Kritiky.cz > Filmové recenze > Most přes řeku Kwai

Most přes řeku Kwai

Qwail 055

Když recen­zu­ji film sta­rý více než půl sto­le­tí, tak je to vždy to jeden z nej­těž­ších úko­lů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo infor­ma­cí a hlav­ně v moder­ní době se člo­věk dosta­ne k němu jenom při výji­meč­ně pří­le­ži­tos­ti, jako je úmr­tí reži­sé­ra, her­ců, pří­pad­ně něja­ká osla­va dal­ší­ho výro­čí.

V kinech film už nelze vidět, a tak musí sta­čit úpl­ně jenom zpra­co­vá­ní na Blu-ray, jak­ko­liv kva­lit­ní.

Děj se ode­hrá­vá v roce 1943, kdy je do japon­ské­ho tábo­ra upro­střed džun­gle odve­de­no něko­lik hrdých brit­ských zajat­ců. Přestože jsou už zni­če­ni ces­tou, tak opro­ti svým nepřá­te­lům, kte­ří je věz­ní, mají svo­jí kla­sic­kou hrdost, pod kte­rou nekles­nou.

S názvem fil­mu při­ná­ší pokra­čo­vá­ní brit­ské hrdos­ti, kte­ré mís­to, aby byli pou­ze pasiv­ní, tak si vybu­du­jí tako­vou pozi­ci, že posta­ví most, kte­rý ke kon­ci je tou nej­vět­ší otáz­kou, zbou­rat doko­na­lé brit­ské dílo v Japonsku, nebo nechat most, kte­rý si posta­vi­li věz­ni, aby nemys­le­li na své útra­py. Finále fil­mu nechám na Vás, abys­te se na něj sobo­tu nebo nedě­li v tele­vi­zi podí­va­li.

Režiséra toho­to fil­mu zná­me jako reži­sé­ra slav­ných fil­mů, jako je tře­ba Lawrence z Arábie (recen­ze Blu-ray bude), Doktora Živago a dal­ších slav­ných fil­mů. Most přes řeku Kwai pat­ří mezi jeho nej­slav­něj­ší sním­ky. Do fil­mu i dostal hvězdy 50. Let minu­lé­ho sto­le­tí, mezi nimi vyni­ká Alec Guinness, sbě­ra­tel nomi­na­cí Oscarů (5) a Zlatých Globů (3). Za film ceny zís­kal a potvr­dil si tím hvězd­né jmé­no.  Ostatní her­ci mu zdár­ně pomá­ha­jí, aby film byl správ­ně pocho­pen.

Musím vyzdvih­nout i dabing. V kinech snad ani film nešel, a tak nee­xis­tu­je žád­ná ver­ze, kte­rá by byla z dob nato­če­ní fil­mu. Dabing je až z roku 2010, kde se ho ujal Jiří Kodeš, slav­ný to dabin­go­vý reži­sér, kte­rý zvlá­dá bez pro­blé­mů Poirota, Panství Downton i Zoufalé man­žel­ky.

V sobo­tu a v nedě­li prav­dě­po­dob­ně uvi­dí­te v tele­vi­zi star­ší dabing z roku 1995, kde hlav­ní posta­vy dabu­jí Alois Švehlík a Ladislav Frej. Dám si pozor, až to budou dávat, a zku­sím nějak porov­nat oba dva dabin­gy. Na Blu-ray Vás čeka­jí jiní her­ci. V čele Janem Šťastným a Jiřím Plachým. Tuším, že výsle­dek v dabin­gu bude pro Blu-ray vítěz­ný. Ale pro­za­tím jenom tím, že porov­nám tvů­ce obou dabin­gu. Přeci Petr Putna (2010) je jeden z nej­lep­ších fil­mo­vých pře­kla­da­te­lů, než Jiří Janda (1995), kte­rý ten­to film pro­du­ko­val pod Petrem Janem Svobodou.

Trocha zkri­ti­zu­ji obraz dis­ku, je prav­da, že se oče­ká­vá vel­mi kva­lit­ní. Ale při­znej­me to, na fil­mu je znát, že je sta­rý více než ½ sto­le­tí. Určitě si s tím digi­tál­ní kou­zel­ní­ci vyhrá­li, ale oče­ká­vej­te kla­sic­ký fil­mo­vý vjem. Zrnění fil­mů, občas něja­ké vylep­še­ní, dle zdro­jo­vých ana­lo­go­vých dat, i občas hor­ší kva­li­tu obra­zu, jak fil­mo­vý pás stár­nul. Ale to co je důle­ži­té, vše je bez pro­blé­mů na fil­mu vidět, na den­ních scé­nách je vidět nesne­si­tel­né hor­ko, kdy kaž­dý pohyb je úmor­ný, a z postav je vidět kaž­dá pot­ní kap­ka. V noci zas vidí­te kaž­dý stín, nic se neslé­vá do tma­vých nevý­raz­ných ploch, kte­ré kri­ti­zu­jí všich­ni fanouš­ci. Asi by se měli od ame­ric­kých dis­tri­bu­to­rů někte­ří čeští restau­rá­to­ři učit, urči­tě víte, kam nará­žím, že vypa­dá film o dost kva­lit­ně­ji, než někte­rá čes­ká restau­ro­va­ná Blu-ray.

Já bych ten­to film dopo­ru­čil. Patří mezi kle­no­ty a to, že byla 2. svě­to­vá vál­ka, nemě­lo by se zapo­me­nout, neby­la jenom v Evropě, ale byla i v Asii, kde byla ješ­tě hrůz­něj­ší a nebez­peč­něj­ší, pro­to­že asij­ská pří­ro­da a oso­by v ní byd­lí­cí jsou jiné kul­tu­ry, kte­rá je s tou Evropskou pou­ze v někte­rých čás­tech spo­leč­ná.

Podívejte se na tele­viz­ní vysí­lá­ní o víken­du. Máte na to dvě šan­ce, pokud to nestih­ne­te, tak si v kli­du Blu-ray Most přes řeku Kwai kup­te a pusť­te si jej na svých tele­vi­zích. Čeká Vás fil­mo­vý kle­not, kte­rý není pro moder­ní fanouš­ky, jež jsou odcho­va­ní počí­ta­čem a mobi­ly. Je to ty, kte­ří si chtě­jí vychut­nat fil­mař­ské umě­ní tvůr­ců a her­ců, kte­ří už bohu­žel nejsou mezi námi. Jejich fil­my jsou ale tak kva­lit­ní, že se na ně urči­tě neza­po­me­ne a budou se moci na ně fanouš­ci dívat pořád, a když budou jaké­ko­liv osla­vy týka­jí­cí se Války, umě­ní … fes­ti­va­ly, tak jej urči­tě uvi­dí­te v kinech. Asi ne už na starém ana­lo­go­vém fil­mu, ale na Blu-ray, kte­ré si samo­zřej­mě zaslou­ží pus­tit ve fil­mo­vých sálech a neje­nom na digi­tál­ní tele­vi­zi.

Partner recenze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Krásnou ple­cho­vou ver­zi si může­te i zakou­pit v inter­ne­to­vém obcho­dě Film4U.cz za pří­jem­ných 429 Kč.

Bitrate

BRIDGE_RIVER_KWAI-00001-bitrate-10s

Screeny z Blu-ray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Most přes řeku Kwai26. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Pro fanoušky českého dabingu jsem připravil video s porovnáním dvou existujících dabingu. https://www.youtube.com/watch?v=FTNahEVT8FE 1.DABING: ( Nova, DVD, ČT, Markíza ) V českém […]
  • Lawrence z Arábie24. července 2016 Lawrence z Arábie To co David Lean natočil v roce 1957 bylo dokonalé. Pár let na to si sehnal na natočení filmu ještě větší hvězdy a natočil ještě větší umění. Tentokrát z Arábie a z pouště. Film z roku […]
  • Žízeň po životě na Blu-ray14. března 2015 Žízeň po životě na Blu-ray Když tak přemýšlím, co tak Vám přinést za recenzi nového Blu-ray, tak jsem nakonec došel k názoru, že určitě máte dost všech aktuálních novinek v kinech a neuškodí připomenout nějaký film […]
  • Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo27. října 2018 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo Hvězdné války mne poprvé uchvátily prostřednictvím ukázek v rakouské televizi, tehdy jednom z mála informačních zdrojů uprostřed dunící komunistické demagogie omílající tatáž slova - […]
  • Sunset Boulevard (1950)13. února 2013 Sunset Boulevard (1950) Jsou filmy, které nestárnou a režisér Billy Wilder jich má na kontě hned několik... Lehce cynicky humornou formou vypráví Joe Gillis (William Holden) příběh příčiny své smrti v tom […]
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera10. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]
  • Projekt 100 uvádí Sunset Blvd. 6. února 2013 Projekt 100 uvádí Sunset Blvd. V rámci Projektu 100 bude do českých kin 24. ledna uveden největší hollywoodský příběh všech dob Sunset Blvd. legendárního režiséra Billyho Wildera z roku 1950. Slavnostní projekce se koná […]
  • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie2. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie A už se na nás řítí další vypulírovaný díl Hvězdných válek. Je to epizoda, kterou měli podle vlastního vyjádření herci nejradši. Zjišťuji, že o mně se to tak jednoznačně říct nedá. Možná […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]