • EAN:9788075441966
 • Počet stran:272 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:130x200 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 199 Kč.

 • Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení1. října 2017 Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení Léto nás v posledních dnech začíná opouštět, a to je podle mě nejlepší doba na to, abychom si ho připomenuli. Jak jinak než nějakou tematickou letní knihou! Letní dny a noci, 12 […] Posted in Recenze knih
 • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […] Posted in Recenze knih
 • Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou7. listopadu 2018 Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou Kniha čtenáře zavádí do trochu smyšlené minulosti, kdy Valoriáni vyhráli válku a podmanili si Herrnaskou zemi, zabrali domovy lidem, kteří se stali jejich otroky. 17 letá Kestrel, dcera […] Posted in Recenze knih
 • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […] Posted in Recenze knih
 • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
 • Láska ze školního autobusu19. března 2017 Láska ze školního autobusu Ke knížce americké spisovatelky Rainbow Rowellové jsem přistupovala trochu skepticky. Na první velmi letmý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střední […] Posted in Recenze knih
 • Her - 75%31. ledna 2014 Her - 75% Film Her je hlavně romantickým snímkem, který by se nechal brát i i jako jemná satira, která okrajově glosuje současné lidské chování. Ocitáme se v blíže nespecifikované budoucnosti, ve […] Posted in Filmové recenze
 • Carol (2015) - 85%22. dubna 2016 Carol (2015) - 85% Příběh lesbického románku v 50. letech, tak by se asi dal stručně charakterizovat film Carol, jenž měl v ČR premiéru 21. dubna. Mladá prodavačka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v […] Posted in Filmové recenze
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...