Kritiky.cz > Recenze her > MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%

MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%

news fb twitter motogp18

Po roce jsme se opět dočka­li dal­ší­ho dílu moto­ris­tic­kých závo­dů od ital­ské­ho stu­dia Milestone. Tradiční název nesou­cí hlav­ní název série sil­nič­ních moto­cy­klů asi hned kaž­dé­mu napo­ví, o co jde. Italové sérii MotoGP vydá­va­jí již 5 let. Tradičně je MotoGP licen­co­va­ný pro­dukt, tak­že se máte na koho těšit. Já měl tu čest zahrát si jejich prv­ní počin v roce 2013, tak­že urči­té srov­ná­ní mohu poskyt­nout. Jinak nejsem pří­liš veli­ký nad­še­nec do moto­rek a co se týče jmen, znám oprav­du jen ty nej­lep­ší.
Ve hře MotoGP 18 tak již tra­dič­ně máte tu mož­nost posta­vit se na závod­ní dráhu z pozi­ce nej­vět­ších jez­dec­kých es jako Valentino Rossi, Jorge Lorenzo nebo Dani Pedrosa a dal­ší. Ale to jen na okraj. Co dal­ší­ho na vás ve hře oprav­du čeká? To už nyní máte mož­nost zjis­tit v novém titu­lu MotoGP 18 na všech mož­ných plat­for­mách.

Tím stě­žej­ním je v závod­ní hře toho­to typu samo­zřej­mě kari­é­ra. Podobně jako u sil­nič­ních vozů kon­ku­renč­ních her­ních titu­lů se sta­ne­te novou tvá­ří ve svě­tě sil­ných moto­rů. Váš talent je nespor­ný, ale vy si musí­te najít svo­jí ces­tu sami a vybo­jo­vat spous­tu vítěz­ství, než se dosta­ne­te na nej­vyš­ší úro­veň, natož, aby jste na ní udě­la­li něja­ký ten úspěch. První, co vás čeká je ama­tér­ský závod, pod­le jehož výsled­ku vás pak oslo­ví týmy Moto 3. Tam to všech­no začí­ná. Dostanete se do závod­ní­ho kolo­to­če, ve kte­rém se bude­te sta­rat nejen o svůj osob­ní roz­voj, ale i o roz­voj týmu. Možností, jak toho docí­lit je spous­ta a vy máte vše­li­ja­ké mož­nos­ti, jak ovliv­ňo­vat dění kolem vás a kolem týmu. Kosmetické úpra­vy vaší oso­by v podo­bě oble­če­ní a úpra­vy moto­rek je samo­zřej­mos­tí. V tom­to smě­ru stu­dio neu­stá­le při­dá­vá dal­ší mož­nos­ti, a tak dává hrá­či mož­nost víc se zto­tož­nit s vaším jezd­cem. Úprav a kon­tex­to­vých menu je tu oprav­du dost, ale vše je jed­no­du­ché a pře­hled­né. Kdo už má tu zku­še­nost s něja­kým podob­ným tipem hry, tak bude jako doma a mož­nos­ti ho pří­liš nepře­kva­pí.

Možnosti úprav vizu­á­lu už jsou nezbyt­nou sou­čás­tí, to niko­ho na zadek nepo­sa­dí, tak­že je důle­ži­té, jak vypa­dá samot­ná jíz­da a poslé­ze i to, jak je to s hra­tel­nos­tí. Grafické strán­ka hry na mě půso­bí roz­hod­ně uhla­ze­něj­ším dojmem než dřív. Je to díky pou­ži­té­mu engi­nu, kte­rý dává mož­nos­ti posu­nout hru koneč­ně i po gra­fic­ké strán­ce. Vývojáři si dali oprav­du zále­žet na detai­lech jezd­ce na motor­ce a i jeho pohy­bu. Moc mě potě­ši­ly drob­nos­ti, jako malé pohy­by při brz­dě­ní, při drob­ných koli­zích jezd­ců mezi sebou atp. Prostě jez­dec koneč­ně zase vypa­dá líp než dřív a vy máte koneč­ně pocit, že na sedač­ce sedí živá bytost a ne jen div­ný panák. Tím ale pozi­ti­vum smě­rem k reál­né­mu zpra­co­vá­ní kon­čí. V ani­ma­cích mimo jízdu vypa­da­jí jezd­ci prá­vě jako umě­lí paná­ci, kte­ří pou­ží­va­jí výra­zy v obli­če­ji jako já po 7 pivech. Jejich ritu­á­ly a pohy­by před samot­ným závo­dem se nemě­ní (ale jako­že vůbec), tak­že se po pár hodi­nách tak okou­ka­jí, že vám začnou lézt na ner­vy. Vlastně nic kolem závo­dů už se po začát­ku kari­é­ry pří­liš nemě­ní, tak­že kro­mě vyš­ší série, pří­pad­ně vaší příč­ky se nic nemě­ní a je to nuda. A když už jsem zmí­nil vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní jezd­ců, kte­ré je na solid­ní úrov­ni, tak musím zmí­nit i okol­ní pro­stře­dí. A tady je to noč­ní můra. Mám tako­vý vtí­ra­vý pocit, že vývo­já­ři závod­ních her oko­lí tra­tí a divá­ky nemě­ní tak 10 let, tak­že to všech­no vypa­dá straš­li­vě. Spousta efek­tů dokon­ce 2D, trá­va, co nevy­pa­dá jako trá­va, nee­xis­ten­ce nečis­tot na tra­ti atd atd. Někdo se sna­ží to dohnat pou­ži­tím pyro­tech­ni­ky a dýmu. Zřejmě aby zakryl ty odpor­né mode­ly divá­ků. Ještě, že není čas to sle­do­vat. Jediné pod­mín­ky, za kte­rých by to člo­věk rád sle­do­val jsou závo­dy v deš­ti. Ty se oprav­du poved­ly a tady hra vypa­dá nesku­teč­ně hez­ky. Odlesky, kap­ky, obec­ně prá­ce s fyzi­kál­ní­mi vlast­nost­mi vody při tako­vých závo­dech, no pros­tě pará­da. Nechápu, že podob­ně neza­pra­co­va­li na ostat­ních věcech, tře­ba i za cenu vyne­chá­ní jed­no­ho roč­ní­ku. No a vlast­ně mám tako­vý pocit, že do téhle vizu­ál­ní sebe­vraž­dy se muse­li vývo­já­ři vrh­nout, aby jim to běže­lo na kon­zo­lích v poža­do­va­ném roz­li­še­ní a FPS, už vzhle­dem k pou­ži­té­mu engi­nu. S tím­to pro­blé­mem se potý­ka­jí i dal­ší spor­tov­ní a závod­ní titu­ly, tak­že by mě to nepře­kva­pi­lo, jen je to pros­tě ško­da.

A jak je to s hra­tel­nos­tí? Tady je z mého úhlu pohle­du veli­ký kámen úra­zu. Nikomu, ale oprav­du niko­mu nedo­po­ru­ču­ji se jen tak vrh­nout na závod samot­ný, nebo rov­nou na kari­é­ru. Ve hře je oprav­du dob­rý a pro­pra­co­va­ný tuto­ri­á­lů, kte­rý hrá­če nau­čí jez­dit. Od oprav­do­vých zákla­dů jak se zrych­lu­je , se dosta­ne­te až k pokro­či­lým mož­nos­tem ovlá­dá­ní. Zkušenější hrá­če to bude tro­chu nudit, ale také to je cel­kem hrač­ka, tak­že to pro­le­tí­te. Jenže v pokro­či­lé fázi výcvi­ku při­jde řada na oprav­do­vou jízdu s bes­tií (rozu­měj motor­kou) z MotoGP. Takže bude­te padat. A bude­te padat čas­to! Asi hodi­nu mi trva­lo, než jsem zajel měře­né kolo. Ano, nejsem zrov­na hráč závod­ních titu­lů a na kon­zo­lo­vém ovla­da­či také nejsem bůhví jak skvě­lý. Ale hra si vza­la za cíl být ješ­tě víc rea­lis­tic­ká ve svém poje­tí jízdy. Na začát­ku kari­é­ry máte poměr­ně sla­bé motor­ky, což ani tolik není znát na rych­los­ti, ale nesmír­ně to pocí­tí hráč v podo­bě ovla­da­tel­nos­ti.
Chápu, že je na trhu asi dost závo­dů arká­do­vé­ho poje­tí, tak­že se tvůr­ci roz­hod­li jít ces­tou rea­lis­tič­nos­ti. Neříkám, že je to špat­ně, jen mi hra neda­la pří­liš mož­nost se roz­hod­nout jest­li to tak oprav­du chci. Pokud by hráč chtěl snad­něj­ší ovlá­dá­ní, musel by se záro­veň vzdát svo­bo­dy v říze­ní a brz­dě­ní a bůhví čeho vše­ho. A může­te pak říct, že tu hru ješ­tě hra­je­te vy? Takže pokud bych chtěl zacho­vat svou svo­bo­du říze­ní, ale záro­veň arká­do­věj­ší styl jízdy, musel bych si tzv. natvr­do pohrát se samot­ným ovla­da­čem a jeho mrtvých zónách a podob­ně. Nebo pros­tě trpět něko­lik hodin pilo­vá­ním drob­ných pohy­bů, abych vůbec motor­ku udr­žel na tra­ti (o samot­ném roz­jez­du a zatá­če­ním nemluvě).
Tyto pro­blémy urči­tě ale budou pro něko­ho plu­sem. Vše, co jsem totiž popsal, ply­ne z fak­tu, že na roz­díl od jiných titu­lů ovlá­dá­te samot­né­ho jezd­ce, ne motor­ku. A v tom je zásad­ní roz­díl. Těžiště motor­ky a jezd­ce se cho­vá jinak, tak­že doce­la trvá, než si hráč zvyk­ne na mani­pu­la­ci se stro­jem. Odezva je poma­lej­ší a vy se tak vrtí­te nejen ima­gi­nár­ně na motor­ce, ale také ve sku­teč­nos­ti v tep­le své­ho křes­la nebo gau­če. Ale jak jsem zmí­nil, tato „novin­ka“ urči­tě potě­ší spous­tu hrá­čů, pro kte­ré bude hra ješ­tě reál­něj­ší. Z cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní tak tuto zále­ži­tost radě­ji vyne­chám.

Na hře je vidět prá­ce, hlav­ně s novým engi­nem. Jinak je to stan­dard­ní závod­ní titul vydá­va­ný rok co rok, tak­že stá­lí hrá­či nemo­hou oče­ká­vat pří­liš­né změ­ny a posun v hra­tel­nos­ti. Spíše to na něko­ho bude půso­bit jako osvě­že­ní před­cho­zí­ho roč­ní­ku. Hra se tak posou­vá lehce k prů­mě­ru. Jezdec na motor­ce vypa­dá dob­ře, mimo ní už ne. Engine je lep­ší, ale divá­ci jsou ošk­li­ví. Hudba nena­dchne, ale ani neu­ra­zí. Všechno je tak nějak prů­měr. Ale za mě malič­ko víc, pořád je to dob­ře udě­la­ný závod­ní titul, kte­rý se chce někam posou­vat a pro fan­dy moto­rek to bude jas­ná vol­ba. Takoví si k hod­no­ce­ní při­čtou pár bodí­ků. Za mě je to 60%.

  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […] Posted in Recenze her
  • Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%22. července 2018 Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60% Po delší době se hráči konečně dočkali většího DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslova z popela. Samotný přídavek je něco, co si komunita hráčů sama […] Posted in Recenze her
  • Tennis World Tour - Recenze - 30%11. června 2018 Tennis World Tour - Recenze - 30% Jestli to v téhle hře chcete někam dotáhnout v rámci kariéry, tak si připravte kamion léků na žaludeční vředy!!! Tennis World Tour se měl konečně po letech stát hodnotným nástupcem těch […] Posted in Recenze her
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55% Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […] Posted in Recenze her
  • Předplatné Xbox Live Gold nabízí na víkend bezplatné...19. června 2020 Předplatné Xbox Live Gold nabízí na víkend bezplatné... Předplatné Xbox Live Gold nabízí na víkend bezplatné vyzkoušení PES 2020, MotoGP 20 a Don’t Starve Together: Console Edition Posted in Krátké aktuality
  • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […] Posted in Recenze her
  • MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )2. července 2019 MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) ) Jako každý rok, tak i tento rok sledujeme motorky, jak závodí po závodních okruzích a to vč. Brna. Jednou z mála možností, jak si závodní motorky užít ve svém obýváků (konzoli nebo PC) je […] Posted in Recenze her
  • Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS6. července 2018 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS Mario a Sonic se dali dohromady a zasoutěží si na Olympiádě. Vůbec poprvé se spolu Mario a Sonic představí na Nintendu 3DS a slibují, že to bude stát opravdu za to. Hra bude obsahovat více […] Posted in Recenze her
  • MXGP 201927. září 2019 MXGP 2019 Jako fotbalové a hokejové hry (FIFA i NHL) tak i motorky se vydávají každý rok. Jednou z letošních novinek je MXGP 2019, což je vlastně motokrosová varianta MotoGP 19. Předchozí vydání […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com