Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mr. & Mrs. Smith - recenze

Mr. & Mrs. Smith - recenze

Minulé léto plnil roli odde­cho­vé­ho let­ní­ho bloc­kbus­te­ru dru­hý Spiderman, před­mi­nu­lé léto to pak byli Piráti z Karibiku. Letos se stal prázd­ni­no­vým hitem film Douga Liamana Mr. & Mrs. Smith a my si hned poví­me, proč tomu tak je…

Recenze naše­ho part­ne­ra:

 Představte si, že po pět-šest let vede­te vcel­ku poklid­ný man­žel­ský život. Se ženou se potká­vá­te pou­ze u veče­ře, kdy řeší­te, čím dneš­ní jíd­lo ozvlášt­ni­la, váš sexu­ál­ní život je také na bodu mra­zu. Přes den cho­dí­te oba do prá­ce.
Váš pro­těj­šek se o to nějak podrob­ně neza­jí­má, sta­čí mu ujiš­tě­ní, že pra­cu­je­te v jakési sta­veb­ní fir­mě a máte hod­ně zaká­zek (jak jinak bys­te si vydě­la­li na pře­py­cho­vý byt, ve kte­rém žije­te). Jednoho dne jde­te opět na pra­vi­del­nou “smě­nu” a zjis­tí­te, že vaše man­žel­ka dělá ve stej­né bran­ži jako vy. Chvíli tomu nemů­že­te uvě­řit, ale za pár oka­mži­ků a fil­mo­vých stři­hů už je to vše potvr­ze­né. Vaše dra­há polo­vič­ka je nájem­ný vrah stej­ně jako vy. Pryč je kaž­do­den­ní ste­re­o­typ, teď je vaším úko­lem zlik­vi­do­vat toho dru­hé­ho, pro­to­že ani vaše fir­ma, natož zaměst­na­va­tel vaší ženy si nepře­je mít dva zabi­já­ky pod jed­nou stře­chou a pokud si chce­te svo­je sluš­ně pla­ce­né mís­to uhá­jit, bude­te muset váš něž­ný pro­těj­šek zabít a věř­te, že ona se o to také poku­sí a ne jed­nou. Co mys­lí­te, doká­že­te nako­nec najít spo­leč­nou řeč a pře­ko­nat i tak­to slo­ži­tou man­žel­skou kri­zi?
    Zhruba tak­to by se dal shr­nout osud dvou hlav­ních hrdi­nů nové­ho fil­mu, kte­rý před nedáv­nem vzal úto­kem čes­ká kina. Brad Pitt a Angelina Jolieová si to v akčně-romanticko-komediální podí­va­né nej­pr­ve jak­se­pat­ří “vyří­ka­jí”, aby násled­ně zjis­ti­li, že jeden bez dru­hé­ho by nedo­ká­za­li fun­go­vat, a tak se spo­jí dohro­ma­dy. Obsadit tyhle dva do hlav­ních rolí bylo skvě­lým tahem. Původně měla mís­to Angeliny Jolieová hrát ve fil­mu Nicol Kidmanová, ovšem sáz­ka na “Laru Croft” se vypla­ti­la.
Milovníci poprsí svůd­né Jolieové a pří­z­niv­ky­ně širo­ké hru­di Brada Pitta si při­jdou na své, ovšem pou­ze v ome­ze­né míře. Film je totiž určen i pro děti, a pro­to neče­kej­te žád­né žha­vé ero­tic­ké scé­ny (ve fil­mu je pou­ze jed­na, a to ješ­tě nále­ži­tě sestří­ha­ná) a dokon­ce i krev bys­te tu mar­ně hle­da­li, i když mrt­vol je ve fil­mu požeh­na­ně. Vzájemná che­mie mezi Jane a Johnem fun­gu­je doko­na­le a z pohle­du obou dvou hlav­ních před­sta­vi­te­lů srší jis­kry vzá­jem­né náklo­nos­ti. Tihle dva se skvě­le dopl­ňu­jí, tak­že o vtip­né hláš­ky nebu­de nou­ze, stej­ně jako o pre­kér­ní situ­a­ci, do kte­rých se dosta­nou. Nebo vy chce­te říct, že už jste někdy v auto­mo­bi­lo­vé honič­ce, kdy po vás stří­le­jí snad ze všech stran, řeši­li vaše man­žel­ské pro­blémy?
    Co na tom, že umě­lec­kých kva­lit film moc nepo­bral. Od toho­to sním­ku žád­né napě­tí či str­hu­jí­cí pří­běh plný zvra­tů neče­kej­te. Ostatně, pokud nemá­te rádi Pitta nebo Jolieovou, tak se Vám film asi líbit nebu­de a nemá pro Vás cenu na něj cho­dit.
Nemůžeme jim však upřít fakt, že oba dva hra­jí sku­teč­ně dob­ře a celé natá­če­ní si nepo­chyb­ně muse­li užít (ten­to film je také jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů jak Pitta, tak Jolieové, tak­že nepo­chy­bu­ji o tom, že se dočká­me něja­ké­ho pokra­čo­vá­ní). Sami tvůr­ci o fil­mu hovo­ří jako o drs­né paro­dii na man­žel­ství. Jistá meta­fo­ra tam urči­tě bude – na začát­ku, kdy se oba dva náhod­ně pot­ka­jí v Kolumbii a strá­ví spo­lu noc plnou váš­ně, se zdá, že jsou ide­ál­ním párem. Za něko­lik týd­nů je pak svat­ba. Poté již vše jen upa­dá do ste­re­o­ty­pu a vše vyvr­cho­lí již něko­lik omý­la­nou “man­žel­skou roz­trž­kou”, kte­rá urči­tě při­jde v kaž­dém vzta­hu. Dokážou se tihle dva zachrá­nit a žít spo­lu spo­ko­je­ný život? Tenhle sní­mek má všech­ny atri­bu­ty poho­do­vé­ho fil­mu – je nená­roč­ný, oddycho­vý, poba­ví, hra­jí v něm pěk­ní her­ci a v nepo­sled­ní řadě tu máme cel­kem pove­de­né akč­ní scé­ny. Jestliže chce­te na dvě hodi­ny vypnout (film má na svůj žánr poměr­ně nezvykle dlou­hou sto­páž), pak Vám mohu ten­to sní­mek jen a jen dopo­ru­čit. Výsledné hod­no­ce­ní pro­to ber­te s nad­hle­dem. Fanoušci Jolieové a Pitta si můžou při­číst ješ­tě dva body.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,47849 s | počet dotazů: 221 | paměť: 50096 KB. | 12.04.2021 - 21:50:00