Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti

mozkohrátky

Posláním pub­li­ka­ce Mozkohrátky aneb „Trénink kogni­tiv­ních funk­cí pro děti a dospě­lé“  je efek­tiv­ní vyře­še­ní pamě­ťo­vých stra­te­gií a zlep­še­ní schop­nos­ti učit se za pomo­ci vyu­ži­tí pamě­ťo­vých tech­nik od těch jed­no­duš­ších až po ty ‚mno­hem nároč­nější. 

Hra je jeden z nej­e­fek­tiv­něj­ších způ­sobů, jak si zjed­no­du­šit život. Přesně to jsme děla­li jako děti, ale v dospě­los­ti jsme si hrát zapo­mně­li. (Albert Einstein)

Kognitivní (pozná­va­cí) funk­ce je tře­ba roz­ví­jet a pro­cvi­čo­vat už od samot­né­ho dět­ství. Jsou to funk­ce moz­ku, jež nám umož­ňu­jí smys­lu­pl­ně vní­mat okol­ní pro­stře­dí, svět kolem nás i naše vnitř­ní psy­chic­ké sta­vy. Zjednodušeně řeče­no zahr­nu­je funk­ci vní­má­ní, myš­le­ní, řeč, ges­ta, mimi­ku, pozor­nost, rych­lost zpra­co­vá­ní infor­ma­cí, schop­nost učit se, zapa­ma­to­vat si. A prá­vě tato kni­ha vás, ale hlav­ně i vaše děti, všech­no nau­čí vel­mi hra­vou a zábav­nou for­mou.

mozkohrátky1

Hra je zába­va. A zábav­né můžou být i hry s pamě­tí. „V kni­ze „mozko­hrá­tek“ najde­te hrát­ky s pamě­tí pro celou rodi­nu v růz­ných stup­ních obtíž­nos­ti. Můžete se s nimi bavit spo­leč­ně s dět­mi. S malý­mi dět­mi, před­ško­lá­ky i malý­mi ško­lá­ky pozná­te pamě­ťo­vé tech­ni­ky a stra­te­gie, kte­ré vyu­ži­je­te nejen při čte­ní, ale v kaž­do­den­ním živo­tě. Rodiče i pra­ro­di­če zde zase najdou rady, jak neza­po­me­nout a vyu­ží­vat to, co si při hře s dět­mi osvo­ji­li.

Kniha je roz­dě­le­na na kapi­to­ly pod­le jed­not­li­vých věko­vých kate­go­rií, kde jsou uve­de­ná jed­not­li­vá cvi­če­ní pro smys­lo­vé vní­má­ní, sen­zo­ric­kou paměť, ale i krát­ko­do­bou paměť, na pozor­nost, kde vyu­ží­vá nej­růz­něj­ší zábav­né tech­ni­ky jako je Loci, za pomo­ci sym­bo­lů nebo myš­len­ko­vé mapy.

Na své si doslo­va při­jdou všich­ni tj. před­ško­lá­ci ve věku od tří do pěti let, malí ško­lá­ci od šes­ti do jede­nác­ti let, star­ší děti škol­ní­ho věku od dva­nác­ti do pat­nác­ti let, a také rodi­če či dospě­lí.

„Tak si pojď­te hrát i vy - se svý­mi dět­mi nebo vnou­ča­ty...“

mozkohrátky2

Díky kni­ze zjis­tí­te: co je to paměť, dru­hy pamě­tí, něco málo o zapo­mí­ná­ní, infor­ma­ce o moz­ku a jeho fun­go­vá­ní. Dozvíte se, kdy začít s roz­ví­je­ním pamě­ťo­vých schop­nos­tí u dětí, jaké jsou men­tál­ní fak­to­ry ovliv­ňu­jí­cí paměť a uče­ní, před­sta­ví jed­not­li­vé tech­ni­ky pro­vě­ře­né sta­le­tí­mi, ale i tech­ni­ky a stra­te­gie posi­lo­vá­ní pamě­ťo­vých schop­nos­tí jako je např. sesku­po­va­ní, kate­go­ri­za­ce, hie­rar­chic­ké uspo­řá­dá­ní, aso­ci­ač­ní řetěz­ce a mno­ho jiné­ho.

Co se týče jed­not­li­vých prak­tic­kých cvi­če­ní a tes­tů k pro­cvi­čo­vá­ní, nemu­sí­te se niče­ho bát. Jednot­li­vé tes­ty k pro­cvi­čo­vá­ní jsou v kni­ze řaze­ny pod­le růz­ných stup­ňů obtíž­nos­ti dle jed­not­li­vých věko­vých kate­go­rií tj. od nej­jed­no­duš­ších tech­nik k postup­né­mu roz­ví­je­ní pamě­ťo­vých stra­te­gií s ohle­dem na věk dítě­te. A hlav­ně jsou úko­ly urče­ny pro spo­leč­né chví­le dětí a dospě­lých.

Nikdy neza­po­mí­nej­te na to, že dlou­ho­do­bé vyse­dá­vá­ní u inter­ne­tu vede ke ztrátám v emoč­ní rovi­ně, k úna­vě, poru­chám zra­ku a může vel­mi rych­le vyús­tit v závis­lost. Vnímání vět­ši­ny děti je vel­mi povrch­ní, krát­ko­do­bé a nesou­stře­dě­né, při­bý­vá dětí s poru­cha­mi pozor­nos­ti. Zhoršuje se jejich způ­so­bi­lost číst s hlu­bo­kým pro­žit­kem a poro­zu­mět psa­né­mu tex­tu, a tím také jejich vizu­ál­ní paměť, jazy­ko­vé a řečo­vé schop­nos­ti.

„Hra je základ­ní čin­nos­tí a při­ro­ze­ným pro­je­vem akti­vi­ty dítě­te, kte­rá je důle­ži­tá pro jeho cel­ko­vý psy­chic­ký vývoj.  jed­not­li­vých věko­vých obdo­bích se liší obsa­ho­vou nápl­ní i for­mou.“

mozkohrátky3

Her i spor­tů je mno­ho. Od her pro celou rodi­nu, vhod­ných k cvi­če­ní pamě­ti, pozor­nos­ti, slov­ní záso­by, logic­ké­ho uva­žo­vá­ní, až po hry urče­né k roz­ví­je­ní pro­sto­ro­vé ori­en­ta­ce nebo rych­los­ti men­tál­ní­ho výko­nu. Každý má mož­nost zvo­lit si to, co mu nej­lé­pe vyho­vu­je a k čemu má lep­ší pod­mín­ky.

Ostatně nej­lep­ším způ­so­bem, jak jim pře­dat pro život to nej­pro­spěš­něj­ší je mít pro ně čas, pocho­pe­ní, naslou­chat jim a mlu­vit s nimi. A pře­de­vším si spo­leč­ně hrát. Tak si tyto chví­le uží­vej­te spo­lu s tou­to báječ­nou kni­hou, kte­rá vám ote­vře nové obzo­ry!

MOZKOHRÁTKY,

Trénink pamě­ti nejen pro děti

Autorka: Jana Vejsadová

Obálka a ilu­stra­ce: Minka Dočkalová

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně

Rok vydá­ní: 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 176

ISBN: 978-80-265-0854-0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...1. května 2018 GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát..." od Heleny Uhlířové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.14. ledna 2019 Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná […]
  • Co má štěně nejradši?6. srpna 2019 Co má štěně nejradši? Hledáte-li knihu, jež by byla jako stvořená pro nejmenšího čtenáře, a která by jej prostřednictvím obrázků seznámila s životem malého štěněte, a navíc by mu umožnila nejen prohlížení, ale […]
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]