Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego

Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego

MravenecZ

Dnes se podí­vá­me na zou­bek jed­no­mu fil­mu, kte­rý je tak tro­chu výji­meč­ný. Řadí se totiž do malé sku­pi­ny kva­lit­ních fil­mů, kte­ré jsou díky stá­va­jí­cím vyso­kým mož­nos­tem 3D gra­fi­ky vytvo­ře­ny kom­plet­ně na počí­ta­či. Navíc je ten­to film kom­plet­ně nada­bo­ván čes­ky, tak­že může­te celou dobu vychut­ná­vat obraz.

Za vzni­kem toho­to fil­mu sto­jí pro něko­ho mož­ná zná­má spo­leč­nost DreamWorks. Film Mravenec Z (ang­lic­ky Ant Z) sice vypa­dá, jako by byl určen těm nejmlad­ším, ale opak je prav­dou. Je určen všem, jen ne těm úpl­ně nejmen­ším. Ale teď si ten­to film hez­ky roze­be­re­me (jako Lego).

Nejdříve si vez­mu na muš­ku děj, tech­nic­kou strán­ku nechám na poz­dě­ji. Hlavní hrdi­na je mra­ve­nec, jehož jmé­no je Z. Potýká se s pro­blé­mem, že je bez­vý­znam­ný a na roz­díl od ostat­ních mra­ven­ců pou­ží­vá hla­vu k myš­le­ní. Bohužel jeho prá­ce děl­ní­ka, kte­rý kope tunel, poně­kud tlu­mí jeho před­nos­ti. Jednou se ale jeho život změ­ní. Zamiluje se totiž do prin­cez­ny a dal­ší den si vymě­ní mís­to se svým pří­te­lem, kte­rý je voják, pro­to­že vojá­ci se zúčast­ní krá­lov­ské pře­hlíd­ky a Z zde může vidět prin­cez­nu. Naneštěstí vojá­ci po před­náš­ce odtáh­nou do boje, ze kte­ré­ho se živý vrá­tí jenom Z. Mravenci totiž bojo­va­li s ter­mi­ty a nedá se říci, že bojo­va­li. Spíše šli na poráž­ku. Tato „vál­ka“ totiž byl pou­ze nápad gene­rá­la mra­ven­ců, jak se zba­vit vojá­ků, kte­ří jsou věr­ní krá­lov­ně a jak pře­vzít moc nad kolo­nií. Navíc nechá gene­rál vyko­pat Megatunel, jehož jeden konec vede pří­mo ke dnu neda­le­ké­ho jezír­ka a kte­rý by měl celé mra­ve­niš­tě spo­lu s mra­ven­ci zapla­vit. Mravenci Z se však poda­ří všech­ny varo­vat a zachrá­nit. Nakonec si vez­me prin­cez­nu a...

A teď k tech­nic­ké strán­ce věci. Nejvice mě poba­vi­la úvod­ní scé­na, kde káměn spad­ne do vody. Současně s tím­to fil­mem jsem viděl i Život Brouka ta tam spad­ne v úvo­du do vody pro­změ­nu List, ale to je urči­tě jen náho­da. Celý film byl vytvo­řen na počí­ta­čích fir­my SGI (Irix) a sami si dou­fám doká­že­te před­sta­vit, kte­ré pro­gra­my (fir­my A|W) na tom běha­jí. Z celé­ho fil­mu mě ale zau­ja­ly pohy­by postav. Hromadné scé­ny číta­jí­cí něko­lik set mra­ven­ců nejsou výjim­kou. K tomu doko­na­lá mimi­ka a Motion Capture v pra­xi - pros­tě pará­da. Film není tak barev­ný, jako tře­ba Život Brouka od Pixaru, ale pod­le mě to ješ­tě více zlep­ši­lo celou atmo­sfé­ru. Další nad­prů­měr­nou strán­kou je hud­ba. Uslyšel jsem něko­lik zná­mých skla­deb a téměř vše, co jsem sly­šel, se mi ihned zalí­bi­lo (soun­d­track jsem nese­hnal :c(. Synchronizace s hud­bou samo­zřej­mě doko­na­lá - pros­tě těch něko­lik desí­tek lidí, kte­ří na tom­to fil­mu pra­co­va­li, je vel­mi dob­ře vidět.

  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 0 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů - 0 % Hollywood bývával továrnou na sny. Ale to už je dávno. Dnes jsou filmy dost často remaky, rebooty, nebo jinými podobnými vykrádačkami starých hitů. A nejinak tomu je i u  Ghostbusters, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů II6. ledna 2022 Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve filmu hrají Bill Murray, Dan […] Posted in Speciály
  • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
  • Krotitelé duchů4. ledna 2022 Krotitelé duchů Krotitelé duchů je americká nadpřirozená komedie z roku 1984, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm […] Posted in Speciály
  • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Total Recall (1990) - Originál je prostě originál a v případě snímku "Total Recall" to platí dvojnásob.6. října 2021 Total Recall (1990) - Originál je prostě originál a v případě snímku "Total Recall" to platí dvojnásob. Remake z roku 2012 mu nesahá po kotníky. Arnold Schwarzenegger má na svém kontě pěkných pár zářezů, čímž myslím filmy, které rozhodně stojí za to. Nikdo by nepochyboval o tom, že mezi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rambo: Do pekla a zpět2. října 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo (Rambo: Do pekla a zpět) je americký akční film z roku 2008, který natočil Sylvester Stallone podle postavy Johna Ramba, kterou vytvořil spisovatel David Morrell v románu První krev. […] Posted in Speciály
  • Rambo III24. září 2021 Rambo III Rambo III je americký akční film z roku 1988, který režíroval Peter MacDonald a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána vietnamské války […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31753 s | počet dotazů: 212 | paměť: 53808 KB. | 19.01.2022 - 14:05:35