Kritiky.cz > Filmové recenze > Most

Most

Krátký česko-americký film Most bojo­val kon­cem úno­ra o Oskary. I když bude mít v našich kinech pre­mi­é­ru prav­dě­po­dob­ně až kon­cem roku, krát­kou recen­zi na něj si může­te pře­číst již dnes.

Vladimír Javorský se nám před­sta­ví v hlav­ní roli želez­ni­čá­ře, kte­rý sám vycho­vá­vá své­ho syna. Jednoho dne pro­je­ví kluk zájem podí­vat se s tať­kou do prá­ce. Otec se sice chvil­ku zdrá­há, ale nako­nec sou­hla­sí. Všechno pro­bí­há bez pro­blé­mů, ale jen do jis­té­ho momen­tu. Otec se ale v prů­bě­hu služ­by dostá­vá do neleh­ké situ­a­ce a musí ji rych­le vyře­šit. Taková dost dob­rá želez­ni­čář­ská Sofiina vol­ba…

Film si ply­ne svým poma­lým, téměř lyric­kým tem­pem; na začát­ku se postup­ně sezna­mu­je­me se vše­mi akté­ry. Až asi v polo­vi­ně sním­ku, po pat­nác­ti minu­tách, se dostá­vá­me spo­leč­ně s hlav­ní dvoj­kou k ono­mu mos­tu, mís­tu, kde se bude ode­hrá­vat to nej­dů­le­ži­těj­ší.

Smutné je, že cenou fes­ti­va­lu nezá­vis­lých fil­mů je ověn­čen film, kte­rý je v pod­sta­tě polo­to­va­rem. Hudba je (zatím) ve fil­mu pro­vi­zor­ní a sklá­dá se tepr­ve nyní. Také netu­ším, v jaké době se má film ode­hrá­vat. Lidé na uli­ci cho­dí nor­mál­ně oble­če­ni a auta jsou taky sou­čas­ná, ale nepo­cho­pil jsem, proč her­ci v hlav­ních rolích cho­dí tak odr­ba­ní, proč byd­lí v bytech ve sta­vu jako­by z dru­hé repub­li­ky a proč vlak na hlav­ním nádra­ží je par­ní. Že by zapů­so­bil nedo­sta­tek peněz, se kte­rým se fil­ma­ři potý­ka­li? A dal­ší pří­klad, kte­rý mě drá­sá: vlak vyjíž­dě­jí­cí z Prahy má na sobě znač­ku ČD, ale když je na mos­tě, vidí­me na něm zře­tel­ně PKP, pro­to­že se scé­na natá­če­la v Polsku…

Co si mám mys­let o závě­ru, to teda oprav­du nevím. Je sice chvá­ly­hod­né, že tvůr­ci mají chuť tro­chu depre­siv­ní vyzně­ní fil­mu zleh­čit a vytvo­řit pozi­tiv­ní konec, ale dove­dl bych si před­sta­vit něco méně nad­při­ro­ze­né­ho. I přes všech­ny výhra­dy, samot­ná akce je nafil­mo­va­ná vel­mi dob­ře a zane­chá vám hrů­zu v očích ješ­tě dlou­ho po shléd­nu­tí fil­mu. Nemůžu ani nazna­čo­vat, o co jde, ale je to neob­vyk­lý záži­tek...

A tak, mám-li to shr­nout, tři­ce­ti­mi­nu­to­vý film je posta­ven na onom jedi­ném momen­tu, kte­rý je tak sil­ný, že mu mož­ná odpus­tí­te jeho nedo­stat­ky.

O filmu:

Režie: Bobby Garabedian
Scénář: Bobby Garabedian, William Zabka
V hlav­ních rolích: Vladimír Javorský, Linda Rybová, Ladislav Ondřej, Ester Geislerová, Klára Issová
USA/Česko 2003, 29 minut

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…)16. října 2018 Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…) Festival skončil v neděli 14. října, na slavnostním zakončení byli vyhlášeni vítězové (cenu za nejlepší film obdržel Climax režiséra Gaspara Noého) a celému ceremoniálu předcházel koncert […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com