Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Mothergunship

Mothergunship

moter
moter

Čas na recen­zi hry Mothergunship. Musím uznat, že jsem si hra­ní uží­val. Proto vám nyní vysvět­lím, proč bys­te si ji měli vyzkou­šet.

 

Základní infor­ma­ce:

Hra vznik­la v roce 2018 ve spo­lu­prá­ci čes­ké­ho stu­dia Grip Digital a ame­ric­ké­ho Terrible Posture Games. Je dostup­ná na Microsoft Windows, Xbox One a PlayStation 4. Jedná se o FPS stří­leč­ku se sty­lem postří­lej, co můžeš 😊.

Jaký je cíl hry?

V Mothergunship je cíl napros­to jas­ný.  Na pla­ne­tu Zemi pro­bí­há mimo­zem­ská inva­ze a vy ji máte za úkol odra­zit. Aby se vám to ale poved­lo, musí­te zni­čit celou mimo­zem­skou vesmír­nou flo­ti­lu, a to loď po lodi. V kaž­dé lodi je řada růz­ných míst­nos­tí pře­pl­ně­né vel­kém množ­stvím nepřá­tel.  Abyste je všech­ny doká­za­li zlik­vi­do­vat, bude­te potře­bo­vat hod­ně, ale oprav­du hod­ně zbra­ní. Tyto zbra­ně si může­te s pomo­cí růz­ných sou­čás­tek vyro­bit na „craf­tí­cích“ sta­ni­cích, kte­ré jsou růz­ně roz­pro­stře­ny na kaž­dé nepřá­tel­ské lodi. Na kaž­dou misi si s sebou může­te vzít zpra­vi­dla čty­ři až šest sou­čás­tek, ze kte­rých si na začát­ku vyro­bí­te prv­ní zbra­ně. Po spl­ně­ní úrov­ně se váš pro­fil a všech­ny zís­ka­né zbra­ně ulo­ží   a vy je tak může­te pou­žít v dal­ším leve­lu. Přicházíte o ně jen v pří­pa­dě, když zemře­te. To vám potom nepři­jde nic jiné­ho, než si z „naspo­ře­ných“ sou­čás­tek vyro­bit novou a úro­veň zopa­ko­vat. Navíc se po dohrá­ní kaž­dé mise obtíž­nost zvy­šu­je, a tak se vám může dost čas­to stát, že bude­te jed­nu úro­veň opa­ko­vat něko­li­krát. Naštěstí tu exis­tu­jí i ved­lej­ší mise, kte­ré vám pomo­hou doce­la rych­le vaše „úspo­ry“ vrá­tit zpět na nohy.  Nevýhodou v Mothergunship ovšem je, že se nepřá­te­lé vel­mi čas­to opa­ku­jí.

Jak vypa­da­jí míst­nos­ti v kaž­dé nepřá­tel­ské lodi?

Z kaž­dé míst­nos­ti vede zpra­vi­dla něko­lik výcho­dů. Nejužitečnějším je obchod, ve kte­rém si může­te upgra­do­vat (vylep­šit) vaše dosa­vad­ní zbra­ně, nebo dopl­nit zdra­ví. Mimo to, je na kon­ci někte­rých leve­lů boss, kte­rý vás „vyzkou­ší“ jak dob­ře umí­te uhý­bat stře­lám a stří­let do sla­bých míst.

Je v Mothergunship něja­ký pří­běh?

Levely spo­ju­je pří­běh, kte­rý vás jis­tě poba­ví. Postavy, kte­ré se na lodi obje­vu­jí se mezi sebou čas­to háda­jí a škád­lí, což je někdy vtip­né.  V kon­t­rol­ní míst­nos­ti je něko­lik mož­nos­tí. V jed­né čás­ti si může­te vylep­šit vaše zdra­ví, ská­ká­ní a rych­lost za nasbí­ra­né zku­še­nos­ti. V jiné je dostup­ný mul­tipla­yer, ve kte­rém může­te koo­pe­ro­vat onli­ne s vašim kama­rá­dem.

Hodnocení:

+

 • Multiplayer
 • Vtipné hláš­ky postav
 • Jednoduchý sys­tém
 • Výroba vlast­ních zbra­ní
 • Hudba
 • Nekonečné nábo­je

-

 • Opakující se nepřá­te­lé
 • Malá roz­ma­ni­tost pro­stře­dí
 • Nekonečné nábo­je
 • Přestože je to spo­lu­prá­ce čes­ké fir­my s ame­ric­kou  hra neob­sa­hu­je češ­ti­nu

8/10

 


Foto: Grip Digital, Terrible Posture Games, Versus Evil


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • One Shot – střílečka na jeden zátah29. dubna 2022 One Shot – střílečka na jeden zátah Možná bych to nenazval přímo renesancí, ale žánr akčních stříleček skutečně prochází minimálně obrozením. Vše začal v r. 2015 John Wick, který se dočkal už 3 dílů a Filmfanatic by z tohoto […] Posted in Filmové recenze
 • V.I.P. – špiónská hra o psychopata26. dubna 2022 V.I.P. – špiónská hra o psychopata Jihokorejská kinematografie patří (vedle polské) k Filmfanaticovým nejoblíbenějším. Láska začala po r. 2000, kdy jsem objevil, že nejlepší romantické filmy vznikají v Asii a nezřídka právě […] Posted in Retro filmové recenze
 • Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla17. dubna 2022 Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla V březnu 2017 vyšel spin off titul z univerza Mass Effect, který je zasazen do galaxie Andromeda. Studio Bioware se tak velmi chytře vyhnulo nutnosti navázat na události z původní série a […] Posted in Recenze her
 • Furioza – tvrdá škola polského chuligánství13. dubna 2022 Furioza – tvrdá škola polského chuligánství Pokud se Netflixu někde daří jeho spolupráce s lokálními tvůrci, pak je to bezesporu Polsko. Před časem vám Filmfanatic představil opus Jak jsem se stal gangsterem, který jsem bez rozmyslu […] Posted in Filmové recenze
 • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
 • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
 • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
 • Černý krab – Švédi na ledu24. března 2022 Černý krab – Švédi na ledu Za starých dobrých časů, kdy domácímu koukání na filmy vládl formát VHS, spatřily světlo světa snímky, které by jindy nevznikly. Jednoduše by se nevyplatilo poslat je do kin, protože snad […] Posted in Filmové recenze
 • Overload - Descent remake7. března 2022 Overload - Descent remake Kdo zapátrá v historii a vrátí se až do roku 1994 jistě si vzpomene na hru s názvem Descent. Šlo tehdy o jednu z prvotin tzv. opravdových 3D her v plném prostoru. Byl to takový klon hry […] Posted in Recenze her
 • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46242 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56207 KB. | 29.05.2022 - 13:12:08