Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů

Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů

MrazivOhen

Autorka kni­hy Amanda Hockingová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka fan­ta­sy roman­ti­ky pro mla­dé. Na začát­ku své kari­é­ry, co by spi­so­va­tel­ky, si kni­hy vydá­va­la na své na vlast­ní nákla­dy, což je v sou­čas­né době chvá­ly­hod­né, že se doká­za­la udr­žet na trhu. Mladá talen­to­va­ná spi­so­va­tel­ka vyda­la již 17 romá­nů, mezi ně pat­ři i před­cho­zí tři díly ze Světa Tryllů s názvy Dědička, Rozpolcení a Boj o trůn, kte­ré se sta­ly boo­mem v Americe a Amandu Hockingovou, vel­mi pro­sla­vi­ly, zejmé­na pro­to, že se jed­na­lo o digi­tál­ní dis­tri­buce pomo­cí E-Book, při kte­rém si při­šla na sluš­ný výdě­lek a moh­la tak inves­to­vat do vydá­ní svých dal­ších knih.

Teď už tro­chu k nastí­ně­ní děje v kni­ze. Mladičká sto­pař­ka Bryn, kte­rá je v naší kníž­ce hlav­ní posta­vou má za úkol při­vést pod­vr­žen­ce, kte­rý měl být navrá­cen do své původ­ní rodi­ny. Co čert nechtěl, celé se to začne kom­pli­ko­vat. Bryn potká své­ho dáv­né­ho nepří­te­le Konstantina Blacka, kte­rý byl v jejím dět­ství jejím vzo­rem, ale až do té chví­le, než chtěl zabít její­ho otce, kte­ré­ho teh­dy ošk­li­vě zra­nil a nebít její pří­tom­nos­ti, mohl být oprav­du mrtev. Podvržence mar­ki­sa Berlinga se jí poda­ří v pořád­ku při­vést, avšak od té doby se začnou dít podiv­né věci. Další pod­vr­žen­ce, kte­ré mají za úkol při­vést, začí­ná někdo uná­šet a někte­ré se bohu­žel už nepo­da­ří navrá­tit, pro­to­že byli zavraž­dě­ni a vel­ké pode­zře­ní padá prá­vě na Konstantina Blacka a jeho kom­pli­ce. Během své prá­ce se zami­lu­je do své­ho šéfa Ridleyho Dresdena, kte­rý je bohu­žel už zada­ný, a tak si od něj musí držet cito­vý odstup, zdá se ale, že on k ní také něco cítí, ale jak to s nimi dopad­ne, to je ve hvězdách. Během dal­ší­ho úko­lu jsou povo­lá­ni Bryn a Ridley spo­leč­ně, ale jak se zdá, bliž­ší vztah mezi nimi během této doby nevznik­ne. Poslední úkol bohu­žel nedo­kon­čí a vra­ce­jí se tak oba na základ­nu.

Příběh je veli­ce uta­ha­ný a na začát­ku to vůbec neby­lo záživ­né, mož­ná je to jen pro­to, že je to prv­ní nastí­ně­ní sezná­me­ní s pří­bě­hem, aby kni­ha moh­la dál pokra­čo­vat. Nápad autor­ky byl dob­rý, ale kni­ha postrá­dá napě­tí, na kte­ré je čte­nář zvyk­lý, aby udr­že­lo jeho pozor­nost. Do pří­bě­hu se musí­te vžít, aby se Vám po chvil­ce nestal nud­ným a kníž­ku, jste tak neod­lo­ži­li. Mě osob­ně se moc dob­ře nečet­la, tím, ale neří­kám, že jde o kni­hu, kte­rá pro mě neby­la zají­ma­vá, byla pros­tě jiná a mož­ná po pře­čte­ní dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré by mělo vyjít ten­to rok, si mož­ná ten­to žánr oblí­bím. Při pře­čte­ní kni­hy jsem vůbec nepo­cho­pi­la, v jaké době se pří­běh se ode­hrá­vá, bylo to tako­vé straš­ně zma­teč­né. Uvidíme, jak se s tím spi­so­va­tel­ka dále pope­re. Konec pří­bě­hu je tako­vý neko­nec, jsou tam až moc ote­vře­né mož­nos­ti, jak to všech­no může dopad­nout.

Název kni­hy Mrazivý oheň, moc neod­po­ví­dal obsa­hu kni­hy, člo­věk oče­ká­val něco úpl­ně jiné­ho, než se násled­ně pře­čte­ním dozvě­děl. Vazba kni­hy je moc pěk­ná, ale obsah kni­hy už tak záživ­ný nebyl. Vzhledem k ceně kni­hy a počtu stran cel­ko­vých 272, bych oče­ká­va­la více, o zane­chá­ní dojmu ze čte­né­ho pří­bě­hu, ve mně to bohu­žel zane­cha­lo spí­še pachuť a nevím, zda­li bych se roz­hod­la o kou­pi dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní Je, ale mož­né, že ten­to žánr si najde své čte­nář­ské pří­z­niv­ce spí­še z řad mlá­de­že, kte­ré autor­ce nepo­ka­zí reno­mé. Další pokra­čo­vá­ní, kte­ré by měla autor­ka vydat, jsou pod názvy Políbená ledem datum vydá­ní 1. 5. 2017 a posled­ní tře­tí díl pod názvem Křišťálové krá­lov­ství je ve fázi pří­pra­vy, datum zatím není znám.


  • Druh zboží:Kniha
    Autor:Amanda Hockingová
  • Žánr:romantika, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy pro děti
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní: 17.10.2016
  • Doporučeno od:12 let
  • EAN:9788075441966
  • Počet stran:272 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:130x200 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 199 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04680 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53273 KB. | 02.12.2021 - 23:15:01