MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%

news fb twitter motogp18

Po roce jsme se opět dočka­li dal­ší­ho dílu moto­ris­tic­kých závo­dů od ital­ské­ho stu­dia Milestone. Tradiční název nesou­cí hlav­ní název série sil­nič­ních moto­cy­klů asi hned kaž­dé­mu napo­ví, o co jde. Italové sérii MotoGP vydá­va­jí již 5 let. Tradičně je MotoGP licen­co­va­ný pro­dukt, tak­že se máte na koho těšit. Já měl tu čest zahrát si jejich prv­ní počin v roce 2013, tak­že urči­té srov­ná­ní mohu poskyt­nout. Jinak nejsem pří­liš veli­ký nad­še­nec do moto­rek a co se týče jmen, znám oprav­du jen ty nej­lep­ší.
Ve hře MotoGP 18 tak již tra­dič­ně máte tu mož­nost posta­vit se na závod­ní dráhu z pozi­ce nej­vět­ších jez­dec­kých es jako Valentino Rossi, Jorge Lorenzo nebo Dani Pedrosa a dal­ší. Ale to jen na okraj. Co dal­ší­ho na vás ve hře oprav­du čeká? To už nyní máte mož­nost zjis­tit v novém titu­lu MotoGP 18 na všech mož­ných plat­for­mách.

Tím stě­žej­ním je v závod­ní hře toho­to typu samo­zřej­mě kari­é­ra. Podobně jako u sil­nič­ních vozů kon­ku­renč­ních her­ních titu­lů se sta­ne­te novou tvá­ří ve svě­tě sil­ných moto­rů. Váš talent je nespor­ný, ale vy si musí­te najít svo­jí ces­tu sami a vybo­jo­vat spous­tu vítěz­ství, než se dosta­ne­te na nej­vyš­ší úro­veň, natož, aby jste na ní udě­la­li něja­ký ten úspěch. První, co vás čeká je ama­tér­ský závod, pod­le jehož výsled­ku vás pak oslo­ví týmy Moto 3. Tam to všech­no začí­ná. Dostanete se do závod­ní­ho kolo­to­če, ve kte­rém se bude­te sta­rat nejen o svůj osob­ní roz­voj, ale i o roz­voj týmu. Možností, jak toho docí­lit je spous­ta a vy máte vše­li­ja­ké mož­nos­ti, jak ovliv­ňo­vat dění kolem vás a kolem týmu. Kosmetické úpra­vy vaší oso­by v podo­bě oble­če­ní a úpra­vy moto­rek je samo­zřej­mos­tí. V tom­to smě­ru stu­dio neu­stá­le při­dá­vá dal­ší mož­nos­ti, a tak dává hrá­či mož­nost víc se zto­tož­nit s vaším jezd­cem. Úprav a kon­tex­to­vých menu je tu oprav­du dost, ale vše je jed­no­du­ché a pře­hled­né. Kdo už má tu zku­še­nost s něja­kým podob­ným tipem hry, tak bude jako doma a mož­nos­ti ho pří­liš nepře­kva­pí.

Možnosti úprav vizu­á­lu už jsou nezbyt­nou sou­čás­tí, to niko­ho na zadek nepo­sa­dí, tak­že je důle­ži­té, jak vypa­dá samot­ná jíz­da a poslé­ze i to, jak je to s hra­tel­nos­tí. Grafické strán­ka hry na mě půso­bí roz­hod­ně uhla­ze­něj­ším dojmem než dřív. Je to díky pou­ži­té­mu engi­nu, kte­rý dává mož­nos­ti posu­nout hru koneč­ně i po gra­fic­ké strán­ce. Vývojáři si dali oprav­du zále­žet na detai­lech jezd­ce na motor­ce a i jeho pohy­bu. Moc mě potě­ši­ly drob­nos­ti, jako malé pohy­by při brz­dě­ní, při drob­ných koli­zích jezd­ců mezi sebou atp. Prostě jez­dec koneč­ně zase vypa­dá líp než dřív a vy máte koneč­ně pocit, že na sedač­ce sedí živá bytost a ne jen div­ný panák. Tím ale pozi­ti­vum smě­rem k reál­né­mu zpra­co­vá­ní kon­čí. V ani­ma­cích mimo jízdu vypa­da­jí jezd­ci prá­vě jako umě­lí paná­ci, kte­ří pou­ží­va­jí výra­zy v obli­če­ji jako já po 7 pivech. Jejich ritu­á­ly a pohy­by před samot­ným závo­dem se nemě­ní (ale jako­že vůbec), tak­že se po pár hodi­nách tak okou­ka­jí, že vám začnou lézt na ner­vy. Vlastně nic kolem závo­dů už se po začát­ku kari­é­ry pří­liš nemě­ní, tak­že kro­mě vyš­ší série, pří­pad­ně vaší příč­ky se nic nemě­ní a je to nuda. A když už jsem zmí­nil vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní jezd­ců, kte­ré je na solid­ní úrov­ni, tak musím zmí­nit i okol­ní pro­stře­dí. A tady je to noč­ní můra. Mám tako­vý vtí­ra­vý pocit, že vývo­já­ři závod­ních her oko­lí tra­tí a divá­ky nemě­ní tak 10 let, tak­že to všech­no vypa­dá straš­li­vě. Spousta efek­tů dokon­ce 2D, trá­va, co nevy­pa­dá jako trá­va, nee­xis­ten­ce nečis­tot na tra­ti atd atd. Někdo se sna­ží to dohnat pou­ži­tím pyro­tech­ni­ky a dýmu. Zřejmě aby zakryl ty odpor­né mode­ly divá­ků. Ještě, že není čas to sle­do­vat. Jediné pod­mín­ky, za kte­rých by to člo­věk rád sle­do­val jsou závo­dy v deš­ti. Ty se oprav­du poved­ly a tady hra vypa­dá nesku­teč­ně hez­ky. Odlesky, kap­ky, obec­ně prá­ce s fyzi­kál­ní­mi vlast­nost­mi vody při tako­vých závo­dech, no pros­tě pará­da. Nechápu, že podob­ně neza­pra­co­va­li na ostat­ních věcech, tře­ba i za cenu vyne­chá­ní jed­no­ho roč­ní­ku. No a vlast­ně mám tako­vý pocit, že do téhle vizu­ál­ní sebe­vraž­dy se muse­li vývo­já­ři vrh­nout, aby jim to běže­lo na kon­zo­lích v poža­do­va­ném roz­li­še­ní a FPS, už vzhle­dem k pou­ži­té­mu engi­nu. S tím­to pro­blé­mem se potý­ka­jí i dal­ší spor­tov­ní a závod­ní titu­ly, tak­že by mě to nepře­kva­pi­lo, jen je to pros­tě ško­da.

A jak je to s hra­tel­nos­tí? Tady je z mého úhlu pohle­du veli­ký kámen úra­zu. Nikomu, ale oprav­du niko­mu nedo­po­ru­ču­ji se jen tak vrh­nout na závod samot­ný, nebo rov­nou na kari­é­ru. Ve hře je oprav­du dob­rý a pro­pra­co­va­ný tuto­ri­á­lů, kte­rý hrá­če nau­čí jez­dit. Od oprav­do­vých zákla­dů jak se zrych­lu­je , se dosta­ne­te až k pokro­či­lým mož­nos­tem ovlá­dá­ní. Zkušenější hrá­če to bude tro­chu nudit, ale také to je cel­kem hrač­ka, tak­že to pro­le­tí­te. Jenže v pokro­či­lé fázi výcvi­ku při­jde řada na oprav­do­vou jízdu s bes­tií (rozu­měj motor­kou) z MotoGP. Takže bude­te padat. A bude­te padat čas­to! Asi hodi­nu mi trva­lo, než jsem zajel měře­né kolo. Ano, nejsem zrov­na hráč závod­ních titu­lů a na kon­zo­lo­vém ovla­da­či také nejsem bůhví jak skvě­lý. Ale hra si vza­la za cíl být ješ­tě víc rea­lis­tic­ká ve svém poje­tí jízdy. Na začát­ku kari­é­ry máte poměr­ně sla­bé motor­ky, což ani tolik není znát na rych­los­ti, ale nesmír­ně to pocí­tí hráč v podo­bě ovla­da­tel­nos­ti.
Chápu, že je na trhu asi dost závo­dů arká­do­vé­ho poje­tí, tak­že se tvůr­ci roz­hod­li jít ces­tou rea­lis­tič­nos­ti. Neříkám, že je to špat­ně, jen mi hra neda­la pří­liš mož­nost se roz­hod­nout jest­li to tak oprav­du chci. Pokud by hráč chtěl snad­něj­ší ovlá­dá­ní, musel by se záro­veň vzdát svo­bo­dy v říze­ní a brz­dě­ní a bůhví čeho vše­ho. A může­te pak říct, že tu hru ješ­tě hra­je­te vy? Takže pokud bych chtěl zacho­vat svou svo­bo­du říze­ní, ale záro­veň arká­do­věj­ší styl jízdy, musel bych si tzv. natvr­do pohrát se samot­ným ovla­da­čem a jeho mrtvých zónách a podob­ně. Nebo pros­tě trpět něko­lik hodin pilo­vá­ním drob­ných pohy­bů, abych vůbec motor­ku udr­žel na tra­ti (o samot­ném roz­jez­du a zatá­če­ním nemluvě).
Tyto pro­blémy urči­tě ale budou pro něko­ho plu­sem. Vše, co jsem totiž popsal, ply­ne z fak­tu, že na roz­díl od jiných titu­lů ovlá­dá­te samot­né­ho jezd­ce, ne motor­ku. A v tom je zásad­ní roz­díl. Těžiště motor­ky a jezd­ce se cho­vá jinak, tak­že doce­la trvá, než si hráč zvyk­ne na mani­pu­la­ci se stro­jem. Odezva je poma­lej­ší a vy se tak vrtí­te nejen ima­gi­nár­ně na motor­ce, ale také ve sku­teč­nos­ti v tep­le své­ho křes­la nebo gau­če. Ale jak jsem zmí­nil, tato „novin­ka“ urči­tě potě­ší spous­tu hrá­čů, pro kte­ré bude hra ješ­tě reál­něj­ší. Z cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní tak tuto zále­ži­tost radě­ji vyne­chám.

Na hře je vidět prá­ce, hlav­ně s novým engi­nem. Jinak je to stan­dard­ní závod­ní titul vydá­va­ný rok co rok, tak­že stá­lí hrá­či nemo­hou oče­ká­vat pří­liš­né změ­ny a posun v hra­tel­nos­ti. Spíše to na něko­ho bude půso­bit jako osvě­že­ní před­cho­zí­ho roč­ní­ku. Hra se tak posou­vá lehce k prů­mě­ru. Jezdec na motor­ce vypa­dá dob­ře, mimo ní už ne. Engine je lep­ší, ale divá­ci jsou ošk­li­ví. Hudba nena­dchne, ale ani neu­ra­zí. Všechno je tak nějak prů­měr. Ale za mě malič­ko víc, pořád je to dob­ře udě­la­ný závod­ní titul, kte­rý se chce někam posou­vat a pro fan­dy moto­rek to bude jas­ná vol­ba. Takoví si k hod­no­ce­ní při­čtou pár bodí­ků. Za mě je to 60%.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,31600 s | počet dotazů: 233 | paměť: 46755 KB. | 26.01.2021 - 00:27:01