Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Mr. Brooks -

Mr. Brooks -

Mr. Brooks - Recenze

8.August.2007 Recenze Autor: Ivo Petržílek

Na Oscara nomi­no­va­ný scé­náris­ta Bruce A. Evans si pro svůj tepr­ve dru­hý režij­ní počin vybral popu­lár­ní pří­běh o tom, že ne kaž­dý je tím, za koho jej máme. Zvláště cit­li­vě pak podob­né odha­le­ní půso­bí u tako­vé­ho pilí­ře ame­ric­ké spo­leč­nos­ti, jakým je úspěš­ný a sta­rost­li­vý otec rodi­ny.
Pan Brooks (Kevin Costner) je zku­še­ný bus­si­nessman sklí­ze­jí­cí plo­dy své celo­ži­vot­ní prá­ce. Nyní je však nucen také číst mezi krva­vý­mi řád­ky, kte­rý­mi popsal svou skry­tou strán­ku osob­nos­ti. Pan Brooks je totiž závis­lý na vraž­dě­ní a přes občas­né poku­sy o skon­co­vá­ní se svým návy­kem vklá­dá do svých činů napl­no svou inte­li­gen­ci i ener­gii.
Costner pojal svou roli vypo­čí­ta­vé­ho psy­cho­pa­ta stro­ze, bez oká­za­lých pro­je­vů zvrá­ce­nos­ti. Tím ovšem nechci říct, že se ome­zu­je na pou­hé sví­ce­ní si bater­kou ve tmě do tvá­ře. Spíše vtis­ku­je Brooksovi chlad­no­krev­nou nátu­ru, kte­rá jej neo­pouš­tí ani v nej­ší­le­něj­ších chví­lích. Úkol vyjá­d­řit mani­a­ko­vu mimi­ku totiž při­pa­dl Williamu Hurtovi v roli zhmot­ně­lé­ho Brooksova alter ega. K téhle dvoj­ci brázdí­cí spo­leč­ně uli­ce noč­ní­ho měs­ta hle­da­jíc láka­vou kořist se při­dá­vá ješ­tě tře­tí do par­ty Dane Cook.
A prá­vě Cookova posta­va je z celé­ho fil­mu nej­ví­ce zne­po­ko­ju­jí­cí. Znuděný chla­pík má v rukou usvěd­ču­jí­cí důka­zy pro­ti Brooksovi, ale mís­to na poli­cii se vydá­vá za vra­hem s žádos­tí o poskyt­nu­tí zvrá­ce­né zába­vy. Ovšem kvů­li nejas­nos­ti role, kte­rou si nako­nec v Brooksově krva­vé akci zahra­je, panu­je mezi obě­ma muži nepře­tr­ži­té napě­tí, z jehož kru­hu se Cook může, ale také nemu­sí nechat vytáh­nout detek­tiv­kou Demi Moorovou.Verdikt: Film s poda­ře­nou atmo­sfé­rou a výbor­ný­mi vizu­ál­ní­mi i zvu­ko­vý­mi momen­ty (na soun­d­trac­ku nalez­ne­me také kape­lu The Veils). Za těch 120 minut sto­pá­že však ved­le pocti­vé fil­ma­ři­ny a dob­rých herec­kých výko­nů nic výji­meč­né­ho nena­jde­me.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 4

Slávek Anlauf napsal dne 8. August 2007 , 18.25

Vypadá to dost dob­ře, asi si na to zajdu… 🙂

Tom Siegl napsal dne 9. August 2007 , 9.33

Costner, jako zápo­rák vypa­dá slib­ně a W. Hurt zahrát špat­ně snad ani neu­mí. Jen aby nám to neka­zi­la ta Demi:))

Slávek Anlauf napsal dne 9. August 2007 , 12.11

Jo Demi mě taky stra­ší. 🙂

Andrea Zahradníková napsal dne 16. August 2007 , 20.58

Docela dob­rý film. Komu se líbi­lo, tomu dopo­ru­ču­ju seri­ál Dexter, kde je to samé téma zpra­co­vá­no o něko­lik tříd lépe.

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72390 s | počet dotazů: 219 | paměť: 53500 KB. | 19.01.2022 - 15:44:58