Kritiky.cz > Speciály > Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI

Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI

Někdy je prav­da podiv­něj­ší než fik­ce a Most špi­o­nů je neu­vě­ři­tel­ný pří­běh oby­čej­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se oci­tl v mimo­řád­né situ­a­ci. Je to o to pře­svěd­či­věj­ší, že hlav­ní posta­va pří­bě­hu je sku­teč­ná oso­ba.

Kvůli jeho vzta­hu s Rudolfem Abelem, byl James Donovan podro­ben vel­ké pozor­nos­ti ze stra­ny médií a širo­ké veřej­nos­ti. Zároveň to byl zdroj fas­ci­na­ce pro Spielberga - před­sta­va, že lidé čas­to děla­jí ukva­pe­né závě­ry, mu pomoh­la defi­no­vat způ­sob, jak se téma­tu zhos­tit. Vysvětluje: “Máme ten­den­ci v pří­bě­zích hned hle­dat dare­bá­ka a hrdi­nu a rych­le je označ­ko­vat. Zároveň však v pří­pa­dě dare­bá­ka pře­stá­vá­me být empa­tič­tí. Sympatizujeme pou­ze s hrdi­nou a nepři­čí­tá­me žád­né záslu­hy dare­bá­ko­vi. Tím se stá­vá­me vel­mi jed­no­stran­ný­mi a naše tole­ran­ce jde stra­nou.”

Spielberg pokra­ču­je: “Jedna z věcí, kte­ré jsem si na tom­to pří­bě­hu oblí­bil, byla, že ne kaž­dý, kdo se zdá být padou­chem, jím ve sku­teč­nos­ti musí být. Není snad­né fan­dit něko­mu, kdo je špi­on a ohro­žu­je národ­ní bez­peč­nost naší země… jak by nám moh­lo na tako­vém člo­vě­ku zále­žet? Ale v tom­to pří­pa­dě nám na něm zále­ží a to bylo důvo­dem, proč jsem se do toho­to pro­jek­tu pus­til.”

V pří­bě­hu lidé sou­dí Rudolfa Abela za to, kým si mys­lí, že je a co si mys­lí, že dělá. Ale James Donovan v něm vidí něco jiné­ho. Francis Gary Powers je sou­zen jako někdo, kdo padl do rukou nepří­te­le, přes­to ho Donovan vidí jako pilo­ta, kte­rý se cho­val zása­do­vě, když nevy­zra­dil žád­né tajem­ství a nene­chal se zlo­mit.

“Na kon­ci fil­mu dojde na nád­her­ný oka­mžik, kdy lidé v met­ru, kte­ří Donovana dří­ve pod­ce­ňo­va­li, si při pohle­du na něj uvě­do­mí, čeho dosá­hl, a při­zna­jí si, že se mýli­li,” říká pro­du­cent­ka Kristie Macosko Kriegerová. “Je to pro jeho posta­vu fan­tas­tic­ký moment.”

James Donovan se pohy­bo­val v nezná­mých vodách mezi­ná­rod­ních intrik a zhos­til se své­ho úko­lu se skrom­nos­tí, kte­rá tak nějak pat­ří k hrdin­ským činům toho­to dru­hu. Stal se neo­pě­vo­va­ným civil­ním hrdi­nou a inspi­ra­cí pro neu­vě­ři­tel­ně sil­ný pří­běh a film.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA3. prosince 2015 Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA Tvarování filmu o odvážných činech obyčejného muže rodinného typu, který se proměnil ve vyjednavače během studené války, představovalo pro střihače Michaela Kahna jedinečnou výzvu. “Je to […]
  • Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ3. prosince 2015 Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ Válečné filmy, které Steven Spielberg jako malý kluk natáčel na 8mm film na zahradě svých rodičů, se často odehrávaly během druhé světové války. Jedná se o opakující se téma v celé řadě […]
  • Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ3. prosince 2015 Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sestaven a filmaři se museli rozhodnout, kde film natočit. Doufali, že budou moci využít mnohá z míst, kde se příběhu ve skutečnosti […]
  • Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ3. prosince 2015 Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ V 50. letech, v raných fázích studené války, bylo napětí mezi USA a SSSR rozšířeným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského agenta žijícího v New Yorku, strach a […]
  • Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO3. prosince 2015 Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO Když dramatik a televizní scénárista žijící v Londýně, Matt Charman, natrefil v biografii Johna F. Kennedyho na poznámku pod čarou, která se odkazuje na amerického právníka, jehož […]
  • MostSpionu3. prosince 2015 Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015 Steven Spielberg je velkým nadšencem historie a významné historické události jsou častým námětem jeho filmové tvorby. Jeho zájem o studenou válku se datuje do dob, kdy mu jako malému […]
  • Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ3. prosince 2015 Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ ~ Spielbergova intuice, jak spojit kameru a vizuální vyprávění s textem a podtextem a postavami je úžasná. “Každý režisér je vizuální vypravěč, ale to, co dělá Stevena jedinečným, je […]
  • Most špionů - 65 %29. listopadu 2015 Most špionů - 65 % Nejen válečné filmy přinášejí zajímavé a napínavé lidské příběhy. Takový je film Most špionů, který zachycuje sestřelení amerického průzkumného letounu U-2  nad územím bývalého Svazu […]
  • Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně28. září 2018 Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
  • Lupiči paní domácí - "Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!"15. května 2019 Lupiči paní domácí - "Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!" Tak zní podtitul nové komedie s Tomem Hanksem v hlavní roli. Je pravda, že loupež sice byla uskutečněna, ale její strůjci si jejího výtěžku příliš neužijí. V domě svérázné korpulentní […]